Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.10.2018 - 13:03  //  aktualizácia: 16.10.2018 - 13:04  //  zobrazené: 303

Výzva na vykonanie jesennej celomestskej deratizácie

Výzva na vykonanie jesennej celomestskej deratizácie

 

 

Mesto Šaľa v záujme utvárania  zdravých podmienok a zdravého spôsobu života  a práce obyvateľov mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 13/2014 o celomestskej deratizácii

v y z ý v a

 

povinné subjekty k vykonaniu deratizačných opatrení v spoločnom termíne

 

od 15. októbra do 18. novembra 2018 v trvaní 5 týždňov.

 

 

Upozorňujeme správcov objektov (SVB a NP, podnikateľské objekty, inštitúcie a organizácie a pod.), že deratizáciu objektov je potrebné vykonať okrem interiérov budov aj v ich okolí a zvýšenú pozornosť treba venovať kanalizačnej prípojke, ktorá prináleží k objektom, až po prvú vpusť. V týchto miestach bol pozorovaný najvyšší počet „živých“ dier po hlodavcoch. Po skončení deratizácie je potrebné v okolí objektov diery po hlodavcoch zasypať.

 

Povinné osoby v čase trvania celomestskej deratizácie uskutočnia deratizačné opatrenia prostredníctvom oprávnených osôb na výkon deratizácie.

 

Žiadame o odovzdanie kópie protokolov o vykonaní deratizácie na MsÚ do 15. decembra 2016. Protokoly je možné odovzdať aj prostredníctvom osôb oprávnených  na výkon deratizácie.

 

 

 

 

 

          Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                        primátor