Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 16.11.2021 - 13:32  //  aktualizácia: 19.01.2022 - 15:17  //  zobrazené: 2176

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

číslo: 10/2021  |  dátum schválenia: 02.12.2021  |  dátum účinnosti: 01.01.2022  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1
a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 15 ods. 7 a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto

 

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 5/2020

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej iba „VZN“) upravuje najmä:

a) určenie pohrebísk, ktorých zriaďovateľom je Mesto Šaľa, popis ich vybavenia a určenie rozsahu nimi poskytovaných služieb,

b) prevádzkovanie pohrebísk,

c)  spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a dĺžku tlecej doby,

d) podmienky nájmu hrobového miesta a podmienky nájmu urnovej schránky v kolumbáriu,

e) prevádzkovú dobu pohrebísk,

f) práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk, pohrebných služieb, nájomcov hrobových miest, osôb vykonávajúcich stavebné a udržiavacie práce na hrobových miestach a návštevníkov pohrebísk,

g) oprávnenia orgánov vykonávajúcich kontrolu dodržiavania tohto VZN.

 

§ 2

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk

 

 1. Prevádzkovateľom pohrebísk je mesto Šaľa so sídlom Nám. Sv. Trojice 7,  927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185.
 2. Toto VZN platí pre pohrebiská, ktorých prevádzkovateľom je mesto Šaľa, a to:
 • Cintorín na ul. Hlavná v Šali
 • Cintorín na ul. Nitrianska v mestskej časti Šaľa – Veča

 

§ 3

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 

 1. Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa služby a činnosti uvedené v § 17 ods. 3 zákona
  č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej aj ako „zákon o pohrebníctve“ v príslušnom gramatickom tvare), a to v rozsahu:
 • prenájom obradnej miestnosti v dome smútku,
 • použitie chladiarenských zariadení,
 • ozvučenie a reprodukovanú hudbu,
 • dozor pri obrade,
 • použitie miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov v dome smútku.
 1. Prevádzkovateľ pohrebísk
 1. spravuje pohrebiská uvedené v § 2 ods. 2 tohto VZN
 2. zabezpečuje
 • termín a miesto rozlúčky so zosnulým,
 • pochovanie ľudských pozostatkov a ostatkov a exhumáciu ľudských ostatkov, prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú si zvolí obstarávateľ pohrebu, resp. žiadateľ o exhumáciu; s pohrebnými službami, ktoré vykonávajú výkopové práce a iné činnosti súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
 1. povoľuje vstup na pohrebiská pohrebným službám za účelom uskutočnenia činností uvedených pod písm. b) podľa osobitných predpisov[1],
 2. vykonáva údržbu hlavných cintorínskych komunikácií,
 3. vykonáva údržbu cintorínskej zelene vrátane povoleného výrubu stromov, okrem údržby zelene, ktorá je vysadená na hrobovom mieste a zelene vysadenej mimo hrobového miesta bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebísk,
 4. zabezpečuje údržbu obradných siení, domov smútku a iných objektov tvoriacich vybavenosť pohrebísk – vodovod, osvetlenie, oplotenie, lavičky,
 5. zabezpečuje pravidelné vyvážanie cintorínskeho odpadu,
 6. uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta a urnové schránky v kolumbáriu, vyberá nájomné za užívanie hrobových miest a urnových schránok v kolumbáriu a informuje nájomcov o uplynutí doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené,
 7. na základe žiadosti nájomcu o povolenie stavebných a všetkých ostatných prác na hrobovom mieste vydáva súhlas na práce a vstup na pohrebisko,
 8.  informuje obyvateľov mesta Šaľa o skutočnosti, že príslušný orgán štátnej správy zakázal pochovávanie na pohrebisku, vyvesením na úradnej tabuli mesta Šaľa a zverejnením na webovom sídle mesta Šaľa,
 9. zabezpečuje umiestnenie tohto VZN na prístupnom mieste na každom pohrebisku uvedenom v § 2 ods. 2 tohto VZN,
 10.  zabezpečuje vedenie predpísanej evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve; vedenie pasportu hrobových miest a jeho aktualizáciu, ako aj evidenciu pohrebísk v digitálnej forme ako aj vyberanie (evidovanie) poplatkov podľa ustan. § 12 tohto VZN,
 11. zabezpečuje plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre prevádzkovateľa pohrebísk z osobitných predpisov[2] a tohto VZN,
 12. dohliada na dôsledné dodržiavanie povinností uložených týmto VZN a za týmto účelom môže:
 • vyzvať nájomcu hrobového miesta, aby v primeranej lehote odstránil nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
 • odstrániť znehodnotenú výzdobu, najmä ak ruší vzhľad pohrebísk, alebo prekáža pri jeho údržbe,
 • nariadiť demoláciu hrobového príslušenstva, ak pri jeho budovaní neboli dodržané rozmery hrobového príslušenstva uvedené v súhlase prevádzkovateľa na práce na pohrebisku alebo ak hrobové príslušenstvo bolo realizované bez súhlasu prevádzkovateľa na práce,
 • odstrániť lavičky, skrinky a iný mobiliár, ktorý bol na pohrebisku umiestnený bez súhlasu prevádzkovateľa, najmä ak ruší vzhľad pohrebísk, alebo prekáža pri jeho údržbe,
 • odstrániť zeleň vysadenú bez súhlasu prevádzkovateľa mimo prenajatého hrobového miesta.

 

 

§ 4

Práva a povinnosti pohrebných služieb

 

 1. Pohrebné služby sú oprávnené na pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa:
 1. kopať hroby,
 2. pochovávať do hrobov a hrobiek,
 3. ukladať urny do existujúcich hrobov, hrobiek a kolumbária,
 4. exhumovať zotleté i nezotleté ostatky,
 5. použiť dom smútku a jeho príslušenstvo.
 1. Pohrebné služby sú zodpovedné:
 1. za výkop hrobu a jeho zasypanie,
 2. za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky,
 3. za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,
 4. za znečistenie a znehodnotenie kvetinovej výzdoby vedľajších hrobových miest,
 5. za to, aby po pohrebnom akte bolo okolie hrobu upravené do pôvodného stavu do 1 mesiaca po vykonaní pohrebu,
 6. za to, aby po pohrebnom akte bola dlažba pred hrobkou upravená do pôvodného stavu do 1 roka po vykonaní pohrebu,
 7. za dôstojný priebeh pohrebu.
 1. Pohrebné služby sú povinné:
 1. dodržiavať poriadok pochovávania podľa plánu a pokynov prevádzkovateľa,
 2. dodržiavať rozmery hrobov stanovené v § 5 tohto VZN,
 3. zaplatiť poplatok za vstup do cintorína podľa platného cenníka,
 4. vykonávať svoju činnosť v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto VZN,
 5. zabezpečiť odvoz prebytočnej zeminy po úprave hrobového miesta na vlastné náklady z areálu pohrebísk,
 6. uzatvárať chladiarenské zariadenia vždy po ukončení manipulácie s ľudskými ostatkami,
 7.  zdržať sa manipulácie s regulátorom teploty v chladiarenskom zariadení.

 

§ 5

Ukladanie ľudských pozostatkov  a ľudských ostatkov

 

 1. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku[3]. Telesné pozostatky sa ukladajú do Domu smútku (chladiaceho zariadenia), ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho alebo súhlasom orgánu činnom v trestnom konaní. Ukladanie ľudských pozostatkov upravuje § 19 zákona o pohrebníctve
 2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN 10 rokov.
 3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
 4. Urny so spopolnenými ľudskými ostatkami je možné na pohrebiskách uložiť do urnových schránok v kolumbáriu, do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
 5. Plán hrobových miest je prílohou tohto Prevádzkového poriadku (Príloha č.1 a Príloha č. 2). Uvedený Prevádzkový poriadok a plán hrobových miest sú uložené u prevádzkovateľa pohrebísk v dome smútku, kde sú aj prístupné k nahliadnutiu. Súčasne je zverejnený aj na webovom sídle mesta Šaľa  www.sala.sk.
 6. Hrobové miesto musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu[4]:

 

§ 6

Nájom hrobového miesta

 

 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká dňom účinnosti nájomnej zmluvy. Prenajímateľom je prevádzkovateľ pohrebísk a nájomcom hrobového miesta je osoba, ktorá s prevádzkovateľom pohrebiska uzatvorila nájomnú zmluvu na hrobové miesto (ďalej len „nájomca“). Pri prenajatí hrobového miesta vyhotoví prenajímateľ písomnú zmluvu o nájme hrobového miesta s evidenčným číslom prenajímateľa.
 2. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu. Nájomné na ďalšie obdobie je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť opätovne na dobu 10 rokov.
 3. Nájomnú zmluvu na nové voľné hrobové miesto je možné uzatvárať len za účelom bezprostredného pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, nie vopred.
 4. Nájomná zmluva musí obsahovať identifikačné údaje nájomcu, meno a priezviska, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia nájomcu, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa.
 5. Prenajímateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú a zmluva nesmie byť vypovedaná skôr, ako pred uplynutím  tlecej doby (dĺžka tlecej doby je určená v § 5 ods. 2 tohto VZN).
 6. Ak nájomca počas trvania nájmu hrobového miesta zomrie, prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto má osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi, a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva (Príloha č. 5). Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta, ak osobitný predpis[5] neustanovuje inak.
 7. Nájomca sa môže počas trvania nájomnej zmluvy vzdať práva nájmu (Príloha č. 6).
 8. Počas trvania nájomnej zmluvy je prevádzkovateľ pohrebísk povinný zabezpečiť  nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebísk resp. nevyhnutnú úpravu hrobového miesta z dôvodu jeho havarijného stavu. O takomto pripravovanom alebo uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
 9. Prevádzkovateľ pohrebísk nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov a hrobiek, pretože sú súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.
 10. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojim konaním, za odcudzenie časti hrobov, ako aj výzdobu, pretože mu nie je známy okruh osôb, ktoré môžu do stavu hrobu, hrobky zasahovať, vykonávať na nich úpravy a zmeny.
 11. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.
 12. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie hrobových miest a dodržiavať ustanovenia tohto VZN.
 13. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
 14. Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa primerane použijú aj na nájom urnovej schránky v kolumbáriu.

 

§ 7

Spôsob vedenia evidencie pohrebísk

 

 1. Evidenciu pohrebísk vedie zamestnanec prevádzkovateľa pohrebísk v elektronickej a písomnej forme. V elektronickej forme zamestnanec prevádzkovateľa pohrebísk pravidelne aktualizuje údaje o hrobových miestach a nájomných zmluvách vo virtuálnom cintoríne v súlade s ustan. § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.
 2. Každé hrobové miesto má vytvorenú kartu hrobového miesta, ktorá obsahuje  náležitosti v zmysle osobitných predpisov[6].

§ 8

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
 1. na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a udržiavať poriadok hrobového miesta a v jeho okolí, najmä zabezpečiť, aby hrobové miesto bolo odburinené, očistené a zbavené znehodnotenej výzdoby a iného odpadu,
 2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 3. písomne oznamovať prevádzkovateľovi  pohrebísk všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
 4. vykonávať úpravy hrobového miesta a jeho okolia, vykonávať úpravy spojené s realizáciou pomníkov na hrobovom mieste na vlastné náklady a len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Pri úpravách a výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa súhlas,
 5. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebísk a pokyny prevádzkovateľa pohrebísk,
 6. osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta a nespôsoboval škody na živote, zdraví a majetku,
 7. zabezpečiť, aby výsadba hrobového miesta neprekročila hranice hrobového miesta a neprekážala iným návštevníkom pohrebísk, zdržať sa výsadby zelene mimo prenajatého hrobového miesta,

g) zdržať sa umiestňovania lavičiek, skriniek na náradie a podobného mobiliáru v areáli pohrebísk,

h) zamedziť vzniku prípadného požiaru pálením sviečok alebo kahancov, a to výlučným používaním sviečok a kahancov v ochrannom sklenenom obale,

i)  znehodnotenú výzdobu a aj iný odpad (lístie, kahance, atď.) odložiť do kontajnerov na to určených,

j) ak výsadba prekročila hranice hrobového miesta a prekáža vedľajšiemu nájomcovi, nájomca je povinný ju bezodkladne odstrániť na svoje náklady, v opačnom prípade ju prevádzkovateľ odstráni na náklady nájomcu,

k) stavebný odpad z hrobového miesta je povinný odviezť z pohrebísk na vlastné náklady.

(2)  Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na nájomcu urnovej schránky v kolumbáriu.

 

 

 

§ 9

Povinnosti návštevníkov pohrebísk

 

 1. Návštevníci pohrebísk sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebísk, správať
  sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebísk
  a pokyny prevádzkovateľa pohrebísk.
 2. V areáli pohrebísk sa zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.
 3. Na pohrebiskách je zakázané odhadzovať odpadky mimo nádob určených na zber odpadu, poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ostatné zariadenia a objekty pohrebísk, robiť hluk.
 4. Do areálu pohrebísk sa zakazuje vodiť a púšťať psov a iné zvieratá.
 5. Na pohrebiskách je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
 6. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebiská vchádzať iba s povolením prevádzkovateľa pohrebísk.
 7. Na pohrebiskách možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste,
  alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebísk. Každý návštevník
  je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov.  Je prísne zakázané rozsvecovať sviečky a kahance v blízkosti kolumbária.
 8. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
 9. Zakazuje sa návštevníkom pohrebísk a nájomcom hrobových miest vysádzať stromy a kríky v celom areáli pohrebísk.

§ 10

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 

 1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v nasledujúcom čase:
 • v letnom období   (1. apríl – 30. september)           od 07:00 hod. do 21:00 hod.
 • v zimnom období (1. október – 31. marec)             od 08:00 hod. do 18:00 hod.
 • v období sviatku Pamiatky zosnulých                     od 08:00 hod. do 22:00 hod.
 1. Každý návštevník je povinný pred uplynutím hodín stanovených v § 10 ods. (1)
  tohto VZN pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.
 2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný  hodinu pred pohrebom, v inom čase po  dohode
  s prevádzkovateľom pohrebísk.
 3. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať,
  najmä v dobe vykonávania terénnych úprav, stavebných prác, exhumácií a za snehu
  či poľadovice, alebo ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebísk.
 4. Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržujú ustanovenia tohto VZN alebo pokyny správcu pohrebiska.
 5. Vstup s motorovými vozidlami na cintorín je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a to:
 1. na dopravu rakiev s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku, na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do chladiacich zariadení,
 2. na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
 3. na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania,
 4. na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
 1. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
 2. Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.
 3. Začiatok pohrebného obradu sa stanovuje:

- v pracovný deň:  12,00 hod., 14,00 hod. a 15,00 hod.

- v sobotu:  10,00 hod. a 11,00 hod.

- v ostatné dni sa pohrebné obrady nekonajú.

 

§ 11

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby, kamenárov na pohrebisko

 

 1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si v rámci činností objednávateľ pohrebného obradu dohodol zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu, miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie, sa posudzuje vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebísk ako obstarávateľ týchto služieb.
 2. Obstarávateľ pohrebného obradu je povinný  správcovi pohrebísk najmä:

a)  predložiť kópiu splnomocnenia k obstaraniu pohrebného obradu od objednávateľa pohrebu (ak je obstarávateľom pohrebu pohrebná služba),

b)  riadiť sa týmto VZN a plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebísk,

c)  uhradiť poplatky súvisiace so vstupom na pohrebisko a s prenájmom márnice alebo priestorov domu smútku, slúžiacim k pohrebnému obradu v zmysle platného cenníka,

d) pochovanie, t.j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku zabezpečovať vlastnými technickými prostriedkami.

 1. Vstup obstarávateľa pohrebného obradu na vykonanie pohrebného obradu v meste Šaľa je podmienený úhradou oprávnených nákladov poverenému pracovníkovi prevádzkovateľa pohrebísk podľa cenníka služieb, ktorý je upravený v § 12  tohto VZN.

(4)     Obstarávateľ pohrebného obradu sa vždy pred vstupom na pohrebisko musí dohodnúť s prevádzkovateľom pohrebísk na príslušných podmienkach vstupu na pohrebisko a evidencie zosnulých (príloha č.3). Najmä sa musí dohodnúť:

 1. o tom, na ktorom mieste pohrebísk má byť podľa pasportu pochované telo zosnulého,
 2. o vstupe motorových vozidiel do priestorov pohrebísk,
 3. o postupe pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.
 1. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný:

a) umožniť vstup pohrebnej službe na pohrebisko, ak sú splnené podmienky podľa § 11 ods. 2 tohto VZN ,

b) poskytnúť prenajaté priestory, ktoré sú vyhradené na vykonanie pohrebného obradu, vyčistené a upravené podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,

c)  zabezpečiť dohľad nad priebehom pohrebného obradu.

 1. Po vykopaní hrobu pohrebnou službou je pohrebná služba povinná umožniť prevádzkovateľovi pohrebiska zabezpečiť fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov[7].
 2. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku alebo pre firmy, ktoré vykonávajú kamenárske práce, je pohrebisko prístupné počas prevádzkovej doby v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 8,00 hod. do 16,00 hod., pričom pri výkone prác na pohrebisku sú títo povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim pietnemu miestu a prerušiť práce hodinu pred začatím a počas pohrebných obradov. Pre vstup na pohrebisko je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebísk (Príloha č.4). Zostatky materiálov a odpad pochádzajúcich z kamenárskych prác musia vyviezť z pohrebísk na vlastné náklady, nemožno používať kontajnery na odpad.
 3. Vykonávať kamenárske a iné práce na pohrebisku, vykonávať demontáž, odstraňovanie pomníkov a epitafných dosiek alebo ich súčastí možno vykonávať len po predložení písomného súhlasu nájomcu a predchádzajúcom upovedomení prevádzkovateľa pohrebísk a zaplatení poplatku za vstup podľa ustan. § 12 tohto VZN.
 4. Prevádzkovateľ kamenárskych služieb je povinný pri výkone svojich prác (budovaní hrobových miest, osádzaní epitafných dosiek ap.) o týchto prácach vopred písomne informovať správcu cintorína a najmä dohodnúť termín začatia a ukončenia prác na pohrebisku.
 5. Po ukončení stavebných prác alebo stavebných úprav je nájomca alebo ním poverená právnická osoba k výkonu týchto stavebných prác povinný vyčistiť okolie hrobového miesta odstrániť prebytočný stavebný materiál, zvyšnú zeminu, zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri prácach vyviezť z cintorína na vlastné náklady.
 6. Za účelom kontroly dodržiavania povinností podľa § 11 ods. (10) tohto VZN je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený pri vydávaní písomného súhlasu k úprave hrobového miesta vyžiadať kauciu 25,- EUR, ktorú po ukončení stavebných prác v súlade s vydaným povolením, konečnej úprave okolia hrobu a dokladovaní vývozu prebytočného stavebného materiálu, vyplatí späť nájomcovi.
 7. Nájomca a prevádzkovatelia kamenárskych služieb nie sú oprávnení v cintoríne umiestňovať lavičky, vykonávať zásahy do existujúcej zelene, t.j. vysádzať kríky, stromy a realizovať výrub drevín.
 8. Prevádzkovatelia služieb vykonávajúci práce na pohrebisku sú povinní riadiť sa pokynmi tohto VZN, pokynmi správcu pohrebísk a uhradiť poplatok podľa ustan. § 12 toto VZN.
 9. Stavebné práce a všetky súvisiace práce sa na pohrebisku môžu vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska vydanom na základe žiadosti nájomcu hrobového miesta. Písomný súhlas sa vydáva na všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Zhotoviteľ prác sa ním preukazuje pri vstupe na pohrebisko.
 10. Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom je povinný  vyžiadať si od prevádzkovateľa písomný súhlas na vstup motorovým vozidlom.
 11. Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia prác.
 12. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase prevádzkovateľa na práce a nasledovné podmienky:
 • každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi i keď má zaplatený celoročný vstup,
 • základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky,
 • dno výkopu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
 • hrobové príslušenstvo nesmie presahovať povolené rozmery hrobového miesta uvedené v § 5 tohto VZN,
  • predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi,
  • po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad vyviezť z pohrebiska, v žiadnom prípade ho neumiestňovať do kontajnerov na pohrebisku.
 1. Prevádzkovateľ pohrebísk je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto VZN, jeho činnosť by rušila pohrebný obrad, alebo ich realizácia sa má uskutočniť v deň štátneho sviatku, nedeľu alebo v období od 25.októbra do 5.novembra.

§ 12

Cenník služieb

 

 1. Nájomné obradnej miestnosti v dome smútku v Šali a v mestskej časti Šaľa – Veča k  vykonaniu pietneho aktu za jeden obrad:
 • pracovný deň....................................................................................................75,- EUR
 • v sobotu..........................................................................................................120,- EUR
 1. Použitie chladiarenského zariadenia v dome smútku:
 • prvý deň  ...........................................................................................................7,- EUR
 • za každý aj začatý ďalší deň .............................................................................5,- EUR
 1. Použitie miestnosti na úpravu bez použitia chladiarenského zariadenia ...............5,- EUR
 2. Ozvučenie a reprodukovaná hudba......................................................................7,70 EUR
 3. Dozor pri obrade ...............................................................................................15,60 EUR
 4. Nájomné za hrobové miesto za prvých 10 rokov od pochovania:
 • jednohrob.........................................................................................................20,- EUR            
 • dvojhrob...........................................................................................................40,- EUR
 • detský hrob......................................................................................................10,- EUR
 1. Nájomné za každých ďalších 10 rokov od uplynutia doby uvedenej v odseku (6):
 • jednohrob........................................................................................................ 27,- EUR
 • dvojhrob...........................................................................................................50,- EUR
 • detský hrob......................................................................................................10,- EUR
 1.  Nájomné urnového miesta  za prvých 10 rokov:       
 • urna....................................................................................................................5,- EUR
 1. Nájomné urnového miesta za každých ďalších 10 rokov od uplynutia doby uvedenej

v odseku (8):

 • urna....................................................................................................................8,- EUR

(10)   Nájomné za urnovú schránku v kolumbáriu za prvých 30 rokov (4 urny)........500,- EUR

(11)   Nájomné urnovej schránky v kolumbáriu za každých ďalších 10 rokov od uplynutia doby uvedenej v odseku (10) ............................................................................. 20,- EUR

(12)  Prenájom hrobky za prvých 10 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy:

 • hrobka 4 m2    ................................................................................................140,- EUR
 • hrobka 6 m2 ...................................................................................................210,- EUR

(13)  Nájomné za každých ďalších 10 rokov od uplynutia doby uvedenej v odseku (12):

 • hrobka 4 m2 .....................................................................................................35,- EUR
 • hrobka 6 m2   .................................................................................................. 55,- EUR

(14) Vydanie povolenia na stavebné práce nájomcovi hrobového miesta .....................3,- EUR

(15)  Jednorazový vstup na pohrebisko s motorovým vozidlom:

 • právnické osoby (napr. kamenári, pohrebné služby).......................................10,- EUR
 • fyzické osoby (súkromné účely).......................................................................... 5,- EUR ŤZP, ŤZP-S........................................................................................................... zadarmo

(16)   Celoročný vstup na pohrebisko pre pohrebné služby a zhotoviteľov hrobového príslušenstva .................................................................................................................................200,- EUR

(17)   Vyčistenie hrobového miesta prevádzkovateľom pohrebiska na požiadanie........7,- EUR

(18)   V prípade, ak rozmery hrobového príslušenstva vybudovaného v súlade s právnymi predpismi, ktorých účinnosť zanikla, prekračujú rozmery hrobového miesta stanovené týmto VZN, cena nájmu sa zvýši:

 • o 5,- EUR za každých ďalších začatých 50 cm2, o ktoré šírka hrobu prekračuje šírku hrobu stanovenú týmto VZN
 • o 10,- EUR za každý ďalší začatý 1 m2, o ktorý plocha hrobky prekračuje plochu hrobky stanovenú týmto VZN,

(19) Nájomné za hrobové miesto, v ktorom je pochovaný občan na náklady mesta Šaľa sa neplatí.

 

§ 13

Kontrola a sankcie

 

(1)     Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a) mestská polícia,

b) hlavný kontrolór mesta Šaľa,

c) ďalší poverení zamestnanci mesta Šaľa,

d) správca pohrebiska.

(2)     Porušenie ustanovení tohto VZN môže štatutár mesta Šaľa postihnúť:

a) v prípade fyzických osôb ako priestupok podľa osobitných predpisov[8]  

b) v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie ako správny delikt v zmysle osobitných predpisov[9].

 

§ 14

Ochranné pásmo pohrebiska

 

 1. Ochranné pásmo pohrebísk je 40 m. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani  umiestňovať budovy s výnimkou budov, ktoré svojim účelovým určením priamo súvisia s prevádzkou pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom.
 2. V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné umiestniť a nie je možné povoliť stavby, ktoré svojim účelovým určením, vzhľadom, charakterom, alebo iným spôsobom môžu narúšať pietny charakter pohrebiska.
 3. V ochrannom pásme pohrebiska je počas pohrebu, so zreteľom na pietu zakázané:

a) vykonávať stavebné, búracie práce a obdobné práce, práce s použitím stavebných a obdobných zariadení, strojov, nástrojov a náradia,

b) vykonávať údržbárske práce komunikácií, verejných priestranstiev, budov, verejnej zelene s použitím zariadení, strojov a nástrojov,

c) vykonávať poľnohospodárske činnosti s použitím strojov, motorových vozidiel a obdobných zariadení,

d) vykonávať činnosti, ktoré rušia pohreb hlukom, krikom, spevom, produkciou hudby, vibráciami, svetelnými, laserovými a obdobnými efektmi,

e) uskutočniť zhromaždenie, alebo podujatie spojené s produkciou hudby, alebo hovoreného slova.

 1. Obmedzenia upravené ustanovením odseku (3) sa nevzťahujú na vykonávanie, alebo vykonanie činností priamo súvisiacich so záchranou zdravia, života, ochranou majetku a so zamedzením hroziacej škody v nevyhnutnom rozsahu.

 

§ 15

Nakladanie s odpadmi

 

 1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta (vrátane zvyškov kvetinovej výzdoby, nádob od kahancov a sviečok, poškodených ozdobných predmetov, napadaného lístia a odstránenej trávy) okrem stavebného odpadu je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odniesť na miesto na to určené na pohrebisku, v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa[10].
 2. Vývoz tuhého komunálneho odpadu z pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska dodávateľským spôsobom externými firmami.
 3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
 4. Odvoz a likvidáciu stavebného odpadu z hrobového miesta je v súlade s ust. § 11 ods. (10) tohto VZN povinný zabezpečiť nájomca hrobového miesta na vlastné náklady.

 

§ 16

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 zo dňa 11. septembra 2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa.
 2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2018 zo dňa 28. júna 2018,   ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa.
 3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2020 zo dňa 6. februára 2020,   ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2018.
 4. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 zo dňa 11. septembra 2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča.
 5. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2018 zo dňa 28. júna 2018,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča.
 6. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2020 zo dňa 6. februára 2020,   ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018.

 

§ 17

Prechodné ustanovenia

 

Nájomné zmluvy na prenájom hrobového miesta uzatvorené pred účinnosťou tohto VZN zostávajú v platnosti.

                                                                       § 18

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

[1] § 17 ods. 6 zákona č. 131/2020 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

[2]  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

[3] § 3 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

[4]  § 19 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

[5] § 21 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

[6] § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

[7] § 19 ods.1 písm. a), c) a d) a §19 ods. 5 zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

[8] § 32 zákona č. 131/2020 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

[9] § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[10] VZN č. 7/2016 v znení VZN 4/2017

Prílohy