Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2017 - 08:59  //  aktualizácia: 27.11.2017 - 09:00  //  zobrazené: 795

VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Bottova

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 30.06.2017 podala
spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť
NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826
(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Bottova
(ďalej len “stavba“), telekomunikačné vedenie na Ul. Nešporova a Čsľ. armády v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2635, 2663/1, 2663/4 a 2811/1 katastrálne územie Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha), vo vlastníctve Mesta Šaľa a vo vlastníctve Mateja Klementa (parc. č. 2663/4), bytom Šafárikova č. 442/10, 924 01 Galanta, tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:
Účelom tejto stavby je modernizovanie telekomunikačnej infraštruktúry poskytujúcej všetky druhy služieb na báze IP technológie pre zákazníkov, umiestnenie navrhovaného telekomunikačného objektu – MSANu (Multi Service Acces Nodes – sieťové zariadenie, ktoré poskytuje hranicu medzi zákazníkovým rozhraním a prenosovou sieťou), v miestnej telekomunikačnej sieti, vybudovanie optickej prípojky k objektu a jeho napojenie na zdroj elektrickej energie.
 Realizáciou navrhovaného MSANu sa umožní zriaďovanie služieb VDSL, navrhovaný MSAN skráti účastnícku slučku o 700 metrov od uzla služieb RSU Šaľa Štúrova.
 Skriňa MSAN bude umiestnená vedľa obytného domu na Ul. Čsľ. armády, na verejne prístupné miesto, na betónovú základovú plochu rozmerov 1,5m x 1,0m x 0,4m na pozemku parc. č. 2811/1, v zelenom páse v blízkosti spojky 47, kde sa napojí sieť do nového MSANu káblom FLE 400 XN 0,4.
 Dĺžka výkopu od jestvujúcej spojky 47 až po osadený MSAN bude 13m, trasa bude vedená cez nespevnené plochy v zeleni.
 Napojenie MSANu na zdroj elektrickej energie bude z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 090401, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2663/4, trasa prípojky nn bude v dĺžke 38m vedená v zeleni, križovať bude miestnu komunikáciu, chodník na ul. Čsľ. armády podvrtávaním, s uložením mikrotrubičiek do plastovej chráničky PE DN 90mm.
 Zo skrine SR bude napojený elektromerový rozvádzač RE káblom NAVY-J 4x16, rozvádzač RE bude osadený na verejne prístupné  miesto, vedľa technologického zariadenia MSAN.
 MSAN bude napojený káblom CYKY-J 3x6.
 Do výkopov optického kábla bude uložená multi-rúra 7x12/8mm, prepojenie nového MSANu bude pomocou 12 vl. optického minikábla. Ukončenie minikábla bude v novom ODFe. Do MSANu sa prepojí existujúca metalická sieť FLE 400 XN 0,4.
 V prípade porušenia povrchu komunikácií a chodníkov budú tieto po výstavbe uvedené do pôvodného stavu, výkopy v zeleni budú po zásype upravené a vysiate trávou.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 2811/1, 2663/1, 2663/4 a 2635 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha) tak, ako je to zakreslené na priložených situačných výkresoch v mierke 1:2000 a 1:1000, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných objektov a ktorú vypracovala Ing. Katarína Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo: 5068*SP*A2, NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda.
 Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníkov.

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Priestorové a výškové  umiestnenie objektu:
 Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, pod miestnou komunikáciou alebo v zeleni vo výkope (hĺbka uloženia je od 0,5m do 1,2m podľa miesta uloženia).
 Umiestnenie MSANu:
- Vzdialenosť objektu od stavby na susednom pozemku parc. č. 2800 sa stanovuje na 14,00m.
- Výška podlahy prízemia objektu bude: ±0,000 = +0,100m od upraveného terénu.
- Celková výška navrhovaného objektu bude +1,324m od podlahy prízemia.

3.  Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

4. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:
 Objekt MSANu bude napojený na verejné rozvody elektriny z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 090401, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2663/4.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2017/1575-2/4223/Pat/F zo dňa 18.01.2017.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-1125-001/2016 zo dňa 23.12.2016.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava:
 Súhlasné záväzné stanovisko č. 06264/2017/ÚVHR/01198 zo dňa 09.01.2017.
Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava:
 Spojovacie káble ani inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
 Vyjadrenie č. ASM-77-3017/2016 zo dňa 20.12.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:
 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.
 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2016/008532-2 zo dňa 21.12.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2016/008548-2 zo dňa 21.12.2016):
 V prípade, ak sa na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť v realizácii navrhovaného MSANu, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 V prípade, ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť v realizácii navrhovaného MSANu, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Mesta Šaľa.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2016/008591 zo dňa  27.12.2016):
 Stavebník zabezpečí dodržanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy.

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2016/008503-2 zo dňa 22.12.2016):
 Stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou.
 Počas uskutočnenia stavby budú dodržané ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 Pri výkopových prácach budú dodržané ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500mm a 2,5m pri verejnom vodovode a kanalizácii nad 500mm.)

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:
 Mesto nemá námietky voči napojeniu novej siete ST, a.s. podľa predloženej projektovej dokumentácie cez pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa s tým, že po ukončení výstavby stavebník vráti pozemky a dotknuté stavebné objekty do pôvodného stavu s odbornou starostlivosťou tak, aby v minimálnej miere znehodnocoval nezastavané mestské pozemky.
 Pred zásahom do telesa miestnej komunikácie vrátane chodníkov je nutné žiadať príslušný referát o rozkopávkové povolenie. Križovanie miestnej komunikácie riešiť prioritne pretláčkou.
 Mesto rokom 2017 prechádza na nový systém budovania stojísk uloženia odpadu, pri budovaní budúcich nových trás kabeláže elektronickej komunikačnej siete Mesto žiada zohľadniť nové stojiská odpadu, v prípadoch kolízie s novými trasami kabeláže EKS.
 Po ukončení stavby doložiť geometrický plán, ktorým bude  zamerané skutočné uloženie sietí vedených na pozemkoch vo vlastníctve mesta. V zmysle § 13 ods. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení sa v prípade verejných rozvodov inžinierskych sietí zriaďuje časovo neobmedzené vecné bremeno pre vlastníka siete, ktoré sa zriaďuje odplatne.
 V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce a na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa. 
 Záväzné stanovisko č. 31727/2017/OSaKČ/52 zo dňa 04.10.2017.

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta:
 Mesto Šaľa, ako vlastník pozemku, na ktorom bude investor realizovať EKS, súhlasí s návrhom s pripomienkami, ktoré boli vznesené na osobnom stretnutí zástupcov spol. NEVITEL, a.s., Slovak Telekom, stavebného úradu Šaľa, MsÚ Šaľa – OSMaZM, OSaKČ dňa 18.01.2017 nasledovne:
 Trasa bola zosúladená s plánovanou trasou „B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05, ktorá prechádza rovnako pozdĺž ulice SNP.
 Trasy budú riešené v jednej výkopovej ryhe, podľa možnosti spoločným podvŕtaním pod miestnu komunikáciu, aby sa minimalizovali zemné práce a búracie práce.
 Predložiť návrh Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena (vecné bremeno sa bude realizovať na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu, podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení). 
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 01016/2017/OSMaZM spis. č. 01071/2017 zo dňa 19.01.2017.

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností:
 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas  požiadať Mesto Šaľa - referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
 V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácií vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 1975/2017/OSaKČ/1209 zo dňa 31.01.2017.

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
Vyjadrenie k projektu:
 Elektrická prípojka je navrhnutá káblom NAVY-J 4x16 uloženým v zemi, odbočením od poistkovej skrini SR 090400 s ukončením v skrini SP spolu s rozvádzačom RE osadená vedľa obytného domu na Čsľa – na prístupnom mieste.
 Bude dodržaná prúdová hodnota jednofázového ističa pred elektromerom In = 10A, s vypínacou charakteristikou "B" a bude zabezpečená plombovateľnosť všetkých nemeraných a meracích okruhov.
 Pri stavebných prácach budú dodržané bezpečnostné predpisy pre prácu v blízkosti el. vedenia.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 42623/2017 zo dňa 12.06.2017.
 Pred začatím prác objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Križovatky a súbehy vedení riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 88261/2016 zo dňa 12.12.2016.
Vyjadrenie k existencii sietí: (č. CD 88095/2016 zo dňa 12.12.2016):
 V záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 19.12.2016.

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:
 V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia – STL plynovody, STL pripojovacie plynovody - vyjadrenie č. TD/25/PD/DK/2016 zo dňa 11.01.2017
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať  SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.
 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
· Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0539/2017/Kr zo dňa 16.08.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:
 V záujmovom území stavby ZsVS, a.s. potvrdzuje existenciu podzemných vedení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v ich správe.
 Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002, Z. z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:
 -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.
 -2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.
 Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.
 V zmysle § 27 ods.4 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie novému stavu.
 V zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto v prípade potreby o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 961/2017 zo dňa 09.01.2017

MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa:
 V záujmovom území v správe MeT Šaľa, spol. s r.o. sa nachádzajú rozvody tepla a optická sieť spoločnosti Salamon na prenos údajov.
 Križovanie súbehu so sieťami v správe MeT Šaľa, spol. s r.o. riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na rozvody MeT a uložiť pod teplovodný kanál.
 Dodržať ochranné pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle § 36 z. č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach. Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je :
- v zastavanom území na každú stranu 1 m,
- mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia
držiteľa povolenia na rozvod tepla.
 V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o., zakázané vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov), stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov.
 Stanovisko pod č. 7/2017/SZ zo dňa 09.01.2017.

MENERT-THERM, s. r. o., Šaľa:
 Navrhovaný projekt nezasahuje do trasy teplovodu na okruhu kotolne  Pázmáňa 24. MENERT-THERM, s.r.o. súhlasí s realizáciou za dodržania podmienok súladu všetkých existujúcich sietí – vyjadrenie č. 299/2017 zo dňa 22.05.2017.

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany:
 V dotknutom území dôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.
 Dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním.
 V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov, rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
 Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0042/2017 zo dňa 04.01.2017.  

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa:
 S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.
 V dotknutej lokalite sa nachádza optická kabeláž, z uvedeného dôvodu je potrebné pred zahájením terénnych prác vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia.
 V miestach križovania a súbehov vedení vykonávať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.
 Žiadame o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác – vyjadrenie č. Sb 2164663 zo dňa 22.12.2016.

CableNet, s.r.o., Galanta:
 V predmetnom záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa, preto je potrebné dodržať súbehy sietí v súlade s STN 736005. Ak to nebude možné, je potrebné zmeniť trasu káblovodu.
 Trasa káblovodu tak, ako je navrhnutá, koliduje s našimi vedeniami v celej svojej dĺžke.
 Optický rozvádzač DOS1 na SNP 14 Šaľa je majetkom SBD Šaľa, preto z dôvodu naplnenej kapacity uvedeného rozvádzača DOS1 Vám SBD Šaľa nedáva súhlas na pripojenie multirúry do uvedeného optického rozvádzača DOS1. Pripojenie je potrebné realizovať ešte pred uvedeným rozvádzačom z jestvujúcej multirúry, napr. odbočnou spojkou MATRIX.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.
 V ochrannom pásme káblov SBD je povolený výhradne ručný výkop. Pri odkrytí káblov žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste SBD vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom káblov.
 V prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia SBD je treba bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spol. CableNet, s.r.o. na tel. č. 0903 725 345 a poškodené vedenie je nutné vymeniť ako celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími skriňami. V prípade potreby takejto výmeny vedenia bude túto výmenu realizovať SBD Šaľa alebo nimi poverená organizácia na náklady investora.
 Vyjadrenie zo dňa 22.11.2017.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava:
 V záujmovom území dôjde k stretu s elektronickou komunikačnou sieťou (ďalej EKS) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.
 Podmienky ochrany EKS UPC počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom, resp. splnomocneným zástupcom a spoločnosťou UPC. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka.
 Stavebník, prípadne ním splnomocnená spoločnosť je povinná prekonzultovať harmonogram výkopových prác a vytyčovania sieti 1 mesiac pred zahájením prác a objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení minimálne 3 týždne vopred, pred zahájením výkopových prác.
 Pri prácach dodržať ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN, preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou EKS, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
 Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 V prípade, ak dôjde ku križovaniu či súbehu s inými káblami správcov inžinierskych sieti a existujúcou EKS spoločnosti UPC, UPC žiada, aby bola vopred prizvaná k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
 Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla na viac ako jednom mieste je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uloženej EKS (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosť UPC žiada, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať vhodným materiálom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
 Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky, v zmysle § 662 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
 Prekládke EKS UPC vyhovie, avšak len za predpokladu uhradenia nákladov vzniknutých spoločnosti UPC v súvislosti s preložením EKS a jej zariadení
 UPC žiada, aby spoločnosti UPC ako účastníkovi konania, stavebník odovzdal presný zákres všetkých ním uložených telekomunikačných zariadení (sietí) v oblasti kde dôjde k stretu, teda križovaniu alebo súbehu s EKS UPC aj na CD nosiči.
 Ďalej UPC žiada dodržať ust. zákona č. 251/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení.
 V prípade potreby preloženia vedenia alebo vybudovania nového vedenia v zmysle § 662 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, požiadať UPC o stanovisko k navrhovanému preloženiu trasy.
 Dodržať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC – značka SUP-TECHNIK zo dňa 01.09.2017.

Wisper s.r.o., Nové Zámky:
 V záujmovom území spoločnosť Wisper s.r.o. nemá žiadnu sieť – vyjadrenie zo dňa 22.05.2017.

Slovanet, a.s., Bratislava:
 V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s. – vyjadrenie zo dňa 27.12.2016.

SWAN, a.s., Bratislava:
 V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti SWAN, a.s. – vyjadrenie č. 2017/TT/004 zo dňa 02.01.2017.

Účastníci konania:
- NEVITEL, a.s., Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
- Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 2635, 2663/1, 2663/4 a 2811/1 v kat. území Šaľa:
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
Matej Klement, Šafárikova č. 442/10, 924 01 Galanta
- vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich.
V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Upozornenie:
Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 30.06.2017 podal navrhovateľ, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.
Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  
Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.
Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.09.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 
Stanoviská oznámili:
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava,
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava,
- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností,
- MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta,
- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností,
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa,
- MENERT-THERM, s. r. o., Šaľa,
- Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa,
- CableNet, s.r.o., Galanta,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava,
- Wisper s.r.o., Nové Zámky,
- Slovanet, a.s., Bratislava,
- SWAN, a.s., Bratislava.
Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.
Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.
Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, listy vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, súhlasy vlastníkov pozemkov, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 07.08.2017.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácie v mierke 1:2000 a 1:1000


Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.
Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:            .........................................................

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa 

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
2. Vlastníkom pozemkov register "C" parc. č. 2635, 2663/1, 2663/4 a 2811/1 v kat. území Šaľa
- Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
- Matej Klement, Šafárikova č. 442/10, 924 01 Galanta
3. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
(VZ, OH, OPaK)
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa č. 4, 927 01 Šaľa
11. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
12. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa
13. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
15. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
16. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
17. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
19. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
na vedomie
20. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
ostatní:
21. Ing. Katarína Kolenčiak, NEVITEL, a.s., Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda
- k spisu

 

 

 

 

 


                Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

 

 

 

 

Prílohy

Situácia

(pdf - 377.56 kB)