Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2024 - 10:31  //  aktualizácia: 14.05.2024 - 10:32  //  zobrazené: 319

VV - Zapojenie kotolne B441 do okruhu výroby PPD

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  a upovedomenie o začatí konania

„Zapojenie kotolne B441 do okruhu výroby PPD”

navrhovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487.

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zapojenie-kotolne-b441-do-okruhu-vyroby-ppd

a v listinnej podobe na referáte ŽP OIaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je možné na Mestskom úrade, OIaKČ.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  MŽP SR do 10 pracovných  dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď bolo v určenej lehote  doručené  obci.