Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.04.2019 - 15:23  //  aktualizácia: 29.04.2019 - 15:23  //  zobrazené: 320

VV - Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania Šaľa – okruh kotolne Kukučínova 6

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 05.03.2019 podala spoločnosť

 

MENERT-THERM s.r.o, so sídlom Ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 31 420 991

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

líniovej stavby

 

Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania Šaľa – okruh kotolne Kukučínova 6

(ďalej len "stavba") na uliciach na ul. Kukučínova, ul. Budovateľská a ul. Hlavná, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, ku ktorým má navrhovateľ vlastnícky resp. nájomný vzťah alebo iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, na účely zvyšovania efektívnosti vykurovania pri distribúcii tepla konečným užívateľom.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 14720/2017/SU/1782 zo dňa 12.04.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 12.05.2017.

 

Stavba obsahuje:

 • rekonštrukcia jestvujúcich vonkajších rozvodov a vstupov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody do objektov na okruhu biomasovej kotolne „Kukučínova 6“,
 • obnovenie pôvodných teplovodov za nové predizolované potrubie,
 • opatrenia na kotolni, ktoré sa týkajú osadenia akumulačných zásobníkov, zabudovanie regulačných prvkov, nabíjacieho a cirkulačného čerpadla.

 

Na užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:

 1. Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 2. Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 3. Pri každej zmene technológií s vplyvom na množstvo a zloženie emisií, pri zmene spôsobu vykurovania stavebníci požiadajú o súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
 4. Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.  
 5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdať novému nadobúdateľovi.
 6. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.
 7. Navrhovateľ je povinný zriadiť vecné bremená k pozemkom vo vlastníctve mesta Šaľa dotknutých realizáciou stavby do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky, uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra zo dňa 12.04.2019 pod č. 2019/3898/2249/K INA-25-05-2.1/ZS-C22,23-19, navrhovateľ zistené nedostatky odstráni a oznámi ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31.05.2019.

V priebehu kolaudačného konania námietky neboli vznesené.

 

Odôvodnenie:

Dňa 05.03.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 14720/2017/SU/1782 zo dňa 12.04.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 12.05.2017.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom a dotknutým orgánom a organizáciám verejnou vyhláškou, súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • Inšpektorát práce Nitra, záväzné stanovisko č. 2019/3898/2249/K INA-25-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 12.04.2019

ktorí ku kolaudácii vydali kladné záväzné stanovisko.

Ku kolaudácii stavby boli predložené: kópia stavebného povolenia, projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, stavebný denník, doklady o preukázaní zhody stavebných materiálov zabudovaných na stavbe, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie k spôsobu naloženia so stavebným odpadom a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Položky 62a písm. g)  vo výške 530,- eur bol zaplatený dňa 05.03.2019.

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 807, 809, 810, 818/2, 818/1, 878, 874, 868, 852/1, 865, 861/1, 861/14, 861/12, 879, 928/1, 922/1, 917, 918, 920, 915/1, 888/1, 873, 924, 867, 861/13, 876, 872, 856/2, 856/1, 856/3, 864, 858, 866, 880/1, 877, 891, 870, 869, 875, 824/1, 862,859, 927, 926, 919 a 871/3 v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, 927 00 Šaľa
 • Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • Bytkomfort s.r.o., Budovateľská 552
 • Investment Project Lyra spol. s.r.o., Vysoká 2/B, 911 06 Bratislava
 • SVB 539 Kukučínova, Erika Mareková, predseda spoločenstva

Kukučínova 539/11, 927 01 Šaľa

 • SVB 537, Gabriela Kunderlíková, predseda spoločenstva

Kukučínova 537/21, 927 01 Šaľa

 • SVB 541, Jana Hatvanyová, predseda spoločenstva

Kukučínova 541/3, 927 01 Šaľa

 • SVB 543, Milan Potočný, predseda spoločenstva

Budovateľská 543, 927 01 Šaľa

 • SVB 536, Oľga Stredanská, predseda spoločenstva

Kukučínova 536/25, 927 01 Šaľa

 • SVB 3 Budovateľská A/II
 • SVB 546, Marta Baranová, predseda spoločenstva

Budovateľská 546, 927 01 Šaľa

 • SVB 548, Karin Zvalová, predseda spoločenstva

Budovateľská 548/29, 927 01 Šaľa

 • SVB 542, Irena Vargová, predseda spoločenstva

Budovateľská 542, 927 01 Šaľa

 • SVB Hlavná 11, Ján Kuki, predseda spoločenstva

Hlavná 11/35, 927 01 Šaľa

 • SVB Kukučínova 538, Lenka Oláhová, predseda spoločenstva

Kukučínova 538/17, 927 01 Šaľa

 • SVB 544, Silvia Bartošová, predseda spoločenstva

Budovateľská 544/22, 927 01 Šaľa

 • SVB Kukučínova 540, Silvia Péková, predseda spoločenstva

Kukučínova 540/9, 927 01 Šaľa

 • SBD 534, Stavebné bytovevé družstvo

Horná 1, 927 01 Šaľa

 • SVB a NP Budovateľská A/II., Jana Katonová, predseda spoločenstva

Kukučínova 547, 927 01 Šaľa

 • SVB 4, Ing. Jana Nitrayová, predseda spoločenstva

Hlavná 4/11, 927 01 Šaľa

 • SVB Budovateľská 555, Anna Kelecsényiová, predseda spoločenstva

Budovateľská 555/1, 927 01 Šaľa

 • SBD 554, Stavebné bytové družstvo

Horná 1, 927 01 Šaľa

 • SVB Budovateľská 549, Dušan Sládek, predseda spoločenstva

Budovateľská 549/25, 927 01 Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. č. 58, 949 63 Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 4. Technická inšpekcia, a.s., Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
 5. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 6. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 7. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 ostatní

 1. Ing. Ákos Szabó – HWGS, P. Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa
 2. AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

 

na vedomie

            MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                             Mgr. Eva Lukačovičová

                            vedúca stavebného úradu

               na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016