Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 07.08.2019 - 17:19  //  aktualizácia: 25.09.2019 - 16:05  //  zobrazené: 2871

VZN č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa

číslo: 05/2019  |  dátum schválenia: 22.08.2019  |  dátum účinnosti: 07.09.2019  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g)
a písm. o) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 5/2019

o udeľovaní ocenení mesta Šaľa

 

 

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podmienky udeľovania, prípadne odňatia resp. odstránenia, ocenení mesta Šaľa, ktoré sú vymedzené Štatútom mesta Šaľa,
a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

 

 

§ 2

Druhy ocenení

 

Medzi ocenenia, ktoré môže mesto Šaľa udeliť, patria:

a)Čestné občianstvo mesta Šaľa,

b)Cena mesta Šaľa,

c)Cena primátora mesta Šaľa,

d)zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

§ 3

Predkladanie návrhov  

 

(1)Návrhy na udelenie ocenení Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa, resp. na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka môžu predkladať:

a)fyzické osoby,

b)právnické osoby,

c)primátor mesta,

d)poslanci mestského zastupiteľstva,

e)komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve.

(2)Návrhy na udelenie ocenenia Cena primátora mesta Šaľa sú v kompetencii primátora mesta.

(3)Návrhy na ocenenie uvedené v § 2 písm. a), b) a d) tohto všeobecne záväzného nariadenia sa predkladajú na sekretariát primátora mesta a to po zverejnení výzvy na internetovej stránke a úradnej tabuli mesta Šaľa.

(4)Návrhy môžu byť predkladané do 30. septembra (vrátane) príslušného kalendárneho roka.

(5)Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Šaľa (podľa § 2 písm. c) tohto všeobecne záväzného nariadenia) sú administrované sekretariátom primátora mesta.

(6)Návrhy musia obsahovať údaje o:     

a)navrhovateľovi ocenenia (meno, priezvisko a adresu, v prípade fyzickej osoby aj súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov, v prípade právnickej osoby základné údaje – názov, IČO, štatutárny zástupca),

b)navrhovaných na ocenenie:

-pri fyzických osobách (meno, priezvisko, akademické tituly, dátum narodenia prípadne úmrtia, adresu trvalého bydliska, štátnu príslušnosť, odkaz na pracovnú alebo verejnú funkciu, ďalšie významné životopisné údaje, zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí, sféru pôsobenia),

-pri právnických osobách (základné údaje podľa výpisu z obchodného registra, resp. iného registra – názov, IČO, štatutárny zástupca, vznik a zánik, dôležité medzníky v jej existencii, informácie o jej aktivitách, významných predstaviteľoch, výpočet dosiahnutých úspechov, údaje o udelených oceneniach
a vyznamenaniach doma a v zahraničí, sféru pôsobenia), 

-pri kolektívoch (základné údaje o navrhovanom kolektíve na ocenenie, splnomocneného zástupcu kolektívu s uvedením osobných údajov, zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, údaje o udelených oceneniach      a vyznamenaniach doma a v zahraničí, sféru pôsobenia),

-súhlas občana; súhlas pozostalého (v prípade udelenia ocenenia in memoriam),  súhlas štatutárneho zástupcu právnickej osoby; súhlas splnomocneného
zástupcu kolektívu na predloženie návrhu na jeho ocenenie mestom Šaľa
a súhlas so zverejnením jeho osobných údajov.

(7)Návrhy súvisiace so zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka musia obsahovať popri údajoch uvedených v § 3 ods. 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia tiež návrh:

a)textu, ktorý má byť zverejnený,

b)lokality, kde má byť ocenenie (pamätná tabuľa, busta, socha, pomník) umiestnené.

(8)Ak predložený návrh na ocenenie vykazuje znaky neúplnosti, nezrozumiteľnosti, vyzve  sekretariát primátora mesta navrhovateľa na jeho dopracovanie, resp. spresnenie a to
v lehote 10 dní. Nesplnenie uvedených podmienok vyradí návrh automaticky z procesu ďalšieho posudzovania.

 

 

§ 4

Posudzovanie návrhov na udelenie ocenení

 

(1)Návrhy na udelenie ocenení (Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa, zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka) sú predkladané prostredníctvom  sekretariátu primátora mesta komisii pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa (ďalej len „komisia“), ktorá ich posudzuje.

(2)Komisiou vybrané návrhy musia byť zverejnené najneskôr v lehote 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mali možnosť vyjadriť občania mesta Šaľa.

(3)Vybrané návrhy predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie predseda komisie alebo ním poverený člen.

 

 

 

 

§ 5

Rozhodovanie

 

(1)O udelení, zhotovení, umiestnení, resp. odňatí alebo odstránení ocenenia podľa
§ 2 písm. a), b) a d) tohto všeobecne záväzného nariadenia rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(2)O udelení resp. odňatí ocenenia podľa § 2 písm. c) rozhoduje primátor mesta Šaľa.

 

 

§ 6

Odovzdanie ocenení

 

(1)Odovzdávanie ocenení sa vykonáva slávnostným spôsobom na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Viaže sa k mesiacu december príslušného kalendárneho roka, spravidla ku Dňu samosprávy mesta Šaľa.

(2)Prevzatie ocenení sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy mesta Šaľa a podpisom ocenených.

(3)S udelením ocenení nevznikajú ich držiteľom osobitné práva a povinnosti.

(4)Ocenenia mesta Šaľa nemusia byť každoročne udelené a nie sú nárokovateľné.

 

 

TRETIA ČASŤ

§ 7

Udelenie ocenenia in memoriam

 

(1)Výnimočne sa môžu ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa a Cena mesta Šaľa udeliť fyzickej osobe in memoriam.

(2)Ak sa udeľuje ocenenie (Čestné občianstvo mesta Šaľa a Cena mesta Šaľa) in memoriam, dostane plaketu, vecný dar a listinu o jeho udelení pozostalý (manžel/ka, prípadne iný blízky príbuzný).

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 8

Čestné občianstvo mesta Šaľa

 

(1)Čestné občianstvo mesta Šaľa udeľuje mesto Šaľa fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov, o porozumenie a priateľstvo medzi národmi a o rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi alebo sa zaslúžili o tieto skutočnosti iným konaním hodným zreteľa.

(2)Čestné občianstvo mesta Šaľa možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo mesta Šaľa nezakladá inštitút štátneho občianstva.

(3)O každom udelení ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa sa vydáva  listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa označí pečaťou mesta Šaľa.

(4)Ak sa Čestné občianstvo mesta Šaľa udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného.

(5)Súčasťou udeleného ocenenia je plaketa s erbom mesta, pomenovaním oceneného, nápisom „Čestný občan mesta Šaľa“ a vecný dar.

(6)Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve mesta Šaľa v súlade s ustanovením
§ 3 ods. 5 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

PIATA ČASŤ

§ 9

Cena mesta Šaľa

 

(1)Mesto Šaľa môže udeliť Cenu mesta Šaľa za:

a)vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti,

b)významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta,

c)propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí,

d)činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku mesta.

(2)Cenu mesta Šaľa možno udeliť fyzickým osobám, právnickým osobám, kolektívom a to aj pri významných jubileách a výročiach.

(3)Cenu mesta Šaľa možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom – fyzickým osobám, kolektívom, právnickým osobám zo zahraničia, prípadne mestám v zahraničí (napr. partnerské mestá) a to aj pri významných príležitostiach.

(4)O každom udelení ocenenia sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta Šaľa. Listina sa označí pečaťou mesta.

(5)Ak sa držiteľom tohto ocenenia stane cudzí štátny príslušník – fyzická osoba, kolektív, právnická osoba alebo mesto zo zahraničia, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného.

(6)Súčasťou udeleného ocenenia je plaketa s erbom mesta, pomenovaním oceneného, nápisom „Cena mesta Šaľa“ a vecný dar.

 

ŠIESTA ČASŤ

§ 10

Cena primátora mesta

 

(1)Cenu primátora mesta Šaľa udeľuje a o udelení rozhoduje primátor mesta. Udeľuje ju fyzickým osobám, právnickým osobám, kolektívom pôsobiacim na území mesta, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta v oblasti sociálnej, hospodárskej, kultúrnej, športovej, vedeckej, výchovy a vzdelávania, prípadne v iných sférach verejného života.

(2)Cenu primátora mesta Šaľa tvorí plaketa s erbom mesta, pomenovaním oceneného, nápisom „Cena primátora mesta Šaľa“, menom a priezviskom primátora mesta.

(3)Súčasťou udeleného ocenenia je listina opatrená podpisom primátora s pečaťou mesta
a vecný dar.

 

SIEDMA ČASŤ

§ 11

Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka

 

(1)Mestské zastupiteľstvo môže oceniť fyzické osoby, právnické osoby, kolektívy formou zhotovenia a umiestnenia:

a)pamätnej tabule,

b)busty,

c)sochy,

d)pomníka.

(2)Ocenenie sa udelí za:

a)pozitívny prínos na celkový spoločenský, kultúrny a hospodársky rozvoj mesta, regiónu, resp. s dosahom celoštátnym a medzinárodným,

b)mimoriadnu úroveň dosiahnutú v oblasti spoločenského a verejného života, výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, techniky, ekonomiky, športu, publicistiky, ochrany ľudských práv, životného prostredia.

(3)Fyzická osoba môže byť ocenená zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty, sochy alebo pomníka len v súvislosti s významnými medzníkmi spätými s jej životom  a aktivitami a to vždy len in memoriam.

(4)Právnická osoba a kolektív môžu byť ocenení zhotovením a umiestnením pamätnej tabule alebo pomníka pri významných výročiach viažucich sa napr. na ich vznik, resp. zánik, prípadne na ďalšie dôležité medzníky v ich existencii. Ocenenou nesmie byť politická strana, politické hnutie.

(5)Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy alebo pomníka nie je nárokovateľné.

 

 

ÔSMA ČASŤ

§ 12

 Odňatie, odstránenie ocenenia

 

(1)Mestské zastupiteľstvo môže udelené ocenenie Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cenu mesta Šaľa, zhotovenú a umiestnenú pamätnú tabuľu, bustu, sochu, pomník odňať, resp. dať odstrániť a to ak:

a)sa držiteľ preukázateľne dopustil úmyselného trestného činu, prípadne iného skutku, odporujúcemu všeobecne platnému právnemu poriadku SR, EÚ, medzinárodným zmluvám, normám upravujúcich ľudské práva,

b)bolo udelené v rozpore so základnými princípmi demokracie, etiky alebo s ustanoveniami tohto všeobecne záväzného nariadenia, resp. nezaslúžene a to aj vtedy, ak sa uvedené skutočnosti zistia až dodatočne.

(2)Návrhy na odňatie, odstránenie ocenení sa predkladajú prostredníctvom sekretariátu primátora mesta komisii, ktorá ich prerokuje, posúdi a záverečné stanoviská predloží na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

(3)Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva o odňatí ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa je držiteľ povinný v lehote do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia o odňatí ocenenia, ocenenie vrátiť. Ocenenie sa odovzdá na sekretariát primátora mesta.

 

(4)Odňať ocenenie Cena primátora mesta Šaľa je v kompetencii primátora. Dôvody na odňatie sú identické s dôvodmi obsiahnutými v § 12 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Držiteľa vyzve sekretariát primátora mesta k vráteniu ocenenia v lehote do
90 dní odo dňa vyhotovenia výzvy.

(5)O odňatí ocenenia informuje primátor mesta mestské zastupiteľstvo.

(6)V prípade odňatia ocenení Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa, Cena primátora mesta Šaľa sa o tejto skutočnosti urobí záznam do Pamätnej knihy mesta Šaľa.

(7)Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva môže byť ocenenie pamätná tabuľa, busta, socha, pomník, odstránené.

(8)Návrh na odňatie alebo odstránenie ocenení môžu podať:

a)fyzické osoby,

b)právnické osoby,

c)primátor mesta,

d)poslanci mestského zastupiteľstva,

e)komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve.

 

 

DEVIATA ČASŤ

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 15/2011 zo dňa 3. novembra 2011 
o udeľovaní ocenení mesta Šaľa.

 

 

DESIATA ČASŤ

§ 14

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta 

Prílohy