Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.09.2019 - 09:08  //  aktualizácia: 11.09.2019 - 11:13  //  zobrazené: 498

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení za rok 2019

Mesto Šaľa v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa

 

zverejňuje

 

Výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení:

 

  • Čestné občianstvo mesta Šaľa
  • Cena mesta Šaľa
  • zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.

 

Návrhy môžu byť predkladané do 30. septembra 2019 (vrátane).  

 

Predkladaný návrh musí byť spracovaný v súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia             č.  5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa (je dostupné na internetovej stránke mesta).

 

K dispozícii je aj Formulár návrhu na ocenenia mesta Šaľa a Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je potrebné podpísať navrhovateľom aj navrhovaným a priložiť ku každému návrhu (v prípade udelenia ocenenia in memoriam dáva súhlas pozostalý manžel/manželka alebo iný najbližší príbuzný, v prípade právnickej osoby štatutárny zástupca a v prípade kolektívu splnomocnený zástupca).

 

Uvedené tlačivá sú dostupné aj na internetovej stránke mesta v sekcii Chcem vybaviť – Klientské centrum – tlačivá.  

 

Návrhy so súhlasom je možné doručiť osobne na MsÚ alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad v Šali, Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa.

 

 

Kontaktná osoba: Gabriela Kukučková, Kancelária primátora

t. č. 031/770 2351, e-mail: kukuckova@sala.sk

 

Prílohy