Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.05.2020 - 13:23  //  aktualizácia: 02.06.2020 - 10:30  //  zobrazené: 239

Výberové konanie - riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Tešedíkovo

VYHLÁSENIE  VÝBEROVÉHO  KONANIA

OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,

Tešedíkovo 153 - Pered

 925 82 Tešedíkovo

s nástupom od 1.augusta 2020.

 

Podmienky na zaradenie do výberového konania:

  1. kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  v znení neskorších predpisov

2.   minimálne päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.

3.   vykonanie  prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.   osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie

5.   dobré výsledky v odbornej a metodickej práci

6. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, znalosť maďarského jazyka 

7. znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie,

     hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)

8. komunikačné a organizačné schopnosti

9. základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky

10. znalosť práce na PC ( WORD, EXCEL, internet )

11.občianska bezúhonnosť

               

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:

  • prihláška na výberové konanie
  • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie
  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
  • profesijný životopis
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomný  návrh koncepcie rozvoja materskej školy (max. 3-4 strany)
  • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby  výberového konania v zmysle       zákona č. 18/2018   Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

     Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 26. júna 2020 do 12.00 hod. na adresu: Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82 Tešedíkovo v zalepenej obálke s výrazným označením: „Výberové konanie MŠ s vjm - Óvoda, Tešedíkovo 153 - Pered - neotvárať“. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

                                                                                                           Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi

                                                                                                                   starostka obce

Prílohy