Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 13.02.2020 - 09:47  //  aktualizácia: 23.07.2020 - 15:30  //  zobrazené: 1901

VZN 04/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018

číslo: 04/2020  |  dátum schválenia: 06.02.2020  |  dátum účinnosti: 01.03.2020  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 15 ods. 7 a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 4/2020,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014

Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča

 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018

 

 

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Šaľa – Veča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018 sa mení a dopĺňa takto:

 

  1. Za § 11 sa vkladá nový § 11a v nasledovnom znení:

 

„Ochranné pásmo pohrebiska je 40 m, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani  umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.“

 

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyveseniana úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

Prílohy