Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.04.2017 - 14:22  //  aktualizácia: 24.04.2017 - 12:19  //  zobrazené: 1606

VV - Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E
STAVEBNÉ POVOLENIE

Dňa 15.03.2017 podala spoločnosť MENERT-THERM s.r.o, IČO: 31 420 991, so sídlom Hlboká 3, 927 01 Šaľa, ďalej len „stavebník“, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“, ďalej len „stavba“ na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto:

Stavba
„Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“

v rozsahu stavby:
 rekonštrukcia jestvujúcich vonkajších rozvodov a vstupov ÚK a TÚV do objektov na okruhu biomasovej kotolne „Kukučínova 6“,
 rekonštrukcia pozostáva z obnovenia pôvodných teplovodov za nové predizolované potrubie,
 celková dĺžka rekonštruovaných teplovodných kanálov a primárnych potrubí prechádzajúcich cez jednotlivé zásobované objekty bude 1550 m,
 riešené budú opatrenia na kotolni, ktoré sa týkajú osadenia akumulačných zásobníkov, zabudovanie regulačných prvkov, nabíjacieho a cirkulačného čerpadla,

líniová stavba na uliciach na Ul. Kukučínova, Ul. Budovateľská a Ul. Hlavná, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, ku ktorým má stavebník vzťah alebo iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

povoľuje.

Projektovú dokumentáciu vypracoval odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe Ing. Karol Petrovič ev.č. *2758*26*96*, ALPE, Budovateľská 544/22, 927 01 Šaľa.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.   Stavba – „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2.   Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.

3.   Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4.   Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5.   Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6.   Celkový rozpočtový náklad stavby je 1 100 000 Eur.

7.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po uskutočnení výberového konania.

8.  Pripojenie na inžinierske siete:
.    líniová stavba je napojená z jestvujúcej kotolne „Kukučínova 6“.

9.   Montážne práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.

10. Podmienky dotknutých orgánov  a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác je stavebník povinný vytýčiť vedenia podzemných 
inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami, ktorí určia podmienky    
pre uskutočnenie stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 Súhlasí s návrhom, z ktorého vyplýva, že predložený návrh na územné konanie –umiestnenie stavby vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.
 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2016/03381 zo dňa 10.11.2016.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
∙ Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade archeologického nálezu oznámi nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, najneskôr na druhý pracovný deň nález Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ v Nitre.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2016/20968-2/77166/Pat/F zo dňa 11.10.2016.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 K uvedenej rekonštrukcii nemáme pripomienky.
 Stanovisko č. ORHZ – NR1-810/2016 zo dňa 17.08.2016.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 Ak sa  na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť v rekonštrukcii teplovodu, je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 Ak sa  na pozemkoch vo vlastníctve fyzických a právnických osôb nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť v rekonštrukcii teplovodu, je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Mesta Šaľa.
 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží dokladmi o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe naloženia
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2017/001367-4 – Or. zo dňa 10.02.2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2017/001311-2 zo dňa 03.02.2017.

OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
 žiadateľ predloží a odkonzultuje na ODI projekt organizácie dopravy počas výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia prípadne čiastočnej alebo úplnej uzávierky podľa vzniknutej situácie v dostatočnom predstihu pred realizáciou predmetnej stavby a požiada ODI prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu o príslušné potrebné povolenia.
 Vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI odporúča riešiť stavbu etapovite najmä z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-059/2016 zo dňa 07.12.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
.     V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
.     Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na
      základe záväznej objednávky tel.: č.t. 031 773 7506, Ing. Zoltán Szabó.
· Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany, 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
· V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.
.     Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia č. 20703/2017 zo dňa 22.03.2017.

SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
· V záujmovom území sa v správe SPP-distribúcia, a.s. nachádzajú plynárenské zariadenia. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
· Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0178/2016/Kr zo dňa 01.12.2016.    

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
· V danej lokalite sa nachádzajú podzemné zariadenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
· Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
· Pri zemných prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia.
· Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
· Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku, a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
· Vyjadrenie č. CD 62270/2016 zo dňa 30.08.2016.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 V danom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom , a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona c. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0903723669.
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903722608
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611622555 zo dňa 23.02.2017.

CableNet s.r.o.
- V oblasti výstavby sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa.
· Pred začatím výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345.
· V ochrannom pásme povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblov.
· Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 22.03.2017.

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 S navrhovanou rekonštrukciou súhlasíme.
 Vyjadrenie č. 2174114 zo dňa 17.03.2017.

MICHLOVSKY, spol. s.r.o. (Orange Slovensko a.s.)
· Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
· Vyjadrenie č. BA-0912/2017 zo dňa 28.03.2017.

MeT Šaľa, spol. s.r.o.
· Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody tepla.
· Stanovisko č. 147/2017/SZ zo dňa 27.03.2017.

Technická inšpekcia, a.s.
· Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.
· Odborné stanovisko č. 1976/4/2017 zo dňa 03.04.2017

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
· Mesto Šaľa žiada, aby pozemky vo vlastníctve mesta a stavebné objekty, ktoré budú trasami teplovodu dotknuté, stavebník vrátil do pôvodného stavu s odbornou starostlivosťou. Mesto žiada, aby stavebník minimalizoval zásahy do dotknutých stavebných objektov pri realizácii predmetnej investičnej činnosti. Pred zásahom do telesa miestnej komunikácie, vrátane chodníkov a verejných priestranstiev, je nutné žiadať príslušný referát dopravy o rozkopávkové povolenie. Stavebník je povinný zaistiť bezpečnosť dotknutých verejných priestranstiev  počas vykonávania stavebných prác.
· Mesto Šaľa v roku 2017 prechádza na nový systém budovania stojísk uloženia odpadu.  V prípadoch kolízie s trasami teplovodu mesto žiada, aby stavebník  pred realizáciou predmetnej investičnej činnosti, konzultoval  trasy  teplovodu s pracovníkmi referátu OSaKČ a zohľadnil nové stojiská odpadu.
· Po ukončení stavby žiadame predložiť geometrický plán, v ktorom bude zamerané skutočné uloženie teplovodu, vedeného na pozemkoch vo vlastníctve mesta, v zmysle Zmluvy č.27022017/2 o uzavretí Budúcej Zmluvy o zriadení vecného bremena.
· Po ukončení stavebných prác stavebník predloží mestu Šaľa , referátu OSaKČ,  doklad o ukončení preberacieho konania, resp. iný potvrdzujúci doklad o ukončení stavebných prác na rekonštrukcii teplovodu a uvedení dotknutých stavebných objektov do pôvodného stavu.
· V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce (extravilán) a na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.
· Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 8991/2016/OSaKČ/5167 č. spisu 978/2017 zo dňa 11.04.2017.

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností
· V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa - referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - vydanie rozprávkového povolenia (podl’a rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia). Na základe žiadosti príslušný orgán vydá povolenia, v ktorých príslušný cestný správny orgán určí podmienky, ktoré je stavebník povinný rešpektovať a splniť.
· Zároveň je stavebník povinný uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
· V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov, horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácie vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.
· Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 9152/2016/OSaKČ/5255 zo dňa 22.12.2016.

11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

12. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom “Stavba povolená“.

13. Práce súvisiace s výmenou rozvodov ÚK a TÚV budú realizované mimo vykurovacieho obdobia.

14. Na uskutočnenie stavby  možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Tieto doklady je potrebné predložiť ku kolaudácii  stavby.

15. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
16. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona).

18. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 15.03.2017 podala spoločnosť MENERT-THERM s.r.o, IČO: 31 420 991, so sídlom Hlboká 3, 927 01 Šaľa, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu  Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6 v Šali, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.

Stavebný úrad dňa 15.03.2017 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil dokedy môžu účastníci konania uplatniť námietky a upozornil ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Pri líniovej stavbe oznámil tunajší úrad začatie konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.
V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Stavebník naposledy dňa 11.04.2017 doplnil žiadosť o záväzné stanovisko Mesta Šaľa.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia  stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, doklady preukazujúce, že stavebník má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, výpis z obchodného registra, listy vlastníctva, kópiu s katastrálnej mapy a   stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 800.00 € bol zaplatený dňa 15.03.2017.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 


Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

Príloha pre stavebníka:
· overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
2. Ing. Karol Petrovič – ALPE, Budovateľská 544/22, 927 01 Šaľa
3. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 2329/1, 2326, 2308/2, 2308/4, 2328, 2310/44, 2310/1, 2310/4, 2327, 2330/1, 2325/5, 2316, 2325/7, 2325/1, 2325/8, 2331/2, 2331/1, 2337/1, 2332, 2337/4, 2335, 2337/5, 2334, 2338/1, 2338/62, 2305, 2304, 2338/12, 2338/11, 2306/2, 2306/1, 2330/1, 2330/2, 43, 39/7, 39/8, 42, 39/1, 40, 8/15, 38, 8/1, 8/20, 10,. 17, 39/3, 37, 9, 8/12, 8/13, 8/1, 7 v kat. území Šaľa a stavieb na nich
- Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
- MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, 927 00 Šaľa
- Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- Bytkomfort s.r.o., Budovateľská 552
- Investment Project Lyra spol. s.r.o., Vysoká 2/B, 911 06 Bratislava
- SVB 539 Kukučínova
- SVB 537/A12
- SVB 541/A7
- SVB 543/A2
- SVB 536
- SVB 3 Budovateľská A/II
- SVB 546
- SVB 548
- SVB 542
- SVB Hlavná 11
- SVB Kukučínova 538
- SVB Kukučínova 540
- SVB Budovateľská 555
- SVB Budovateľská 549
            a vlastníci susedných pozemkov.

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
4. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
5. Technická inšpekcia, a.s., Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
8. OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
9. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Michlovsky spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
14. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
15. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
16. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
17. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
18. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 na vedomie
            MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
- k spisu

 

 


                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

rekonštr. teplovodu kuk.

(pdf - 309.58 kB)