Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.05.2020 - 13:40  //  aktualizácia: 29.05.2020 - 13:41  //  zobrazené: 226

VV - zateplenie BD súp. č. 1946 na Narcisovej v Šali

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 14.01.2020 podali

 

vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1946/1,3,5,7 na ul. Narcisovej v Šali, mestská časť Veča, v zastúpení spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., so sídlom ul. SNP č. 2811/9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 555 193

 

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania, podľa § 66 stavebného zákona, v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vydáva

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na zmenu dokončenej stavby

Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 1946/1,3,5,7, Šaľa,
 

(ďalej len “stavba“) na ul. Narcisovej v Šali, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/130, 3080/131, 3080/132 a 3080/133 v katastrálnom území Šaľa, za účelom skvalitnenia podmienok bývania v bytovom dome.

 

Stavba obsahuje

 • Obnova a rekonštrukcia bytového domu súp. č. 1946 rieši zateplenie obvodového plášťa s následným znížením energetickej náročnosti budovy a predĺženie jeho životnosti.
 • Objekt bytového domu nepravidelného pôdorysného tvaru max. rozmerov 58,350 m x 17,780 m, má osem nadzemných bytových podlaží (1.NP až 8.NP) a jedno polozapustené nebytové podlažie (1.PP) s technickými miestnosťami a pivničnými kobkami, so štyrmi sekciami so 4 samostatnými vchodmi z juhozápadnej strany od ul. Narcisová.
 • Stavebné úpravy budú uskutočnené v rozsahu:
 • odstránenie pôvodného kontaktného zatepľovacieho systému hr.50 mm zo severozápadnej, juhozápadnej a severovýchodnej strany objektu,
 • zateplenie obvodového plášťa certifikovaným tepelnoizolačným kontaktným systémom ETICS,
 • zateplenie strešného plášťa s vyhotovením novej hydroizolácie,
 • zateplenie stropnej konštrukcie nad I.PP,
 • oprava loggií, osadenie nových klampiarskych a zámočníckych výrobkov,
 • výmena výťahových kabín a technológie,
 • výmena schodiskových stupňov a schodníc vonkajších schodísk,
 • výmena vonkajších výplní otvorov v spoločných priestoroch za kvalitnejšie rovnakých rozmerov,
 • odstránenie a vyhotovenie nového okapového chodníka,
 • výmena hlavných rozvodov vody, kanalizácie a plynu,
 • rekonštrukcia spoločných rozvodov elektroinštalácie, výmena bleskozvodu,
 • drobné stavebné úpravy - maľby, nátery, výmena bytových zvončekov a výmena poštových schránok.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavebné úpravy budú uskutočnené v zmysle predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Alexander Elek, autorizovaný stavebný inžinier evidenčné č. 5526*I1, EA projekt, s.r.o., Eszterházyovcov č. 714/6, 924 01 Galanta, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľom bude Ľuboš Harmat  LVH, IČO: 41 169 180, so sídlom Cintorínska č. 1859/15, 927 05 Šaľa. Stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať Ing. Marián Antal, Nitrianska č. 1541//95, 927 05 Šaľa.
 6. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 7. Pripojenie na inžinierske siete:

 nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

 1. Všetky inštalácie musia uskutočňovať odborní pracovníci.

 

 1. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 OR HaZZ v Nitre si vyhradzuje právo vykonať kontrolu stavby v priebehu jej uskutočňovania podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Kontrola bude zameraná na realizáciu detailov kontaktných zatepľovacích systémov, konkrétne nadpražia (ostenia) okien, parapetu okien.

 Stavebník je povinný počas kontroly zabezpečiť prítomnosť zodpovedných osôb a oznámiť miestne príslušnému okresnému riaditeľstvo začatie činností súvisiacich s predmetom kontroly najmenej sedem kalendárnych dní vopred.

 Stanovisko pod. č. ORHZ-NR2-2019/001516-002 zo dňa 20.12.2019 nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a bude potrebné ho spolu so schválenou projektovou dokumentáciou stavba predložiť pri kolaudačnom konaní.

 

Technická inšpekcia, a. s. Bratislava:

 Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby boli rešpektované ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. (STA).

 Technické zariadenie  - zdvíhacie zariadenie – Elektrické osobné výťahy sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 Uvedené podmienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

 Záväzné stanovisko pod č. 1542/4/2020 zo dňa 05.03.2020

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva - č. OU-SA-OSZP-2019/009549-002 zo dňa  20.12.2019:

 Pri realizácii stavby vzniknú odpady zaradené podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov, do podskupiny č. 15 01 – obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov – kategória „ostatný“ a skupiny č. 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest, kategória „ostatný“. Nakladanie s odpadmi zabezpečí dodávateľ stavebných prác.

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, stavebník predloží doklad o tom, ako naložil s odpadmi.

Záväzné stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny - č. OU-SA-OSZP-2020/000957-002 zo dňa 08.01.2020:

 Na dotknutom území v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.

 Je potrebné vypracovať odborný posudok odborne spôsobilou osobou (ktorá sa odborne zaoberá ochranou chránených druhov živočíchov).

 V prípade, že môžu byť ohrozené chránené druhy živočíchov, nevykonávať stavebné práce od 15 apríla do 15 augusta kalendárneho roka.

 Použiť také technické riešenie, ktoré vhodným spôsobom a v dostatočnom rozsahu kompenzuje stratu úkrytov (napr. inštalácia špeciálnych búdok pre dážďovníky a netopiere, ak sa existujúce úkryty, hniezdiská a zimoviská nachádzajú na miestach, kde je ich zachovanie problematické, ako sú napr. špáry medzi panelmi).

 V prípade dodatočného nálezu chránených druhov živočíchov, najmä netopierov a dážďovníkov ihneď prerušiť práce a nález ohlásiť neodkladne na OÚ Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý určí ďalší postup prác.

 Podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny platí zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť najmä v období rozmnožovania, hniezdenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku.

 Pri stavebných úpravách je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.     

 S vydaním stavebného povolenia OPaK súhlasí za dodržania všetkých podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

 

 Ďalšie podmienky stavebného úradu:

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.

 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 Stavebník oznámi vhodným spôsobom (vyvesením oznamu vo vstupnom priestore bytového domu) vlastníkom, resp. nájomníkom ostatných bytov, začiatok realizácie stavebných úprav.

 

 1. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
 2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
 3. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená".
 4. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
 5. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 6. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

 Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1946/1,3,5,7 na ul. Narcisovej v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/130, 3080/131, 3080/132 a 3080/133 v katastrálnom území Šaľa:

Stavebné bytové družstvo Šaľa, Magdaléna Lavová, Marián Nociar, Hana Skalická, Richard Sádovský, Katarína Spišáková, Ing. Zoltán Juhász a Jana Juhászová, Jozef Popelka, Barbora Štefčíková, Eva Javorková, Peter Horeháj a Mária Horehájová, František Polakovič a Marcela Polakovičová, Jozef Balog a Arleta Balogová, Andrea Kuruczová, Mgr. Miroslav Demín a Silvia Demínová, Mária Vinczeová, Zuzana Slobodová, Lukáš Sloboda, Ján Kovalčík a Eva Kovalčíková, Michal Váczlav a Mária Váczlavová, Miloš Móri a Mariana Móriová, Erik Štrpka a Katarína Štrpková, Gabriel Sághy, Nikoleta Sághyová, Ján Javurek, Erika Bilčíková, Mgr. Alexandra Szabová, Daniela Szabová, Attila Ostrožanský, Patrik Bíro, Erik Márai, Michaela Miklósová, Ingrid Mésárošová, Anton Osvald, Jozef Viktor a Eva Viktorová, Karol Farkaš, Mária Korcová, Ing. Imrich Čemez a Ing. Andrea Čemezová, Juraj Bohunek, Martin Štanglovič, Róbert Vaňa a Kvetoslava Vaňová, Ivan Galbavý a Katarína Galbavá, Róbert Krivosudský a Adriana Krivosudská, Martina Hamarová, Miroslav Vicena, Lucia Šidlíková, Igor Paulík a Viera Paulíková, Miriama Tóthová, Klára Ševčíková, Jana Vaníčková, Tímea Kubicová, Alžbeta Kürthyová, Andrea Kolesíková, Karol Teplický, Barbora Behoňová, Jana Szecsényi, Agneša Borzová, Lukáš Miklovič, Attila Zalubel a Erika Zalubelová, Pavol Cerovský, Krisztína Cibulková,

 Mesto Šaľa; Ing. Alexander Elek – EA projekt, s.r.o.; Ľuboš Harmat LVH, Šaľa; Ing. Marián Antal,

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Odôvodnenie:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1946/1,3,5,7 na ul. Narcisovej v Šali, m. č. Veča, v zastúpení spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., so sídlom ul. SNP č. 2811/9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 555 193, podali dňa 14.01.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám v súlade s ustanoveniami stavebného zákona verejnou vyhláškou. Nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie stavby, podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:

 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Technická inšpekcia, a. s. Bratislava.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebníci k žiadosti predložili nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, kópiu zápisnice z písomného hlasovania s kópiami hlasovacích listín vlastníkov bytov a nebyt. priestorov, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00,- € bol zaplatený dňa 14.01.2020.

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia
 • štítok „Stavba povolená“

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Bytkomfort, s.r.o., SNP č. 2811/9, 940 02 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebyt. priestorov)

 1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1946/1,3,5,7 na ul. Narcisovej v Šali, m. č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/130, 3080/131, 3080/132 a 3080/133 v katastrálnom území Šaľa:
 • Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
 • Magdaléna Lavová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Marián Nociar, Pivničná č. 1129/16, 941 11 Palárikovo
 • Hana Skalická, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Richard Sádovský, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Katarína Spišáková, Gen. L. Svobodu 1860/2, 927 05
 • Ing. Zoltán Juhász a Jana Juhászová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Jozef Popelka, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Barbora Štefčíková, Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa
 • Eva Javorková, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Peter Horeháj a Mária Horehájová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • František Polakovič a Marcela Polakovičová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Jozef Balog a Arleta Balogová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Andrea Kuruczová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Mgr. Miroslav Demín a Silvia Demínová, Hlavná 13/57, 927 01 Šaľa
 • Mária Vinczeová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
 • Zuzana Slobodová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Lukáš Sloboda, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Ján Kovalčík a Eva Kovalčíková, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Michal Váczlav a Mária Váczlavová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Miloš Móri a Mariana Móriová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Erik Štrpka a Katarína Štrpková, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Gabriel Sághy, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Nikoleta Sághyová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Ján Javurek, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Erika Bilčíková, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Daniel Szabo, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Mgr. Alexandra Szabová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Daniela Szabová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Attila Ostrožanský, 925 84 Vlčany č. 1334
 • Patrik Bíro, Nitrianska č. 1934/12, 927 05 Šaľa
 • Erik Márai, Novomeského 770/14, 927 01 Šaľa
 • Michaela Miklósová, Gen. L. Svobodu 1935/5, 927 05 Šaľa
 • Ingrid Mésárošová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Anton Osvald, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Jozef Viktor a Eva Viktorová, Narcisová 1946/3, 927 05 Šaľa
 • Karol Farkaš, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Mária Korcová, 925 54 Pusté Sady č. 144
 • Ing. Imrich Čemez a Ing. Andrea Čemezová, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Juraj Bohunek, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Martin Štanglovič, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Róbert Vaňa a Kvetoslava Vaňová, Puškinova 13, 941 10 Tvrdošovce

(V. Šrobára 570/4, 927 01 Šaľa)

 • Ivan Galbavý a Katarína Galbavá, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Róbert Krivosudský a Adriana Krivosudská, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Martina Hamarová, Nitrianska 1566/42, 927 05 Šaľa
 • Miroslav Vicena, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Lucia Šidlíková, Gen. L. Svobodu 1936/9, 927 05 Šaľa
 • Igor Paulík a Viera Paulíková, Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa
 • Miriama Tóthová, Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa
 • Klára Ševčíková, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Jana Vaníčková, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Tímea Kubicová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Alžbeta Kürthyová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Andrea Kolesíková, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Karol Teplický, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Barbora Behoňová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Jana Szecsényi, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Agneša Borzová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Lukáš Miklovič, L. Novomeského 1008/25, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
 • Attila Zalubel a Erika Zalubelová, Narcisová 1946/7, 927 05 Šaľa
 • Pavol Cerovský, 925 03 Horné Saliby č. 1254
 • Krisztína Cibulková, Nitrianska 1933/22, 927 05 Šaľa

 

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 2. Ing. Alexander Elek – EA projekt, s.r.o., Eszterházyovcov č. 714/6, 924 01 Galanta
 3. Ľuboš Harmat LVH, Cintorínska č. 1859/15, 927 05 Šaľa
 4. Ing. Marián Antal, Nitrianska č. 1541/95, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. Technická inšpekcia a.s., Mostná č. 66, P.O. BOX 28B, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

na vedomie:

 1. Bytkomfort s.r.o., SNP č. 2811/9, 940 02 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebyt. priestorov + na vyvesenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016