Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.03.2019 - 13:44  //  aktualizácia: 15.03.2019 - 13:45  //  zobrazené: 412

VV - Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Spoločnosť MENERT-THERM s.r.o, so sídlom Ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 31 420 991

 (ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 05.03.2019 návrh na kolaudáciu líniovej stavby:

 

Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24

 

(ďalej len "stavba") na uliciach na Pázmáňa a Mostová, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, ku ktorým má stavebník vzťah alebo iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 14780/2019/SU/1724 zo dňa 12.04.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 12.05.2017.

 

Stavba obsahuje:

 • rekonštrukcia jestvujúcich vonkajších rozvodov a vstupov ÚK a TÚV do objektov na okruhu biomasovej kotolne „Pázmáňa 24“,
 • nahradenie oceľového potrubia za nové sieťované polyetylénové PE-X, predizolované potrubie s EVOH kyslíkovou bariérou a nové oceľové predizolované potrubia,
 • súčasťou stavby sú opatrenia na kotolni, ktoré sa týkajú osadenia akumulačných zásobníkov, zabudovanie regulačných prvkov, nabíjacieho a cirkulačného čerpadla.

 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

10. 04. 2019  o  10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 4.20.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 2329/1, 2326, 2308/2, 2308/4, 2328, 2310/44, 2310/1, 2310/4, 2327, 2330/1, 2325/5, 2316, 2325/7, 2325/1, 2325/8, 2331/2, 2331/1, 2337/1, 2332, 2337/4, 2335, 2337/5, 2334, 2338/1, 2338/62, 2305, 2304, 2338/12, 2338/11, 2306/2, 2306/1, 2330/2, 43, 39/7, 39/8, 42, 39/1, 40, 8/15, 38, 8/1, 8/20, 10, 17, 39/3, 37, 9, 8/12, 8/13, 8/1, 7, 6/9, 8/19, 2306/1, 2329/2 v kat. území Šaľa a pozemku register "E" KN parc. č. 1315/1 kat. územie Šaľa a stavieb na nich
 • MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, 927 00 Šaľa
 • FORS TRADE s.r.o., Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
 • Tánczos Ivan a Milen Tánczosová, Robotnícka 21, 927 01 Šaľa
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • JOPI GROUP s.r.o., Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
 • Diaspora intermediares s.r.o., Pázmáňa 57/22, 927 01 Šaľa
 • SVB Mostová 1839, Jaroslav Barcúch, predseda spoločenstva,

Mostová 1839/7, 927 01 Šaľa

 • SVB za Koralom, Bc. Radovan Tóth, predseda spoločenstva,

P. Pázmáňa 50, 927 01 Šaľa

 • SVB Angličák, Mária Törvényiová, predseda spoločenstva,

Pázmaňa 58/20, 927 01 Šaľa

 • SVB Pázmáňa 59, Jozef Mihalčiny, predseda spoločenstva,

P. Pázmaňa 59, 927 01 Šaľa

 • SVB Pázmáňa 60, Mgr. Marcela Vágóová, predseda spoločenstva,

Pázmáňa 60/2, 927 00 Šaľa

 • IMECO spol. s.r.o., Jánošíkova 26, 927 01 Šaľa
 • Ing. Tóth Eugen a Zuzana Tóthová, Vlčany 283, 925 84 Vlčany
 • SVB Pázmáňa 62, Viliam Samoľ, predseda spoločenstva,

Pázmaňa 62, 927 01 Šaľa

 • SVB Pázmáňa 63, Viliam Samoľ, predseda spoločenstva,

Pázmáňa 63, 927 01 Šaľa

 • FORS TRADE s.r.o., Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
 • ROTA s.r.o., Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. č. 58, 949 63 Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 4. Technická inšpekcia, a.s., Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
 5. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 6. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 7. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

ostatní

 1. Ing. Karol Petrovič – ALPE, Budovateľská 544/22, 927 01 Šaľa

 

 na vedomie

            MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

 • k spisu
   

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016