Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.02.2020 - 15:17  //  aktualizácia: 05.02.2020 - 15:18  //  zobrazené: 360

VV - Revitalizácia lesoparku

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
 
 
Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta, 
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 20.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 
„Revitalizácia lesoparku“
 
na pozemkoch register "C" parc. č. 2831/3, 2832/2, 2832/4 a 2832/5 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve LV č. 6858 v správe Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa a na pozemku register "C" parc. č. 136 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "E" parc. č. 325/300, 325/700, 327/400, 327/600, 328/301, 328/401, 1428/301, 1428/302, 1428/401, 1428/402, 1428/702, 1428/802 a 1428/701  kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 320/300 kat. územie Šaľa v správe Lesy SR š.p., na pozemkoch register "E" parc. č. 431/3, 1421/7, 1426/2, 1426/401, 143/101 a 143/201 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 320/400, 331 a 50/1 kat. územie Šaľa, v správe Slovenského pozemkového fondu, na pozemkoch register "E" parc. č. 1447/1 a 1447/2 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve LV č. 5816 v správe Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 1426/4, 1314/212, 1314/112, 1314/2, 1421/8, 1313/102, 1313/202, 143/202 a 143/102 kat. územie Šaľa, v správe Vodohospodárskeho podniku š.p. a  na pozemkoch register "E" parc. č. 30/1, 1313/1, 2310/1, 1314/11 a 1315/1 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa.  Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
 
Stavba obsahuje:
SO 01 Spevnené plochy
SO 02 Verejné osvetlenie
SO 03 Viacúčelový objekt
SO 04 Mobiliár
SO 05 Prípojky inžinierskych sietí
SO 06 Vodozádržný objekt s premostením
SO 07 Sadové úpravy
 
Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním 
na 26. 02. 2020 o 10.00 h 
so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, 1. poschodie, malá zasadačka.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.
 
Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok a mesta Šaľa - www.sala.sk.
 
Príloha:
situácia 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
 
Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.
 
Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.
 
Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................         
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................         
 
 
 
 
 
 
                         PaedDr. Roman Urbánik
                                  starosta obce
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa
3. Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
4. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15
6. Vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
7. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich
dotknuté a susedné pozemky
 
Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
8. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
11. Slov. vodohosp. podnik, š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
12. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
(OH, ŠSOO, OPaK, VZ)
14. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
17. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
19. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
20. CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta 
21. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
23. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
25. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
26. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
27. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
28. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 
ostatní
29. Ing. arch. Lýdia Pčolová, Svätoplukova 36, 040 01 Košice
30. Peter Karas, EL.P.M, Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
31. Ing. Tibor Gyárfás, AKLIM-projekt, s.r.o., Pázmáňa 19, 927 01 Šaľa
na vedomie
Mesto Šaľa, primátor mesta Mgr. Jozef Belický, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
- k spisu

Prílohy

Situácia

(pdf - 2.03 MB)