Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.01.2017 - 13:27  //  aktualizácia: 31.01.2017 - 13:27  //  zobrazené: 1577

VV - Závesný balkón 4 ks na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256 v Šali

Juraj Pék, Janette Kozaňáková, Peter Žáčik a Henrieta Vargová, všetci bytom Ul. Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa

v zastúpení spoločnosťou PeTEXO, s.r.o., so sídlom Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46243551

(ďalej len "stavebník") dňa 23.12.2016 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Závesný balkón 4 ks na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256 v Šali
 

na pozemku register "C" parc. č. 816/8 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

 • prístavba a montáž závesných balkónov pre 4 byty, sú navrhnuté nad sebou v každom podlaží jeden balkón,

 • oceľová nosná konštrukcia balkóna, rozmerov 3,5 m 1,5 m, sa zavesí na ukotvené háky, výplň bude bezpečnostné mliečne sklo.

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

  Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

  7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

  inak sa na ne nebude prihliadať.

  V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

   

  Poučenie:

  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

  K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

  Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

  Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

   

  Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

  Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

   

  Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Juraj Pék, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa

 2. Janette Kozaňáková, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa

 3. Peter Žáčik, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa 

 4. Henrieta Vargová, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa

 5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256, na pozemku register "C" parc. č. 816/8 kat. územie Šaľa      

 6. Ing. Jozef Juskanič, JUSTAT, s.r.o., Záborské č. 438, 082 53 Petrovany

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

      7.      Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
na vedomie

 1. Juraj Pék, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa

 2. Janette Kozaňáková, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa

 3. Peter Žáčik, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa 

 4. Henrieta Vargová, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                         vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016