Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 01.06.2020 - 14:31  //  aktualizácia: 01.06.2020 - 15:02  //  zobrazené: 1092

VYJADRENIE MESTA K ZÁMERU „ZARIADENIE NA VYSOKOTEPLOTNÉ ZHODNOTENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU PLAZMOVOU TECHNOLÓGIOU V LOKALITE SELICE ”

Mesto Šaľa je pri posudzovaní Zámeru „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice ” podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon) dotknutou obcou.  

Dňa 25. 06. 2019 bola na webovom sídle MŽP SR zverejnená informácia pre verejnosť o posudzovaní Zámeru  „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ navrhovateľa SPV DÁLOVCE s.r.o.,        Popradská 71, 821 06 Bratislava, zastúpený spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, ktorý je posudzovaný podľa zákona.

Zámer je situovaný vľavo pri ceste č. 573 (Šaľa - Vlčany) tesne pred ovocným sadom.

Nakoľko Zámer uvažuje o preprave odpadov do uvedeného zariadenia cez územie mesta Šaľa, a mesto Šaľa nebolo zaradené do zoznamu dotknutých obcí,  listom zo dňa 16. 07. 2019 zaslalo svoje stanovisko k uvedenému Zámeru.

Následne Ministerstvo ŽP SR začalo nové konanie a zaslalo dňa 02. 08. 2019 Zámer aj mestu Šaľa ako dotknutej obci. Mesto o doručení Zámeru a o tom, v akej lehote a kde môže verejnosť zaslať svoje písomné stanovisko, informovalo  verejnosť na úradnej tabuli.

K Zámeru mesto zaslalo svoje stanovisko dňa 14. 08. 2019, v ktorom žiadalo posúdenie Zámeru podľa zákona a vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie v konkrétnych bodoch a to:  

  • z dôvodu, že mesto Šaľa je už v súčasnosti nadmieru zaťažené ako osobnou tak aj nákladnou dopravou,  požiadalo o vypracovanie zvozovej štúdie, ktorá by presnejšie určila trasy  prejazdov a počty zvozových vozidiel cez mesto  (v časti „Doprava“ Zámeru bolo hodnotené len zaťaženie cestnej komunikácie č. 573, teda od južnej hranice intravilánu mesta po uvažované zariadenie, neboli hodnotené prejazdy mestom),
  • nakoľko zámer uvažuje so zvozovou oblasťou Nitrianskeho a Trnavského kraja, mesto žiadalo vypracovať dopravno – kapacitné posúdenie dopravnej záťaže pri navážaní vstupnej suroviny v synergii s  existujúcim dopravným zaťažením komunikácií,
  • ďalej žiadalo vypracovať havarijný plán pre prípad možnej havárie zariadenia, ktorý by riešil aj to, ako sa bude nakladať s komunálnym odpadom v prípade, keď bude zariadenie mimo prevádzky.

Dňa 25. 09. 2019 sa v budove Ministerstva ŽP SR konalo prerokovanie Rozsahu hodnotenia zámeru, kde sa zúčastnil aj zástupca mesta Šaľa.

Dňa 01. 10. 2019 určilo Ministerstvo ŽP SR podľa § 30 zákona Rozsah hodnotenia, ktorý je pre navrhovateľa záväzný. Následne mesto Šaľa informovalo verejnosť o  doručení Rozsahu hodnotenia ako aj o tom, do akého termínu a kde môže verejnosť predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia. Vypracovanie a financovanie Správy o hodnotení zabezpečoval navrhovateľ. Vypracovanie Správy o hodnotení nie je zákonom časovo limitované.

Dňa 25. 03. 2020 bola na mesto Šaľa doručená Správa o hodnotení.

Dňa 11. marca 2020 vláda SR uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 v súvislosti s rizikom šírenia nového korona vírusu na celom území krajiny vyhlásila mimoriadnu situáciu,

ktorá je platná od 12. marca od 6.00 hod.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR nariadil Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie č.: OLP/2731/20220 pri ohrození verejného zdravia:

,,podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.“ Termín: od 24.03.2020 do odvolania.

V sprievodnom liste k Správe o hodnotení nás MŽP SR ako dotknutú obec vyzvalo, aby sme podľa § 34 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP   do troch dní od doručenia Správy o hodnotení informovali dotknutú verejnosť o jej doručení a zároveň oznámili, kde a kedy možno do tejto Správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie. Zároveň podľa § 34 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia sme ako dotknutá obec povinná v spolupráci s navrhovateľom zvolať verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. 

Za uvedených okolností  (mimoriadne opatrenia) nebolo možné zodpovedne informovať obyvateľov mesta o doručení Správy o hodnotení a mestu nebolo známe, ako má zvolať verejné prerokovanie, keď sú vyhlásené mimoriadne opatrenia, preto dňa 02. 04. 2020 požiadalo v tejto veci Ministerstvo ŽP SR o usmernenie.

Dňa 07. 04. 2020 bol schválený zákon č. 74/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.  Podľa Čl. IV tohto zákona, ktorý doplnil zákon o posudzovaní vplyvov   „Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lehoty na vykonanie verejného prerokovania neplynú a už zvolané verejné prerokovanie sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“ (§ 65g, ods. (2) zákona o posudzovaní vplyvov).

S ohľadom na uvedenú zmenu zákona mesto Šaľa dňa 14. 04. 2020 informovalo verejnosť o doručení Správy o hodnotení a na úradnej tabuli mesta zverejnilo informáciu o tom, kde a kedy možno do nej  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Mesto zároveň informovalo verejnosť o tom, že Verejné prerokovanie sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Mesto Šaľa zaslalo svoje stanovisko k Správe o hodnotení na Ministerstvo ŽP SR dňa 22. 04. 2020. Stanovisko mesta tvorí prílohu tejto informácie.

Dňa 22. 04. 2020 bolo na mesto Šaľa doručené usmernenie Ministerstva ŽP SR ohľadom informovania verejnosti a konania verejného prerokovania. Následne mesto opätovne informovalo verejnosť o doručení Správy o hodnotení a o tom, kde je možné do správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Zároveň informovalo o tom, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a o tom, že verejné prerokovanie správy o hodnotení sa podľa § 65g zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Uvedený Zámer je prístupný na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1

 

Prílohy

Stanovisko k SoH

(docx - 32.83 kB)