Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.09.2023 - 07:19  //  aktualizácia: 06.09.2023 - 07:19  //  zobrazené: 578

Výmena plynového horákového automatu sušiarne vo výrono HCH

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

„Výmena plynového horákového automatu sušiarne vo výrono HCH ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vymena-plynoveho-horakoveho-automatu-

sušiarne-vo-vyrobni-hch

a v listinnej podobe na referáte ŽP OIaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  MŽP SR do 10 pracovných  dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce. Na stanovisko doručené po lehote sa nemusí prihliadať.

Mgr. Jozef Belický

primátor