Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 15.11.2018 - 13:46  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:18  //  zobrazené: 2315

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017

číslo: 07/2018  |  dátum schválenia: 19.10.2018  |  dátum účinnosti: 01.01.2019  |  stav: zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie

7/2018,

ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017

o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017

 

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018 – V. dňa 6. novembra 2018

Vyvesené na úradnej tabuli 15. novembra 2018

Účinnosť od 1. januára 2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 7/2018,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017

o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. V § 11 odsek 2 znie:

(2) Úhrada za jednotlivé činnosti v DD ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania     a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej             osoby je:

 

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom DD ZPS

stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

IV.

stupeň

V.

stupeň

VI.

stupeň

2.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

1,90

2,10

2,30

2.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

1,90

2,10

2,30

2.2.1. ubytovanie – upravuje § 11 ods.3, 4, 5 a 6  tohto VZN

2.2.2. stravovanie – upravuje §  11 ods. 8 tohto VZN

2.2.3. upratovanie

1,60

1,80

1,90

2.2.4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

1,00

1,10

1,10

2.2.5. režijné náklady na prípravu stravy

1,20

1,20

1,20

2.2. obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

3,80

4,10

4,20

2.3.1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

0,10

2.3.2. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

0,35

2.3.3. poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

0,05

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZPS bez ubytov. a strav.

6,20

6,70

7,00

 


  1. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti bez príslušenstva   obytnej miestnosti je 0,30 Eur/m2 a denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy            obytnej miestnosti s príslušenstvom obytnej miestnosti je 0,40 Eur/m2.

 

  1. V § 11 odsek 5 znie:

(5) Úhrada za ubytovanie podľa ods. 3 sa zvyšuje o:

  1. 1,80 Eura za deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ,
  2. 0,60 Eura za deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia.

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Prílohy