Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.01.2020 - 16:25  //  aktualizácia: 15.01.2020 - 16:25  //  zobrazené: 1184

VV - Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

 

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 21.11.2019 podalo

 

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta, IČO: 306 185

 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

 

„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“

v rozsahu:

                                    SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

                                               SO 01.1 Miestna komunikácia „A“ – C2 MO 8,0/40

                                               SO 01.2 Miestna komunikácia „B“ – C2 MO 8,0/40

                                               SO 01.3 Miestna komunikácia „C“ – C3 MO 8,0/40

                                               SO 01.4 Miestna komunikácia „D“ – C3 MO 6,5/30

                                    SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

                                               SO 02.1 Parkovisko – západné

                                               SO 02.2 Parkovisko – stredné

                                               SO 02.3 Parkovisko – východné

                                               SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

                                               SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

                                    SO 03 Pešia zóna

                                               SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

                                               SO 03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších

                                                            a zásobovanie

                                               SO 03.3 Ihrisko

                                               SO 03.4 Verejné WC

                                    SO 04 Autobusová stanica

                                               SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

                                               SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                                                           SO 04.2.1 Prístrešok severný

                                                           SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                                                           SO 04.2.3 Prístrešok južný

                                    SO 05 Vegetačné úpravy

                                    SO 06 Napojenie picej fontány

                                    SO 07 Dažďová kanalizácia

                                    SO 08 Silnoprúd

                                               SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

                                               SO 08.2 Verejné osvetlenie

                                               SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

                                    SO 09 Slaboprúd

                                               SO 09.1 Kamerový systém

                                               SO 09.2 Internet

                                               SO 09.3 Ovládanie závor

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 kat. územie Šaľa, v správe Železníc Slovenskej republiky a na pozemkoch register "E" parc. č. 1771/2, 1773/1, 1772,  kat. územie Šaľa, v správe Slovenského pozemkového fondu, a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha a orná pôda), na účely vytvorenia regulovaných plôch, reorganizovania dopravnej situácie v riešenom území (vytvorenie bezkolízneho pohybu chodcov, autobusov a automobilov), vytvorenie pešej zóny a parku tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Popis stavby:

Stavba obsahuje:

 

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

            SO 01.1 Miestna komunikácia „A“ – C2 MO 8,0/40

 • dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Staničnú s ul. SNP,
 • obojstranný chodník z betónovej dlažby šírky 2,0 m a prepojovací chodník medzi ul. SNP a ul. Sadová s premenlivou šírkou 3,2 – 3,4 m.

            SO 01.2 Miestna komunikácia „B“ – C2 MO 8,0/40

 • dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája areál spoločnosti VAREXPRES s.r.o. (Arriva Nové Zámky a.s.) a vyúsťuje na komunikácii SO 01,
 • za križovatkou s ul. Nádražnou bude vedený len ľavostranný chodník, ktorý prejde k autobusovej stanici a za parkoviskom pri bufete sa začne chodník šírky 2,0 m po pravej strane, ktorý bude prerušený vjazdmi do priľahlých areálov.

            SO 01.3 Miestna komunikácia „C“ – C3 MO 8,0/40

 • dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája objekt SO 01.2 so západnou komunikáciou Staničnej ulice popri nakladacej rampe,
 • po ľavej strane komunikácie bude vedený chodník z betónovej dlažby šírky 2,0m, ktorý bude pokračovať aj za koncom úprav miestnej komunikácie.

 

            SO 01.4 Miestna komunikácia „D“ – C3 MO 6,5/30

 • dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Nádražnú s objektom SO 01.2,
 • po dvoch stranách komunikácie budú vedené chodníky z betónovej dlažby šírky 2,0 m.

 

SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

            SO 02.1 Parkovisko – západné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 131 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú slúžiť pre elektromobily,
 • bude napojené na komunikáciu SO 01.3 jedným vjazdom.

 

            SO 02.2 Parkovisko – stredné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 39 kolmých parkovacích miest z čoho 1 bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

            SO 02.3 Parkovisko – východné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 66 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

            SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov Bufetu pri stanici, zamestnancov verejného WC, zamestnancov ŽSR a tiež pre zásobovanie Bufetu pri stanici,
 • bude napojené na navrhovanú komunikáciu SO 01.2,
 • komunikácia medzi parkovacími miestami má šírku 6,0 m, vozovka bude obojsmerná, polotuhá s povrchom s asfaltového betónu, parkovacie státia budú z betónovej dlažby.

            SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel pre krátkodobé zastavenie a na parkovanie pre taxi služby.

 

SO 03 Pešia zóna

 • v priestore medzi autobusovou stanicou a železničnou budovou bude vytvorená promenáda, ktorá bude spájať západné parkovisko a stredné parkovisko s parkom,
 • existujúci park bude ponechaný, zväčší sa jeho plocha,
 • časť existujúcich stromov bude ponechaná, budú prebudované spevnené plochy, osadí sa nová zeleň , nový mobiliár a prvky osvetlenia.

            SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

 • šírky 4,0 – 5,8m budú vyspádované, z betónovej dlažby. Rozptylová plocha sa bude nachádzať v priestore medzi bufetom, autobusovou a železničnou stanicou. Bude sa tu nachádzať picia fontánka. Spevnené plochy budú riešené v dvoch typoch betónovej dlažby.

 

            SO03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších a zásobovanie

 • šírky min. 3,0 m, ktorý je navrhnutý v smere východ-západ tak, aby dokázal zabezpečiť prejazd sanitky, prípadne požiarneho auta k budove ŽSR a vo výkresovej časti je vyznačená aj územná rezerva pre budúce riešenie cyklochodníka v meste Šaľa.

 

            SO 03.3 Ihrisko

 • v priestore medzi existujúcimi stromami sa vybuduje menšie ihrisko s vhodným gumeným (alt. prírodným) povrchom s hernými prvkami.

            SO 03.4 Verejné WC

 • objekt bude dispozične rozdelený na mužskú a ženskú časť, miestnosť pre obsluhu s vlastným WC a umývadlom, miestnosť s bezbariérovým WC, miestnosť pre upratovačku,
 • všetky miestnosti budú priamo vetrateľné.

 

SO 04 Autobusová stanica

 • autobusová stanica s ôsmymi zastávkami a jednou výstupnou sa nachádza na nižšej úrovni predstaničného priestoru, je koncipovaná na modele obojsmernej dopravnej slučky, ktorá je napojená na novonavrhnutú hlavnú pripojovaciu komunikáciu,
 • okolo autobusovej stanice prechádza jednosmerná komunikácia slúžiaca pre krátkodobé zastavenie a pre potreby taxi služby,
 • taxi službe bude poskytnutých 9 parkovacích miest.

            SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

 • vozovka bude  s povrchom z cementobetónu,
 • zastávky budú spevnené vyspádované, z betónovej dlažby.

            SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                        SO 04.2.1 Prístrešok severný

                        SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                        SO 04.2.3 Prístrešok južný

 

SO 05 Vegetačné úpravy

 • predmetom stavebného objektu SO-05 Vegetačné úpravy je zhodnotenie súčasnej vegetácie a návrh nových vegetačných prvkov. Súčasťou projektu je inventarizácia zelene dokladujúca existujúce zastúpenie vegetačných prvkov v riešenom území, ich priestorovú, druhovú skladbu a sadovnícku hodnotu. Špecifikuje pestovateľské opatrenia a dreviny určené na odstránenie,
 • zámerom projektu je vytvoriť na mieste existujúceho predstaničného parku a jeho okolia funkčný priestor s novou autobusovou stanicou, parkoviskom a oddychovými priestormi, doplnenými zeleňou.

 

SO 06 Napojenie picej fontány

 • osadenie picej fontány a jej pripojenie na verejný vodovod a odvedenie minimálneho množstva prebytočnej vody do vsaku.

 

SO 07 Dažďová kanalizácia

 • systém dažďových kanalizácií, ktoré budú slúžiť na zachytenie dažďových vôd zo spevnených plôch spádovaných di uličných vpustov.

SO 08 Silnoprúd

 • napojenie NN zariadení je uvažované z existujúceho sekundárneho rozvodu pri podpernom bode č. 105, ktorý bude potrebné vymeniť za nový – koncový,
 • vedenie za podperným bodom č. 105 bude demontované v celom rozsahu, všetky existujúce prípojky budú zachované.

            SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

            SO 08.2 Verejné osvetlenie

            SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

 

SO 09 Slaboprúd

            SO 09.1 Kamerový systém

            SO 09.2 Internet

            SO 09.3 Ovládanie závor

 

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa v znení zmien a doplnkov. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresným úradom Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 05.09.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 31.10.2019.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

 

 1. Architektonické, urbanistické a technické:
 • Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 kat. územie Šaľa, v správe Železníc Slovenskej republiky a na pozemkoch register "E" parc. č. 1771/2, 1773/1, 1772,  kat. územie Šaľa, v správe Slovenského pozemkového fondu, a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. arch. Viktorom Beckerom, autorizovaným architektom s evidenčným číslom 1443AA.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

 1.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

 

ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava

 Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie IS v správe a účtovnej evidencii Správy majetku ŽSR Bratislava za účasti správcu SMSÚ ŽB Nové Zámky, Pavol Maťo, mobil: 0911 876 922.

 Požadujeme dodržať ochranné pásmo 1 m od osi plynovodu a 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obe strany v ktorom sa nesmú realizovať stavby, vysádzať trvalé porasty a vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce technický stav IS. Pri križovaní súbehu IS musí byť dodržaná norma STN 736005.

 Všetky náklady spojené s realizáciou stavby a odstránenie škôd spôsobených na majetku ŽSR v priebehu realizácie a užívania stavby zabezpečí investor na svoje náklady v plnom rozsahu.

 Požadujeme dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení OSM Trtnava, RPHMTT č. 3100/9a.03/4248/2019/OSMTT/RPHMTT-Uh, zo dňa 23.08.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 4248/2019/312200/OSM TT Srs/7a.09 zo dňa 10.09.2019.

 

ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy Bratislava

 Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 967.4/2017/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 10.10.2019 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách.

 Požadujeme zapracovať pripomienky jednotlivých správcov do PD a v rámci stavebného konania predložiť túto PD na opätovné posúdenie a odsúhlasenie cestou ŽSR OR Trnava.

 Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava č. 4248/2019/312200/OSM TT SeS/7a.09 zo dňa 10.09.2019.

 Zabezpečiť, aby stavba odoláva dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky.

 Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a.p.).

 Stavba bude navrhnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

 Stavba bude realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie overenej MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 00807/2019/O230-12 zo dňa 31.10.2019.

 

ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava

 S umiestnením stavby v správe ŽSR z nášho hľadiska súhlasíme za podmienky, že pred začatím stavby bude uzatvorená nájomná zmluva s právom stavby.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 3100/9a.03/4248/2019/OSMTT/RPHMTT-Uh zo dňa 23.08.2019.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava

 Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

 Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v ODP. Stavebník musí dodržať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

 Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

 Požadujeme dodržať vyjadrenie SEE č.j. 1296/2019/289501/SEE/7a.13/Po/454 zo dňa 08.10.2019.

 Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT č.j. 785/2019/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 23.09.2019.

 Požadujeme dodržať vyjadrenie SRD č.j. 07.41/2019/289101/SRD/2a.15 zo dňa 02.09.2019.

 Ďalší stupeň PD požadujeme dodať so zapracovanými pripomienkami SEE, SOZT a SRD.

 Všetky úkony a náklady spojené s výrubom stromov, kríkov a úpravou zelene, ktoré sa nachádzajú na pozemku v správe ŽSR musí investor zabezpečiť na vlastné náklady.

 Údržbu zelene (kosenie, opilovanie, výrub stromov), parkoviska a chodníka musí realizovať investor na vlastné náklady.

 Akýmikoľvek prácami, predmetmi, zariadeniami nezasahovať do voľného schodného a manipulačného prierezu koľají a nástupišťa v správe ŽSR.

 Počas realizácie stavby ako aj po jej ukončení musí byť umožnený prístup ku koľajam, a pozemkom v správe ŽSR za účelom ich opravy, údržby, atď.

 Zabezpečiť, aby stavba odoláva dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky.

 Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

 Odstránenie eventuálnych závad, resp. vykonávanie údržby na dočasnom parkovisku musí investor realizovať na vlastné náklady.

 Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné dodržať vyjadrenia ich správcov. Na vykonanie zemných prác je potrebné presné vytýčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí SMSÚ OZT  KT Nové Zámky, SEE na základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.

 V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

 Po školení prác požadujeme uviesť všetky stavbou narušené plochy do pôvodného stavu.

 Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov koľajách ŽSR a v priestore možného ohrozenia (3m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je možné len v súlade s predpisom  ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.

 Dodržať všetky podmienky 967.4/2017/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 10.10.2019.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia riadenia dopravy

 Pri vzniku mimoriadnej udalosti na ŽSR, ktorá bráni v jazde vlakov sú vlaky nahradzovaná autobusmi, teda NAD (náhradná autobusová doprava). Tieto autobusové spoje môžu byť v počte až 7 autobusov. Zamestnanci ŽSR v službe musia informovať a navigovať cestujúcich.

 Dodržať podmienky stanovisko č. 07.41/2019/289101/SRD/2a.15 zo dňa 02.09.2019.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky

 V ochrannom pásme podzemných káblov a zariadení (1m na každú stavbu) je zakázané vykonávať terénne úpravy, znižovať alebo zvyšovať výšku zeminy nad káblovou trasou, zriaďovať skládky, vykonávať stavby, prechádzať ťažkými mechanizmami a osobnými autami. Ak investor poškodí podzemné káble alebo zariadenia, náhradu škody si budeme uplatňovať v plnej výške.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 1296/2019/289501/SEE/7a.13/Po/454 zo dňa 08.10.2019.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Nové Zámky

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 437/2019/283103/SMSÚ ŽTS TO NZ/7a.13 zo dňa 02.10.2019.

 

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 785/2019/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 23.09.2019.

 

ŽSR Bratislava, Stredisko miestnej správy a údržby železnične budovy Nové Zámky

 V záujmovom území sa na pozemkoch parc. č. 1270, parc. č.  2897/1 a parc. č. 2897/62 nachádza plynová prípojka k Výpravnej budove, na pozemku parc. č. 1270 zastavané plochy a nádvoria sa nachádzajú vodovodná a kanalizačná prípojka Výpravnej budovy Šaľa s napojením na body napojenia ako aj vodovodná, vodomerná a kanalizačná prípojka a kanalizačná šachta .

 Vyjadrenie č. /2019/317403-SMSÚ ŽB NZ/ zo dňa 06.09.2019.

 

Slovenský pozemkový fond Bratislava

 Stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia na stavbu majetkoprávne usporiadané pozemky NV.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. SPFZ161720/2019 SPFS57409/2019/402 zo dňa 19.12.2019.

 

ARRIVA Nové Zámky a.s.

 Spoločnosť žiada počas výstavby dodržať podmienky uvedené v bode C1 „Postup výstavby“ – pôvodnú autobusovú stanicu na ul. SNP ponechať bez zásahu stavebných prác do otvorenia novej autobusovej stanice tzn. Budovanie východného parkoviska začať až po otvorení novej autobusovej stanice , k ostatným bodom projektovej dokumentácie nemáme námietky.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad

 K vydaniu územného rozhodnutia MDV SR nemá v zásade námietky.

 Stanovisko č. 33776/2019/SŽDD/97520 zo dňa 03.12.2019.

 

OR HaZZ v Nitre

 Súhlasí bez pripomienok.

 Stanovisko č. ORHZ-NR2-2019/001344-002 zo dňa 20.11.2019.

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2019/19952-2/69864/Gro zo dňa 02.09.2019.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

 Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2019/03424 zo dňa 19.11.2019.

 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2019/02489 zo dňa 15.08.2019.

 

MO SR, Agentúra správy majetku

 Vyjadrenie č. ASM-40-1936/2019 zo dňa 02.08.2019.

 

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

 • Parkovacie miesto pre zásobovanie bude navrhnuté v zmysle príslušnej STN.
 • SO 03 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších a zásobovanie – špecifikácia a režim

stavebného objektu budú predmetom ďalšieho stupňa PD po predchádzajúcej konzultácii na ODI.

 • Parkovacie miesta pre taxi službu budú určené samostatne v zmysle príslušných platných právnych predpisov v ďalšom stupni PD.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-7-043/2019 zo dňa 21.11.2019.

 

Okresný úrad Nitra, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

 Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2019/039213-007 zo dňa 25.10.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Navrhovaná činnosť, ktorej cieľom je dosiahnuť pokiaľ možno bezkolízny pohyb chodcov, autobusov a áut a vytvoriť tiež nové regulované parkovacie plochy a atraktívne stvárnenie pešej zóny a parku s podstatným rozšírením pestrosti a počtu stromov a zelene v predstaničnom priestore železničnej stanice Šaľa sa nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
 • Pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolu 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).
 • Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody a krajiny. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením.
 • Ak sa na pozemkoch registra „C“ č. 1330/1, 2877, 2879/6, 2879/7, k.ú. Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm merané vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe záchytného parkoviska je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 • Ak sa na pozemkoch registra „C“ č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2879/63, 2897/1, 2897/62, 2897/63 a registra „E“ č. 1848/102, k.ú. Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm merané vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe záchytného parkoviska je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Mesta Šaľa, referát životného prostredia.
 • Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 • Stavbu uskutočniť v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú schválil autorizovaný architekt Ing. arch. Viktor Becker, aut. Č. 1443 AA v decembri 2018.
 • SO 07 Dažďová kanalizácia je podľa § 52 ods. 1 vodného zákona vodná stavba. K uskutočneniu vodnej stavby je potrebné vydať stavebné povolenie podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon).
 • Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedá právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
 • Dodržať podmienky rozhodnutia č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019.
 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2019/008980-002 zo dňa 02.12.2019.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2019/006600-2 zo dňa 12.08.2019.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2019/008929-003 zo dňa 04.12.2019.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2019/008935-002 zo dňa 13.12.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor

 • Stanovisko pod č. OU-SA-PLO-2019/008681-2 zo dňa 18.11.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 • Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2019/006519-2 zo dňa 08.08.2019.

 

SALAMON INTERNET, s.r.o.

 • Súhlasíme s projektovou dokumentáciou, pri realizácii stavby nedôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.
 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb 2194488 zo dňa 11.11.2019.

 

SPP- distribúcia a. s., Bratislava

 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0336/2019/Gá zo dňa 22.08.2019.

 

CableNet s.r.o.

 • V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet s.r.o.
 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 31.10.2019.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.

 • S vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. 746/2019 zo dňa 04.11.2019.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611934272 zo dňa 11.12.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa

 • Vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej prípojky je stavebník.
 • Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky pre piciu fontánku: navrhovaná DN 25 (d32x4,4 mm,1), materiál HDPE, v dĺžke 3,0 m.
 • Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky pre verejné toalety: navrhovaná DN 25 (d32x4,4mm,1), materiál HDPE. Za napojením vodovodnej prípojky na verejný vodovod žiadame navrhnúť vodomernú šachtu s meradlom.
 • Spôsob určenia dodaného množstva vody pre piciu fontánku: určeným meradlom – navrhovaným vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu DN 20, umiestnením v navrhovanej vodomernej šachte.
 • V zmysle § 27 ods. 7 zákon a442/2002 Z.z., je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
 • Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka cca 7,5 m.
 • Odpadová voda z pitnej fontánky bude odvedená do vsakovacej šachty.
 • Zrážkové vody z povrchového odtoku budú odvádzané cez retenčné nádrže do ORL a následne do vsaku. Celkovo bude vybudovaných sedem dažďových kanalizácii s dočasnou retenciou a vsakovaním. Proti zatopeniu jednotlivých vetiev dažďovej kanalizácie budú vybudované prepoje medzi jednotlivými dažďovými kanalizáciami.
 • Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník (žiadateľ) na vlastné náklady..
 • V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí – verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v našej správe.
 • Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 88942/2019 zo dňa 02.12.2019.

 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

 • V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 112, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 o energetike - § 38.
 • Pri osadzovaní stavby žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma elektrických distribučných vedení.
 • Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005.
 • Pri stavebných prácach žiadame dodržať bezpečnostné predpisy pre prácu v blízkosti elektrického vedenia.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 62941/2019 zo dňa 19.08.2019.

 

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností

 S vydaním územného rozhodnutia cestný správny orgán súhlasí.

 Bližšie podmienky budú určené zvlášť pri stavebnom konaní.

 Stanovisko spísané do zápisnice zo dňa 13.12.2019.

 

MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 V záujmovom území neevidujeme žiadne teplovodné kanále a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.

 Stanovisko spísané do zápisnice zo dňa 13.12.2019.

 

Ďalšie podmienky:

 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.

 Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude plán organizácie výstavby a plán organizácie dopravy počas realizácie stavby ako aj usporiadanie staveniska.

 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o stavebné povolenie.

Stavebník požiada stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej stavby a vodnej stavby.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bude predmetom stavebného  povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby.

Stavebné povolenie na stavebný objekt SO07 Dažďová kanalizácia, bude predmetom samostatného stavebného  povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby.

 

Účastníci konania:

Mesto Šaľa, Železnice Slovenskej republiky, Združenie domových samospráv a ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ 2879/10, 2879/23, 2879/20, 2879/12, 1304/4, 1304/6, 1304/5, 1305/4, 1305/4, 1308, 1306, 1330/1, 1337, 1339/1, 1340/2, 1340/1, 1342/1, 1342/3, 1342/6, 1342/9, 1360/1, 1360/2, 1359, 1362/2, 1363/6, 1363/7, 1363/8, 1363/9, 1363/10, 1370/18, 1370/19, 1370/1, 1364/1, 1364/2, 1364/4, 1373/5, 2897/10, 2897/11 a 2897/12 kat. územie Šaľa parc. č. a reg. “E“ parc. č. 1766/15, 1766/2, 1767/6, 1767/4, 1774/2, 1775/2, 1776/2, 1777/3, 1777/4 a 1778/2 kat. územie Šaľa

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 • Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 00 Galanta
 • Zdenko Malcho, Záhradnícka 244/41, 927 01 Šaľa
 • Peter Beňovský, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Beňovská, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Solíková, Sadová703/3, 927 01 Šaľa
 • Mária Sedláková, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Tibor Sedlák, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Vladimír Antal, Hlavná 158, 925 83 Žihárec
 • Ľuboš Bulej, Okružná 27, 022 01 Čadca
 • Zoltán Fehér, Kráľovská 829/4, 927 01 Šaľa
 • Diami s.r.o., Jánošíkova 1322/2, 927 00 Šaľa
 • Imrich Turányi, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Eva Turányiová, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Nitriensis družstvo, Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
 • VAREXPRES s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 888
 • LUSSTA s.r.o., Hodská 373, 924 01 Galanta
 • SLOVKLIMA DEIMOS group s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 • Karma Slovakia s.r.o., Račianska 66, Bratislava

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V priebehu konania, v zákonnej lehote podal požiadavky ako účastník konania Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, ktoré boli doručené postúpením mesta Šaľa na Obec Močenok dňa 09.12.2019.

 

 1. K predmetnej stavbe „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, Šaľa“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhovené.

 

 1. Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhotovené.

 

 1. Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 1. Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti vyhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhovené.

 

Združenie domových samospráv:

S realizáciou stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, Šaľa“ súhlasíme; do podmienok územného rozhodnutia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona:

 1. Úpravy  sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhotovené.

 

 1. Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
  • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
  • kovov označeného červenou farbou
  • papiera označeného modrou farbou
  • skla označeného zelenou farbou
  • plastov označeného žltou farbou
  • bio-odpadu označeného hnedou farbou

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhotovené.

 

Zároveň Vás v súlade s §23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu uplatnených pripomienok t.j.:

a) Koordinačná situácia

b) Sprievodná správa

c) Písomné vyhotovenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom

    príslušného orgánu podľa §140c ods. 2 stavebného zákona

d) preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia

e) Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia sprievodná správa

    týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu

    komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby

f) preukázanie dodatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia

g) sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa

    §16a Vodného zákona

h) sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické

     pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa zamieta.

 

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods. 1 zákona o egovernmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk, listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavke bolo vyhotovené.

Stavebný úrad sa vyhodnotením námietok a požiadaviek podrobnejšie zaoberá v odôvodnení tohto rozhodnutia.

 

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

 

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 21.11.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.12.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • ŽSR, Správca majetku ŽSR Bratislava
 • ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy Bratislava
 • ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava
 • ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava
 • ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia riadenia dopravy
 • ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky
 • ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Nové Zámky
 • ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov
 • ŽSR Bratislava, Stredisko miestnej správy a údržby železnične budovy Nové Zámky
 • Slovenský pozemkový fond Bratislava
 • ARRIVA Nové Zámky a.s.
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad
 • OR HaZZ v Nitre
 • Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre
 • MO SR, Agentúra správy majetku
 • MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 • Okresný úrad Nitra, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenie
 • SALAMON INTERNET s.r.o.
 • SPP-distribúcia a.s. Bratislava
 • CableNet s.r.o.
 • UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
 • Slovak Telekom a.s. Bratislava
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta
 • Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
 • MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 • MeT Šaľa spol. s.r.o.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

V priebehu konania, v zákonnej lehote podal požiadavky ako účastník konania Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, ktoré boli doručené postúpením mesta Šaľa na Obec Močenok dňa 09.12.2019.

Navrhovateľ  pod č. 21499/2019/OSaKČ/03582 zo dňa 13.12.2019 doručil tunajšiemu stavebnému úradu dňa 20.12.2019 vyjadrenie k uplatneným námietkam.

V predložených námietkach je uvedené:

 1. K predmetnej stavbe „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, Šaľa“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná v zmysle platných právnych predpisov a noriem a v súlade s podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného Okresným úradom Šaľa OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavka sa akceptuje.

 

 1. Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie bude riešený návrh dočasného dopravného značenia. Prístup k priestoru staveniska bude z miestnych komunikácií (ul. SNP, ul. Staničná) v Šali, ktorých správcom je Mesto Šaľa. Pôvodné komunikácie nachádzajúce sa v priestore staveniska budú zbúrané a v rámci stavby budú vybudované nové miestne komunikácie.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Súčasťou spisového materiálu je stanovisko spísané do zápisnice MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností, ktorý spravuje miestne komunikácie na ktoré je uvedená stavba napojená. V odbornom stanovisku je konštatované, že na riešenú stavbu sa nevzťahujú požiadavky §19 cestného zákona a súčasne dopravné napojenie je postačujúce pre potreby výstavby. Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

V prílohe tohto stanoviska je rozhodnutie č. UR.NR-OSZP-2019/039213-007 zo dňa 25.10.2019 vydané Okresným úradom Nitra.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Súčasťou spisového materiálu je rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-NR-OSZP2-2019/039213-007 zo dňa 25.10.2019, ktorý po vykonanom správnom konaní podľa ustanovenia §16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia §16a ods. 1, že stavba nie je činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa §16a ods. 14 vodného zákona. Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  bude spracovaná v zmysle platných právnych predpisov a noriem. Pred stavebným konaním bude predložená na vyjadrenie Okresnému úradu Šaľa – Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej vodnej správy. 

V prílohe toho stanoviska je rozhodnutie k preukázaniu splnenia záujmov ochrany vôd – č. OU.NR-OSZP-2019/039213-007 zo dňa 25.10.2019 vydané Okresným úradom Nitra, v uvedenom konaní bol účastníkom príslušný správca vodného toku – povodia SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 834/3 Piešťany a SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16 Šaľa, ktorý k činnosti neuplatnil pripomienky a námietky.

K projektovej dokumentácii pre územné konanie bolo vydané vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy – Okresného úradu v Šali – Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/008935-002 zo dňa 13.12.2019.

 

Stanovisko stavebného úradu:

K predmetnej stavbe sa kladne vyjadril príslušný orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné o prostredie pod. č. OU_SA-OSZP-2019/008935-002 zo dňa 13.12.2019. Požiadavke bolo vyhovené.

 

 1. Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná v zmysle platných právnych predpisov a noriem. Realizáciou stavby nebude územný systém ekologickej stability ohrozený ani narušený. Navrhovaná stavba sa podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nachádza v lokalite s 1. stupňom ochrany územia, nevyskytujú sa tu žiadne chránené prvky a ani prvky ÚSES. (str. 11., 12. rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného Okresným úradom Šaľa OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019).

K projektovej dokumentácii pre územné konanie bolo vydané vyjadrenie orgánu štátnej ochrany prírody a krajiny – Okresného úradu v Šali – Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/008980-002 zo dňa 02.12.2019.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Súčasťou spisového materiálu je rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresného úradu Nitra pod. č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa. 25.09.2019, v ktorom sa píše, že navrhovaná činnosť sa podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nachádza v lokalite s 1. stupňom ochrany územia a nevyskytujú sa žiadne chránené prvku ani prvky ÚSES. Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti vyhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

V §47 písm. e) a písm. j) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa uvádzajú všeobecné technické požiadavky pre navrhovanie stavieb – konkrétne budov. Predmetom riešenia projektu „Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor Šaľa“ ide o rekonštrukciu a reorganizáciu verejného priestranstva – systému parkovania, miestnych komunikácií autobusov zastávky, príslušnej technickej infraštruktúry. Uvedené zákonné požiadavky je relevantné uplatniť v prípade návrhu budovy verejných WC. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná a stavba bude navrhnutá v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Projektová dokumentácia je spracovaná odborne spôsobilými osobami. V zmysle § 45 ods. 1 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť  a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho zrealizovateľnosť. Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná a stavba bude navrhnutá v zmysle platných právnych predpisov a noriem. V projektovej dokumentácii bude riešená oblasť nakladania s odpadmi v súlade s platnou legislatívou.

K projektovej dokumentácii pre územné konanie bolo vydané vyjadrenie orgánu štátnej správy na úseku odpadov – Okresného úradu v Šali – Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/008929-003 zo dňa 04.12.2019.

 

Stanovisko stavebného úradu:

K navrhovanej stavbe bolo vydané vyjadrenie Okresným úradom Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo pod č. OU-SA-OSZP-2019/008929-003 zo dňa 04.12.2019, v ktorom je uvedené, že s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu súhlasí a upozorňuje navrhovateľa na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:

 1. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
 2. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi,
 3. V prípade, že počas realizačných prác vznikne viac ako 1 tona nebezpečných odpadov, investor, resp. dodávateľ stavby požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu na nakladanie, resp. zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Požiadavke bolo vyhovené.

Združenie domových samospráv:

S realizáciou stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, Šaľa“ súhlasíme; do podmienok územného rozhodnutia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona:

 1. Úpravy  sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná a stavba bude navrhnutá v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

Mesto Šaľa sa stotožňuje s vyjadrením projektanta:

V zmysle dendrologického prieskumu a na základe „dispozičného“ riešenia územia sa niektoré stromy vyrúbu, ale tieto stromy budú nahradené novou výsadbou stromov a vzrastlých krov.

Maximálne sa snažíme eliminovať zmenu klímy umiestnením stromov a krov v blízkosti parkovísk, peších ťahov, ulíc tak, aby sa vytvorilo čo najviac zatienených miest. Druhy stromov sú vyberané s ohľadom na prostredie, miestne podmienky. Kam to išlo boli umiestnené aj veľké stromy (napr. uličné stromoradie – platany a pod.). Vzhľadom na biodiverzitu sú navrhované trávobylinné spoločenstvá.

Dažďová voda zo spevnených plôch – parkovísk - bude zbieraná do uličných vpustov, následne prečistená v ORL a následne odvádzaná postupným vsakovaním do podložia. Dažďová voda zo spevnených plôch pešej zóny bude odvádzaná do okolitej zelene.

Vegetačné úpravy sú navrhnuté tak, aby svojim riešením zohľadňovali charakter okolitého mestského prostredia a navrhované využitie územia. Druhová skladba navrhovaných drevín je prispôsobená podmienkam riešeného územia a vychádza z druhovej skladby existujúcich drevín. Cieľom úprav je zvýšiť perspektívnu, mikroklimatickú, hygienickú a estetickú hodnotu vegetácie. V návrhu sú tiež podporené zostávajúce stromy, ktoré sú funkčne aj kompozične začlenené v riešení.

              Nosným vegetačným prvkom v území budú vzrastlé stromy. Pozdĺž novo navrhovanej trasy Staničnej ulice je situované uličné stromoradie z vyšších listnatých drevín, ktoré vytvorí vonkajší rámec priestoru. V mieste vjazdu na autobusovou stanicu je zvýraznené iným druhom – stromoradie z listnatého stromu s užšou korunou - Pyrus calleryana ´Chanticleer´ a pod.

Na parkoviskách pre osobné automobily sú vytvorené stredové pásy zelene, tak aby bolo možné tu vysadiť taktiež stromy, ktoré poskytnú čiastočné pritienenie parkovacích miest. Vysadené budú nižšie – stredne vysoké listnaté stromy s podrastom voľne rastúcich nižších krov.

V nadväznosti na hlavné pešie ťahy sú vytvorené odpočinkové zóny doplnené mobiliárom a záhony s vyššími solitérnymi krami. Vzhľadom na to , že v území sa nachádza veľké množstvo inžinierskych sietí, bude časť rastlín umiestnená v kvetináčoch. V nástupnom priestore – parku ostáva zachovaná existujúca skupina agátov, pod ktorou sa nachádza odpočívadlo s hernými prvkami. Priestor pod stromami bude doplnený ostrovčekmi podrastových pôdopokryvných rastlín a rozvoľnených nižších krov. V predstaničnom priestore sú doplnené aj skupinky stromov alebo stromoradia v okolí výraznejších peších ťahov.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Projektová dokumentácia je spracovaná odborne spôsobilými osobami. V zmysle § 45 ods. 1 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť  a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho zrealizovateľnosť. Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE.

 

Vyjadrenie stavebníka:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná a stavba bude navrhnutá v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

Mesto Šaľa sa stotožňuje s vyjadrením projektanta:

            Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu bude vypracovaná v zmysle všetkých platných predpisov a noriem.

Dažďová voda zo spevnených plôch – parkovísk - bude zbieraná do uličných vpustov, následne prečistená v odlučovačoch ropných látok ORL a následne odvádzaná postupným vsakovaním do podložia. Dažďová voda zo spevnených plôch pešej zóny bude odvádzaná do okolitej zelene.

 

Stanovisko stavebného úradu:

V stavebnom konaní na povolenie vodných stavieb stavebník predloží dokumentáciu s potrebnými výpočtami v zmysle platných predpisov a noriem. Požiadavke bude vyhovené.

 

 1. Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území.

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná a stavba bude navrhnutá v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

Na realizáciu stavby budú použité výhradne materiály spĺňajúce predpísané, požadované technické parametre a špecifikácie. Ich splnenie bude preukazované certifikátmi, atestami, prehláseniami o zhode parametrov, ktoré je mesto ako stavebník povinný predložiť stavebnému úradu pri kolaudačnom konaní, t.j.  pred uvedením diela do užívania.

So vzniknutým odpadom v priebehu realizácie stavby bude nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi, k tomuto bude zmluvne zaviazaný aj zhotoviteľ stavby, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania.

K otázke retencie a vodozádržných opatrení uvádzame, že dažďová voda zo spevnených plôch parkovísk z betónovej zámkovej dlažby a miestnych komunikácií bude odvádzaná cez dažďovú kanalizáciu prostredníctvom retenčného systému postupne vsakovaním do podložia. Pred vsakovaním bude dažďová voda prečistená v odlučovačoch ropných látok ORL. Zo spevnených peších plôch bude dažďová voda odvádzané do okolitého terénu – do zelene.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Z hľadiska predchádzania možných prienikov látok ropného charakteru do podložia a podzemných vôd, projektant v technickom riešení s využitím vegetačnej tvárnice neuvažuje. K navrhovanej stavbe vydalisúhlasné stanoviská dotknuté orgány, ktoré chránia verejné záujmy v oblasti životného prostredia ako aj cestnej dopravy bez ďalších požiadaviek a podmienok. Požiadavka sa zamieta.

 

 1. Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
  • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
  • kovov označeného červenou farbou
  • papiera označeného modrou farbou
  • skla označeného zelenou farbou
  • plastov označeného žltou farbou
  • bio-odpadu označeného hnedou farbou

 

Vyjadrenie navrhovateľa:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná a stavba bude navrhnutá v zmysle platných právnych predpisov a noriem. V rámci riešeného mobiliáru budú vybrané také typy odpadkových košov, ktoré budú umožňovať separovaný zber odpadu.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Riešenie odpadového hospodárstva a nakladanie s odpadom sa navrhovanou činnosťou nezmestí. Plne sa riadi právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve ako aj VZN Mesta Šaľa. Požiadavke bude vyhovené.

 

Zároveň Vás v súlade s §23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu uplatnených pripomienok t.j.:

a) Koordinačná situácia

b) Sprievodná správa

c) Písomné vyhotovenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom

    príslušného orgánu podľa §140c ods. 2 stavebného zákona

d) preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia

e) Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia sprievodná správa

    týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu

    komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby

f) preukázanie dodatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia

g) sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa

    §16a Vodného zákona

h) sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické

     pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR.

 

Stanovisko stavebného úradu:

V zmysle 23 ods. 1 majú účastníci konania právo nazerať do spisov robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Vzhľadom k rovnosti prístupu ku všetkým účastníkom konania bolo stanovené ústne pojednávanie dňa 13.12.2019 o 10:00 hod. Dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv si neuplatnila možnosť zúčastniť sa na ústnom pojednávaní. Požiadavku na doručenie kópie spisu stavebný úrad nevyhodnotil ako nahliadnutie do spisového materiálu v zmysle §23 ods. 1 správneho poriadku. Stavebný úrad nie je oprávnený šíriť autorské diela, ani ich časti. Vo vyjadrení k námietkam navrhovateľ v zastúpení ako ani vlastník projektu k tomu nedal výslovne súhlas. Nahliadnutie do spisového materiálu bude možné v rámci stavebného konania, kde účastníci konania budú môcť opätovne vzniesť námietky. Námietky by mali byť účastníkmi konania vznášané na základe oboznámenia sa s predmetom konania – t.j. vo vzťahu ku konkrétnej stavbe, resp. riešeným stavebným objektom. Požiadavka sa zamieta.

 

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods. 1 zákona o egovernmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk, listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Požiadavky dotknutej verejnosti stavebný úrad citoval v územnom rozhodnutí. Ukladá navrhovateľovi povinnosť zaoberať a vysporiadať sa s nimi v dokumentácii pre stavebné povolenie a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej miere zahrnúť do projektovej dokumentácie stavby.

Územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2  stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa. Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Požiadavke bude vyhovené.

 

Vyjadrenie stavebného úradu k námietkam tvorí súčasť odôvodnenia tohto rozhodnutia a doručuje sa všetkým účastníkom konania podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad prihliadal na všetky skutočnosti a predložené doklady. Riadne ich vyhodnotil a na ich podklade rozhodol. Prihliadal aj na doklady, preukazujúce vlastnícke práva ako aj na iné podklady, preukazujúce dôležité skutočnosti pre riadne posúdenie veci a následné rozhodnutie vo veci.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPNO Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa, v znení zmien a doplnkov.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným  technickým požiadavkám na výstavbu a  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.. To potvrdili aj kladné stanoviská orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Stavebný úrad vyhodnotil stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií, komplexne posúdil vplyv stavby na okolie, dbal na ochranu práv navrhovateľa stavať ako aj na zachovanie pohody bývania a možnosti optimálneho využitia susedných pozemkov.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu a po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Navrhovateľ je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa §4 ods. 1 písm. a)  zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 • situácia

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného stavebného úradu na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
 3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
 4. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ 2879/10, 2879/23, 2879/20, 2879/12, 1304/4, 1304/6, 1304/5, 1305/4, 1305/4, 1308, 1306, 1330/1, 1337, 1339/1, 1340/2, 1340/1, 1342/1, 1342/3, 1342/6, 1342/9, 1360/1, 1360/2, 1359, 1362/2, 1363/6, 1363/7, 1363/8, 1363/9, 1363/10, 1370/18, 1370/19, 1370/1, 1364/1, 1364/2, 1364/4, 1373/5, 2897/10, 2897/11 a 2897/12 kat. územie Šaľa parc. č. a reg. “E“ parc. č. 1766/15, 1766/2, 1767/6, 1767/4, 1774/2, 1775/2, 1776/2, 1777/3, 1777/4 a 1778/2 kat. územie Šaľa

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 • Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 00 Galanta
 • Zdenko Malcho, Záhradnícka 244/41, 927 01 Šaľa
 • Peter Beňovský, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Beňovská, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Solíková, Sadová703/3, 927 01 Šaľa
 • Mária Sedláková, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Tibor Sedlák, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Vladimír Antal, Hlavná 158, 925 83 Žihárec
 • Ľuboš Bulej, Okružná 27, 022 01 Čadca
 • Zoltán Fehér, Kráľovská 829/4, 927 01 Šaľa
 • Diami s.r.o., Jánošíkova 1322/2, 927 00 Šaľa
 • Imrich Turányi, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Eva Turányiová, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Nitriensis družstvo, Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
 • VAREXPRES s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 888
 • LUSSTA s.r.o., Hodská 373, 924 01 Galanta
 • SLOVKLIMA DEIMOS group s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 • Karma Slovakia s.r.o., Račianska 66, Bratislava

 

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 5. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 6. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
 7. ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky
 8. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

(OH, ŠSOO, OPaK, VZ)

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
 4. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 5. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
 6. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 7. CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 8. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 10. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 11. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 12. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 13. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 14. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 15. MsÚv Šali, referát investičných činností

 

ostatní

 1. Ing. arch. Viktor Becker, BECKER, spol. s.r.o., Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa

 

na vedomie

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                     starosta obce

 

Prílohy