Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.08.2019 - 09:10  //  aktualizácia: 19.08.2019 - 09:10  //  zobrazené: 325

VV - Stavebné úpravy výťahu, úprava výťahovej šachty na Ul. Letnej č. 569/1,2,3 v Šali

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 19.06.2019 podali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Letnej č. 569/1,3,5 v Šali, v konaní zastúpení Helenou Budayovou, bytom Ul. Letná č. 569/5, 927 01 Šaľa 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Stavebné úpravy výťahu, úprava výťahovej šachty

na Ul. Letnej č. 569/1,2,3 v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 960/4 v katastrálnom území Šaľa.

 

Stavba obsahuje:

 • výmena 3 ks výťahov a úprava existujúcich výťahových šácht,
 • existujúce steny a stropy šachty v 1. NP sa odstránia,
 • navrhovaný výťah bude založený na základovej doske,
 • zvislé a vodorovné nosné konštrukcie výťahu sa vytvoria nové, zváraná oceľová konštrukcia,
 • napojenie výťahu na existujúce elektrické rozvody bytového domu,
 • osobný výťah, typ zariadenia – BOV 450p – zdvíhacie zariadenie skupiny A písm. c1/,

nosnosť: 450 kg, menovitá rýchlosť: 1,0m/s,

zdvih: 21 m; počet staníc/nástupíšť: 8/8.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval tamaskovic.sk, Ing. Ivan Tamaškovič, P.Pázmaňa č. 30, 927 01 Šaľa, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Stavba bude uskutočnená v bytovom dome súp. č. 569 na Ul. Letnej v Šali, na pozemku  parc. č. 960/4 katastrálne územie Šaľa.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: REVEZ, s.r.o., Párovská č. 42, 949 01 Nitra.
 6. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 7. Pripojenie na inžinierske siete:

 nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

 1. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.

9. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Stavebník zabezpečí, aby dodávateľ stavebných prác naložil s odpadmi vzniknutými počas stavebných úprav v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/005397-2 zo dňa 18.06.2019.

 

TÜV SÜD Slovakia spol. s r.o., Pobočka Bratislava, Ul. Jašíkova č. 6, 821 03 Bratislava:

 • Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.
 • v schválenej technickej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia,
 • budú dodržiavané ustanovenia § 8 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonania posúdenia zhody podľa § 7 ods. 1, písm. b1, NV SR č. 235/2015 Z. z. v znení NV SR č. 22/2017 Z.z.
 • TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ako autorizovaná osoba môže vykonať posúdenie zhody.
 • Dodržať stanovisko č. 7165017996/20/19/ZT/OS/L zo dňa 06.06.2019.

Ďalšie podmienky:

 • Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. V prípade použitia verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať Mesto Šaľa o vydanie Rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva.
 • Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
 • Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce zo statického posúdenia stavby a z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácii stavby.
 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

 1. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
 2. Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
 3. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 4. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť    stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
 5. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
 6. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Podľa § 70 je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 19.06.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

 

Stanoviská oznámili:

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Letnej súp. č. 569 na pozemku register "C" parc. č. 960/4 kat. územie Šaľa, tamaskovic.sk, Ing. Ivan Tamaškovič, VÝŤAHY ZEVA, spol. s.r.o., REVEZ, s.r.o.

      

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

 

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom

konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

 

 

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 19.06.2019.

 

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Letnej súp. č. 569 na pozemku register "C" parc. č. 960/4 kat. územie Šaľa      
 2. tamaskovic.sk, Ing. Ivan Tamaškovič, P.Pázmaňa č. 30, 927 01 Šaľa
 3. VÝŤAHY ZEVA, spol. s.r.o., Beckovská č. 8, 821 04 Bratislava
 4. REVEZ, s.r.o., Párovská 42, 949 01 Nitra

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova č. 6, 821 03 Bratislava

na vedomie

 1. Helena Budayová, Letná č. 569/5, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                         vedúca stavebného úradu

       na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016