Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 15.07.2015 - 12:28  //  aktualizácia: 07.06.2017 - 14:37  //  zobrazené: 933

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

číslo: 01/2015  |  dátum schválenia: 20.02.2015  |  dátum účinnosti: 15.07.2015  |  stav: zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie

1/2015,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia 

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 1/2015 – IV. dňa 29. januára 2015
Vyvesené na úradnej tabuli 5. februára 2015
Účinnosť od 20. februára 2015
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4      písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia


Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia sa mení a dopĺňa takto:

§ 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Suma úhrady za sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny

1. Suma úhrady za vytvorenie podmienok na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny pre prijímateľa ako ďalšej činnosti v sociálnych službách je 0,50 eura.
2. Úhrada za vytvorenie podmienok na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny je stanovená za jedno použitie hygienického zariadenia vybaveného sprchou v časovom rozsahu 15 minút a za použitie šatne a toalety.
3. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny pred jej poskytnutím v hotovosti v pokladni poskytovateľa.


Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta