Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.08.2019 - 10:59  //  aktualizácia: 23.08.2019 - 11:00  //  zobrazené: 989

VV - „Relax obytný park“ Šaľa, m. č. Veča

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Spoločnosť GP Omega s.r.o., so sídlom ul. Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť RiFo s.r.o., so sídlom ul. Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759

(ďalej len "stavebník") dňa 10.07.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„Relax obytný park“ Šaľa, m. č. Veča

v rozsahu:

SO 2.00 Miestna obslužná komunikácia a chodníky

(ďalej len "stavba") na ul. Fr. Kráľa v Šali m. č. Veča, na pozemku "C" parc. č. 3198/8, ktorá je vo vlastníctve Mesta Šaľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 3198/130, 3198/131 a 3198/132, ktorá je vo vlastníctve Ede Kurucza, ku ktorej má stavebník zmluvu o nájme pozemku. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 14.06.2019 pod č. 13046/2019/SU/,2184 ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.07.2019.

 

Stavba obsahuje:

 • chodník pre peších pozdĺž MK Fr. Kráľa na strane výstavby rodinných domov a miestna obslužná komunikácia,
 • chodník „CH1“ funkčnej triedy D3, šírky 2,0 m, dĺžky 0,083 880 km a vytvorenie zjazdov na cesty od pozemkov navrhovaných rodinných domov,
 • chodník „CH2“ funkčnej triedy D3, šírky 2,0 m, dĺžky 0,124 342 km a vytvorenie zjazdov na cesty od pozemkov navrhovaných rodinných domov,
 • miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO6,5/30, dĺžky 0,057 000 km s jednostranným chodníkom šírky 2,0 m s obojstranným zeleným pásom šírky 2,25 m a 1,75 m,
 • navrhovaná šírka uličného priestoru je 11,50 m,
 • napojenie na nadradenú cestnú sieť je navrhnuté vytvorením jednostrannej stykovej križovatky na MK Fr. Kráľa, vo vzdialenosti 85 m a 100 m od najbližších križovatiek.
 • súčasťou stavby je vytvorenie dvoch priechodov pre peších cez MK Fr. Kráľa z navrhovaných chodníkov.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa   § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

 1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Ede Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 3. Roľnícke družstvo, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 4. Mgr. Vlastislav Svoboda, Nitrianska 1530/73, 927 05 Šaľa
 5. Mária Bugáňová, 013 04 Stráža č. 151
 6. Tatiana Poláková, Stromová 2673/21, 831 01 Bratislava

 

dotknuté orgány

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 8. Heizer Optik spol. s.r.o., Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová hradská
 9. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 11. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 12. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 13. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 14. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

ostatní

 1.  Ing. Pavol Sebök, PAULOS-DLS, Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajská Streda

 

na vedomie

 1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 •   k spisu

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

GP Omega

(pdf - 779.82 kB)