Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.11.2016 - 08:18  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:50  //  zobrazené: 2318

Výberové konanie - referent – správca Mestskej športovej haly

M E S T O   Š A Ľ A
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu  pracovnej pozície -

referent – správca Mestskej športovej haly
Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
Mestský úrad Šaľa

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek.

Kvalifikačné predpoklady:
-  úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie  – ekonomického alebo stavebného zamerania,

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),
-  prax v odbore správy nehnuteľnosti výhodou,
-  práca v MS Office, práca vo web. prehliadači,
- predloženie Koncepcie rozvoja MsŠH v rozsahu 4 strán.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. januára 2017

Termín uzávierky prihlášok: 04. decembra 2016

Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania, vrátane písomného, emailového a  telefonického kontaktu,
- profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
- súhlasom  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon                č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov),
- Koncepcia rozvoja MsŠH v rozsahu 4 strán.
možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:


Mestský úrad
personálny referát    Zn. referent – správca Mestskej športovej haly 
Nám. Sv. Trojice č. 7   
927 15  Šaľa 

Šaľa  14. 11. 2016

       Mgr. Jozef Belický
primátor mesta