Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.03.2017 - 10:28  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:49  //  zobrazené: 2312

Výberové konanie - funkcia predsedu združenia (vedúceho krytej plavárne)

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta, v zmysle Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia záujmového druženia právnických osôb ,,AQUASPORT“ konaného dňa 20. februára 2017 a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie

funkcie predsedu združenia (vedúceho krytej plavárne)
,,AQUASPORT“ záujmového združenia právnických osôb,

 

Kvalifikačné predpoklady:

  •  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

Iné požiadavky:

  • komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti,
  • aktívna práca s počítačom,
  • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky).

Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania, vrátane písomného, emailového a telefonického kontaktu,
  • profesijný životopis,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov),
  • Koncepciu riadenia krytej plavárni resp. združenia ,,AQUASPORT“ – v rozsahu max. 8 strán.

je potrebné  doručiť v  obálke „Výberové konanie – predseda združenia ,,AQUASPORT“ - NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne MsÚ alebo zaslať poštou na adresu:


Mesto Šaľa
personálny referát
Námestie Sv. Trojice  7
927 15  Šaľa

Termín uzávierky prihlášok:  22. marca 2017

Predpokladaný termín nástupu: 01. mája 2017

Šaľa 01. 03. 2017  

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta Šaľa