Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.05.2017 - 13:44  //  aktualizácia: 30.05.2017 - 13:44  //  zobrazené: 2761

Výberové konanie - kontrolór

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

 

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

kontrolór

 

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa- ekonomického alebo právneho zamerania

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • dĺžka odbornej praxe – 6 rokov,

 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

 • znalosť Ústavy SR, Zákona o obecnom zriadení, Zákona o správnom konaní (správny poriadok), Zákona o správnych poplatkoch, Obchodnéhozákonníka, Občianskeho zákonníka,Zákonníka práce, Zákona o ochrane osobných údajov, Zákona o majetku obcí, Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Zákona o verejnom obstarávaní, Zákona o priestupkoch, Stavebného zákona,ďalších súvisiacich právnych predpisov,

 • práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web prehliadači,

 • dobré komunikačné schopnosti, iniciatíva, presnosť,

 • schopnosť učiť sa,

 • dodržiavanie právnych noriem.

 

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní.

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: september

 

Termín uzávierky prihlášok:  20. júna 2017

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,

 • profesijný životopis,

 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov),

 

Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                            Zn. kontrolór                        

Nám. Sv. Trojice č. 7                       

927 15  Šaľa  

 

Šaľa  29.05.2017

 

                                                                                               Mgr. Jozef Belický

 primátor mesta