Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.04.2018 - 13:33  //  aktualizácia: 27.04.2018 - 13:34  //  zobrazené: 859

VV - Zmena účelu objektu na polyfunkčný objekt na Ul. Feketeháziho v Šali

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
 A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Spoločnosť HP Centrum ESO, s.r.o., so sídlom Ul. Hlavná 8, 927 01 Šaľa, IČO: 36 273 295
(ďalej len "stavebník") dňa 09.04.2018 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Zmena účelu objektu na polyfunkčný objekt na Ul. Feketeháziho v Šali
SO 02 Spevnené plochy

(ďalej len “stavba“), na pozemkoch register "C" parc. č. 1983/14, 2005/1, 2005/3, 2005/7 a 2005/12 v kat. území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
SO  02   Spevnené plochy
 nové spevnené plochy – parkovacie stojiská sa vybudujú za objektom, pred bytovými domami a pred objektom,
 bude 19 státí z čoho 1 bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a budú slúžiť na státie osobných automobilov obyvateľov bytov a pre zamestnancov predajní,
 parkovacie plochy budú zo zámkovej dlažby,
 celková plocha spevnených plôch bude 500 m2.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa   § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00 – budova Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 204).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Príloha:
 situácia

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.
Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................
      
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. HP Centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, 927 01 Šaľa
2. Imrich Donáth, Bad Homburg VD Hohe Im Nesselbornfeld 21
3. Ing. Jozef Tamaškovič, Pázmáňa 30, 927 01 Šaľa
4. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:
dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 1983/1, 1983/4, 1983/5, 2000, 2005/9, 2001, 2009/5
- Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
- Bytový dom súp. č. 828
- Bytový dom súp. č. 829
- Magdaléna Vadászová, Budovateľská 544/16
- Jozef Hamar, Tulipánová 2, 927 01 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
5. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
6. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
7. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
9. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 927 01 Šaľa
10. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
13. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
14. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
15. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
16. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
19. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

na vedomie
HP Centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, 927 01 Šaľa
- k spisu

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

HP Centrum ESO

(pdf - 822.67 kB)