Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.06.2019 - 11:32  //  aktualizácia: 10.06.2019 - 11:33  //  zobrazené: 328

Výberové konanie - funkcia riaditeľ a/ky v Materskej škole, ul. Družstevná 22, Šaľa

 Mesto Šaľa

zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta,  v zmysle zákona    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

                                  výberové konanie na obsadenie

                   funkcie riaditeľa v

 

                Materskej škole, ul. Družstevná 22,  Šaľa

          

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre

príslušný druh a typ školy a školského zariadenia v súlade so zákonom č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

      a  podľa vyhlášky MŠ SR   č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné

      predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie

      pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vykonanie prvej atestácie alebo získanie jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona  č. 317/2009 Z. z.
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

 

Ďalšie požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods.1c) zák. č. 317/2009 Z. z.,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva,
 • komunikatívnosť a flexibilita,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti
 • občianska bezúhonnosť,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • užívateľské ovládanie práce s počítačom.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • doklad o pedagogickej praxi
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • návrh koncepcie rozvoja školy ( rozsah 4 – 6 strán )
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

 

 

 

Uchádzači doručia požadované doklady v obálke s označením

„Výberové konanie – Materská škola, ul. Družstevná 22, Šaľa”  - NEOTVÁRAŤ                                                                

poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

 

najneskôr do 4. júla  2019 do 14.00 hod.

 

na adresu:

Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa

 

Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.                    Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený predsedom rady školy.

 

 

 

 

Šaľa 7. 6. 2019                                                                       

 

 

                                                                                                 

                                                                          Mgr. Jozef Belický

                                                                        primátor mesta