Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2017 - 09:02  //  aktualizácia: 27.11.2017 - 09:03  //  zobrazené: 691

VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Hlavná

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 30.06.2017 podala
spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť
NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826
(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Hlavná                  
(ďalej len “stavba“) na Ul. Hlavná, Budovateľská a Kukučínova v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 854/2, 860/10, 861/1, 879, 888/10, 890/1 a 2303/20 katastrálne územie Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha), vo vlastníctve Mesta Šaľa tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:
Účelom tejto stavby je modernizovanie telekomunikačnej infraštruktúry poskytujúcej všetky druhy služieb na báze IP technológie pre zákazníkov, umiestnenie navrhovaného telekomunikačného objektu - MSANu (Multi Service Acces Nodes – sieťové zariadenie, ktoré poskytuje hranicu medzi zákazníkovým rozhraním a prenosovou sieťou) v miestnej telekomunikačnej sieti, vybudovanie optickej prípojky k objektu a jeho napojenie na zdroj elektrickej energie.
 Navrhovaná trasa optického pripojenia bude vedená intravilánom mesta Šaľa, na Ul. Hlavná - od existujúcej šachty KK10 (na pozemku parc. č. 854/2) cez jestvujúci kábelovod až k šachte KK13 (pozemok parc. č. 2303/20) – od rohu ulíc Hlavná a Dolná až k rohu ulíc Hlavná a Budovateľská.
 Pre túto trasu bude využívaná voľná existujúca mikrotrubička uložená v zemi, pod časťou pešej zóny (parc. č. 2303/20 a 860/10), do ktorej sa iba zafúkne optický minikábel (OMK), bez zásahu do povrchu pešej zóny, potrebný bude iba minimálny zásah do povrchu rozobratím zámkovej dlažby v mieste šachty KK10 a KK13, po vykonaní potrebných prác bude zámková dlažba daná do pôvodného stavu.
 Medzi šachtami KK10 – KK13 bude zatiahnutá multi-rúra do kábelovodu 7x12/8mm a 2xHDPE32 pre vyplnenie otvoru.
 Od šachty KK13 bude pokračovať podzemné vedenie až k navrhovanému MSANu. Pre túto časť navrhovanej trasy bude potrebný výkop smerom na Ul. Budovateľská pre pripojenie navrhovaného MSANu, cez pozemky parc. č. 2303/20, 879 a 861/1 v dĺžke cca 30m.
 Výkop bude cez nespevnené a spevnené plochy a priestranstvá v zeleni. Pri realizácii bude rozobratá zámková dlažba, po uložení káblov trasa výkopov bude daná do pôvodného stavu.
 Z KK13 sa vyvedú káble miestnej mts káble a prepoja sa do MSAN, čím sa kráti slučka v KBV na ulici Hlavná, Kukučínova a Budovateľská na 420m od najvzdialenejšieho zákazníka.
 Trasa optických káblov bude prepájať body spoločnosti ST, a.s. – novobudovaná FTTC sieť, na uliciach Hlavná, Budovateľská, Kukučínova.
 Telekomunikačné zariadenie - skriňa MSAN bude umiestnená pri križovaní ulíc Budovateľskej a Kukučínovej (vedľa bytového domu súp. č. 4), na betónovú základovú dosku rozmerov 1,5m x 1,0m x 0,4m na pozemku parc. č. 861/1 v zeleni, na verejne prístupné miesto a bude pripojená na elektrickú energiu.
 Napojenie technologického zariadenia MSAN na zdroj elektrickej energie bude riešené z exist. rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 030306 na parcele č. 888/10, cez pozemky parc. č. 861/1, 879, 890/1 a 888/10. Zo skrine SR bude napojený elektromerový rozvádzač RE káblom NAVY-J 4x16 vedeným pod voľným terénom, pod zámkovou dlažbou a pod komunikáciou. MSAN bude napojený káblom CYKY-J 3x6, vedeným pod voľným terénom.
 Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bude vykonané pdvŕtaním s uložením mikrotrubičiek do plastovej chráničky PE DN 90mm a bez obmedzenia prevádzky na komunikáciách.
 V prípade porušenia povrchu komunikácií a chodníkov budú tieto po výstavbe uvedené do pôvodného stavu, výkopy v zeleni budú po zásype splanírované a vysiate trávou.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 854/2, 860/10, 861/1, 879, 888/10, 890/1 a 2303/20 katastrálne územie Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha) tak, ako je to zakreslené na priložených situačných výkresoch v mierke 1:150 a 1:1000, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných objektov a ktorú vypracovala Ing. Katarína Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo: 5068*SP*A2, NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda.
 Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníka.

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Priestorové a výškové  umiestnenie objektu:
 Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, pod miestnou komunikáciou alebo v zeleni vo výkope (hĺbka uloženia je od 0,5m do 1,2m podľa miesta uloženia).
 Umiestnenie MSANu:
- Vzdialenosť objektu od susedného pozemku parc. č. 879 (Ul. Budovateľská) sa stanovuje na 1,50m.
- Vzdialenosť MSANU od okraja chodníka na UL. Kukučínovej sa stanovuje na 1,50m.
- Výška podlahy prízemia objektu MSAN bude: ±0,000 = +0,100m od upraveného terénu.
- Celková výška navrhovaného objektu bude +2,063m od podlahy prízemia.

3.  Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

4. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:
 Objekt MSANu bude napojený na verejné rozvody elektriny z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 030306, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 888/10.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2017/1580-2/4237/Pat/F zo dňa 18.01.2017.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-1126-001/2016 zo dňa 23.12.2016.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava:
 Súhlasné záväzné stanovisko č. 06263/2017/ÚVHR/01302 zo dňa 09.01.2017.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava:
 Spojovacie káble ani inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
 Vyjadrenie č. ASM-77-3018/2016 zo dňa 20.12.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:
 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.
 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2016/008533-2 zo dňa 21.12.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2016/008550-2 zo dňa 21.12.2016):
 V prípade, ak sa na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť v realizácii navrhovaného MSANu, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 V prípade, ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť v realizácii navrhovaného MSANu, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Mesta Šaľa.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2016/008592 zo dňa  28.12.2016):
 Stavebník zabezpečí dodržanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy.

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2016/008504 zo dňa 20.12.2016):
 Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou OÚ Šaľa súhlasí bez pripomienok.

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta:
 Mesto Šaľa, ako vlastník pozemku, na ktorom bude investor realizovať EKS, súhlasí s návrhom s pripomienkami, ktoré boli vznesené na osobnom stretnutí zástupcov spol. NEVITEL, a.s., Slovak Telekom, stavebného úradu Šaľa, MsÚ Šaľa – OSMaZM, OSaKČ dňa 18.01.2017 nasledovne:
 Preveriť majetkové vzťahy ku káblovodu, ktorým má ísť plánovaná trasa cez Hlavnú ul.
 Špecifikovať bod pripojenia MSAN (rozmery technologického zariadenia).
 Technologické zariadenie umiestniť na menej exponované miesto, nie na centrálnej mestskej zóne (CMZ).
 V maximálnej možnej miere využívať na ukladanie nových trás existujúce vlastné trasy.
 V minimálnej miere znehodnocovať nezastavané mestské pozemky trasami inžinierskych sietí.
 Predložiť návrh Zmluvy o BZ na zriadenie vecného bremena (vecné bremeno sa bude zriaďovať na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu, podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení).
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 1018/2017/OSMaZM spis. č. 01072/2017 zo dňa 19.01.2017.

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:
 Časť navrhovanej stavby sa dotýka aj územia záchytného parkoviska (projekt „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“, kód ITMS: 24130120073), spolufinancovaného z prostriedkov EÚ a ŠR a je stále vo fáze 5 ročného monitorovacieho obdobia, preto sa mesto Šaľa obrátilo so žiadosťou o udelenie súhlasu Poskytovateľa na SORO pre OPŽP (Operačný program Životné prostredie). Kópia vyjadrenia SORO pre OPŽP bola priložená k tejto odpovedi.
 Mesto z pohľadu kolízie zámeru s výsledkami uvedeného projektu EÚ súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej PD v mieste realizácie projektu EÚ s podmienkami:
 Stavebník doručí Mestu Šaľa – OsaKČ/RRSaŠF doklad o začatí realizácie predmetných prác spolu s predbežným časovým harmonogramom vrátane predpokladaného termínu ukončenia najneskôr v deň začatia realizácie.
 Stavebník podrobne zdokumentuje zásah do všetkých dotknutých stavebných objektov záchytného parkoviska (v prípade zmeny trasy aj na ďalších dotknutých parcelách) a predloží Mestu Šaľa fotodokumentáciu z priebehu prác a po uvedení všetkých dotknutých stavebných objektov do pôvodného stavu. Po ukončení prác stavebník zabezpečí uvedenie dotknutých objektov a okolitého terénu do pôvodného stavu a predloží mestu stručnú fotodokumentáciu z priebehu prác (aj na CD), aj zo spätnej úpravy a záverečného vzhľadu upravených plôch. Úprava plôch musí byť vykonaná s odbornou starostlivosťou, rovnakými materiálmi a vyhotovením podľa pôvodného stavu.
 Po ukončení stavebných prác bude predložený doklad o ukončení preberacieho konania, resp. iný doklad o ukončení prác a tiež o uvedení stav. objektov do pôvodného stavu.
 Bude zaistená bezpečnosť dotknutých verejných priestranstiev a udržateľnosť výstupov projektu EÚ počas celej doby realizácie.
 Bude zabezpečená minimalizácia zásahov do stav. objektov z projektu EÚ a budú mestu poskytnuté všetky informácie o realizácii stavby.
 Vzhľadom k tomu, že dôjde k zásahu do spevnených plôch, je stavebník upozornený, že na dané stavebné práce a dodávky má mesto v zmysle Zmluvy o dielo č. 458/2014 zo dňa 17.10.2014 v znení jej dodatkov 60 mesačnú záruku, ktorá ešte neuplynula (2020), preto stavebník musí svoje aktivity konzultovať s poskytovateľom záruky, resp. zabezpečiť jeho písomný súhlas na neporušenie garancie realizáciou daných aktivít a tento súhlas deklarovať pre Mesto Šaľa písomným vyjadrením.
 Stavebník je plne zodpovedný za uvedenie dotknutých stavebných objektov do pôvodného stavu a za poskytnutie pravdivých a úplných informácií o realizovaných zmenách.
 V prípade nedodržania stanovených podmienok a/alebo zistenia nedostatkov pri ich plnení a prípadných sankcií, ktoré by boli z tohto titulu udelené mestu (napr. nutnosť vrátiť časť nenávratného finančného príspevku) si mesto túto škodu bude uplatňovať u investora.
 Dodržať všetky podmienky stanoviska Mesta Šaľa č. 01247/2017/OSaKČ/00320 zo dňa 25.01.2017.   
 
MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:
 Listom zo dňa 19.01.2017 pod č. 1018/2017/OSMaZM spis č. 01072/2017 boli zaslané pripomienky Mesta Šaľa, dňa 28.03.2017 NEVITEL, a.s. požiadala o stanovisko k doplnenej a opravenej projektovej dokumentácii v zmysle pripomienok Mesta Šaľa.
 Navrhovaná trasa EKS je situovaná na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaľa, stavba sa po sprevádzkovaní stane súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete (EKS) prevádzkovanej Slovak Telekom, a.s.
 Mesto nemá námietky voči napojeniu novej siete ST, a. s. podľa predloženej situácie cez pozemky vo vlastníctve Mesta Šaľa s tým, že po ukončení výstavby (uložení sietí na mestských pozemkoch) stavebník vráti pozemky a dotknuté stavebné objekty do pôvodného stavu s odbornou starostlivosťou, tak aby v maximálnej možnej miere využíval na ukladanie nových trás existujúce vlastné trasy a v minimálnej miere znehodnocoval nezastavané mestské pozemky trasami inžinierskych sietí. Pred zásahom do telesa miestnej komunikácie vrátane chodníkov je nutné žiadať príslušný referát o rozkopávkové povolenie. Križovanie miestnej komunikácie žiadame riešiť prioritne pretláčkou.
 Investor zaistí bezpečnosť dotknutých verejných priestranstiev počas rozkopávok.
 Mesto rokom 2017 prechádza na nový systém budovania stojísk uloženia odpadu. Pri budovaní budúcich nových trás kabeláže elektronickej komunikačnej siete, Mesto žiada zohľadniť nové Stojiská odpadu, v prípadoch kolízie s novými trasami kabeláže EKS. Pre tieto účely bude investor konzultovať nové trasy vedenia s pracovníkmi OSaKČ Mesta Šaľa.
 Po ukončení stavby žiadame doložiť geometrický plán, ktorým bude zamerané skutočné uloženie sietí vedených na pozemkoch vo vlastníctve mesta, geodetické zameranie trasy a technických zariadení odovzdať v digitálnej a tlačenej forme. V zmysle § 13 ods. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa v prípade verejných rozvodov IS zriaďuje časovo neobmedzené vecné bremeno pre vlastníka siete. VB sa zriaďuje odplatne. Odplata za zriadenie VB sa určuje v zmysle § 13 ods. 3 citovaných Zásad prípadne v zmysle znaleckého posudku.
 V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce (extravilán) a na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaľa.
 Mesto Šaľa po dodržaní uvedených podmienok súhlasí s investičnou činnosťou podľa projektovej dokumentácie – záväzné stanovisko č. 13661/2017/OSaKČ  spis č. 1936 zo dňa 31.03.2017.  

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností:
 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas  požiadať Mesto Šaľa - referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
 V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácií vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 1927/2017/OSaKČ/1206 zo dňa 31.01.2017.

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
Vyjadrenie k projektu (č. CD 88262/2016 zo dňa 12.12.2016):
 V záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., pred začatím prác objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Križovatky a súbehy vedení riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
 Pred zakrytím výkopov prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku a spísať zápis. 
 Dodržať všetky podmienky Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 121648616 a Prílohy č. 1 – Technické podmienky pripojenia zo dňa 13.12.2016.
Vyjadrenie k existencii sietí č. 201612191532552533 zo dňa 19.12.2016:
 V záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
 Vzdušné a káblové vedenia rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem.
 Pred začiatkom zemných prác zemné káblové vedenia vytýčiť v teréne pracovníkom ZD, a.s.. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadne narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti ZD, a.s.,
 Existenciu komunikačných káblov v majetku ZD, a.s. v záujmovom území je potrebné zakresliť v sídle spoločnosti ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
 Dodržať všetky podmienky tohto vyjadrenia a prílohy č. 2.
Vyjadrenie k projektu – elektrická prípojka (č. CD 42625/2017 zo dňa 12.06.2017):
 Elektrická nn prípojka pre telekomunikačné zariadenie na parc. č. 888/10 je navrhnutá káblom NAVY-J 4x16 uloženým v zemi, odbočením od poistkovej skrini č. 030306 s ukončením v skrini SP spolu s rozvádzačom RE osadená vedľa obytného domu – na prístupnom mieste.
 Bude dodržaná prúdová hodnota jednofázového ističa pred elektromerom In = 10A, s vypínacou charakteristikou "B" a bude zabezpečená plombovateľnosť všetkých nemeraných a meracích okruhov.
 Pri stavebných prácach budú dodržané bezpečnostné predpisy pre prácu v blízkosti el. vedenia.
 Dodržať všetky podmienky tohto vyjadrenia.

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:
Vyjadrenie k existencii plynárenských zariadení:
 V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia - STL plynovody, STL pripojovacie plynovody – vyjadrenie č. TD/24/PD/DK/2016 zo dňa 11.01.2017.
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.
 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
· Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0538/2017/Kr zo dňa 16.08.2017.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:
 V záujmovom území stavby ZsVS, a.s. potvrdzuje existenciu podzemných vedení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v ich správe.
 Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002, Z. z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:
 -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.
 -2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.
 Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.
 V zmysle § 27 ods.4 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie novému stavu.
 V zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto v prípade potreby o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 973/2017 zo dňa 09.01.2017

MeT Šaľa, spol. s r. o.:
 V záujmovom území v správe MeT Šaľa, spol. s r.o. sa nenachádzajú rozvody tepla, preto MeT Šaľa nemá pripomienky.
 Stanovisko pod č. 6/2017/SZ zo dňa 09.01.2017.

MENERT-THERM, s. r. o., Šaľa:
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu teplovodu v našej správe na okruhu kotolne Kukučínova 6. Projektovaná trasa nezasahuje do trasy teplovodu.
 Na základe priloženej situácie žiadame dodržať pásmo ochrany teplovodu. V pásme ochrany povoľujeme výhradne ručný výkop.
 Súhlasíme s uvedenou realizáciou projektu na základe predloženej PD dodržaním podmienok súladu všetkých existujúcich sietí.
 Vyjadrenie č. 296/2017 zo dňa 18.05.2017.

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany:
 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.
 Dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0043/2017 zo dňa 04.01.2017.  

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa:
 S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.
 V dotknutej lokalite sa nachádza optická kabeláž, z uvedeného dôvodu je potrebné pred zahájením terénnych prác vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia.
 V miestach križovania a súbehov vedení vykonávať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.
 Žiadame o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác – vyjadrenie č. 2164662 zo dňa 22.12.2016.

CableNet, s.r.o., Galanta:
 Na okraji predmetného záujmového územia sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa, preto je potrebné dodržať súbehy sietí v súlade s STN 736005.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.
 V ochrannom pásme káblov SBD je povolený výhradne ručný výkop. Pri odkrytí káblov žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste SBD vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom káblov.
 V prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia SBD je treba bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spol. CableNet, s.r.o. a poškodené vedenie je nutné vymeniť ako celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími skriňami. V prípade potreby takejto výmeny vedenia bude túto výmenu realizovať SBD Šaľa alebo nimi poverená organizácia na náklady investora.
 Vyjadrenie zo dňa 10.01.2017.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava:
 V záujmovom území dôjde k stretu s elektronickou komunikačnou sieťou (ďalej EKS) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.
 Pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie.
 Pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN.
 V prípade preložky našich sieti je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline.
 Všetky náklady spojené s prekládkami znáša investor.
 V mieste kde sa nachádzajú siete firmy a budú sa tam realizovať spevnené plochy, zabezpečiť siete proti poškodeniu dodatočným krytím podľa normy STN.
 V prípade našej siete sa podľa zákona č. 351/201 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia spoločnosti UPC zo dňa 11.01.2017.
Wisper s.r.o., Nové Zámky:
 V záujmovom území spoločnosť Wisper s.r.o. nemá žiadnu sieť – vyjadrenie zo dňa 22.05.2017.
Slovanet, a.s., Bratislava:
 V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s. – vyjadrenie zo dňa 27.12.2016.
SWAN, a.s., Bratislava:
 V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti SWAN, a.s. – vyjadrenie č. 2016/TT/416 zo dňa 15.12.2016.

Účastníci konania:
- NEVITEL, a.s., Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
- Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 861/1, 879 a 2303/20 v kat. území Šaľa
- Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
- Vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Upozornenie:
Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 30.06.2017 podal navrhovateľ, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.
Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  
Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.
Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.09.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava,
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava,
- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností,
- MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta,
- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností,
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa,
- MENERT-THERM, s. r. o., Šaľa,
- Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa,
- CableNet, s.r.o., Galanta,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava,
- Wisper s.r.o., Nové Zámky,
- Slovanet, a.s., Bratislava,
- SWAN, a.s., Bratislava.
Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.
Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, listy vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, súhlas vlastníka pozemkov, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 07.08.2017.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácie v mierke 1:150 a 1:1000

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.
Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:            .........................................................


Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa 
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
2. Vlastníkom pozemkov register "C" parc. č. 861/1, 879 a 2303/20 v kat. území Šaľa:
-   Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
3. Vastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
(VZ, OH, OPaK)
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
11. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
12. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa
13. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
15. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
16. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
17. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
19. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
20. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

ostatní:
21. Ing. Katarína Kolenčiak, NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda
- k spisu


 

 

 


                Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

SItuácia

(pdf - 381.47 kB)