Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 09.10.2019 - 20:16  //  aktualizácia: 09.10.2019 - 20:17  //  zobrazené: 72

VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za rozvoj

číslo: návrh  |  dátum schválenia: 09.10.2019  |  dátum účinnosti: 09.10.2019  |  stav: návrh

N á v r h

k pripomienkovaniu

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia  § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona
č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. .../2019

 o miestnom poplatku za rozvoj

 

 

 § 1

Predmet úpravy

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je ustanovenie miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“) na území mesta Šaľa a ustanovenie výšky sadzieb poplatku za rozvoj.
 

 

§ 2

Sadzby poplatku za rozvoj

 

Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:

  1. stavby na bývanie 3 EUR,
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby    využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 EUR,
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 EUR,
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie
    a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 EUR,
  5. ostatné stavby 10 EUR.

 

 

§ 3

Účinnosť
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.