Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.05.2017 - 08:58  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 09:00  //  zobrazené: 1494

VV - oznámenia o začatí konania o odstránení stavby

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 25.04.2017 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie odstránenia stavby: Rodinný dom súpisné číslo 598, na Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemku parcela č. 575/8 katastrálne územie Močenok.

 

Mesto Šaľa, stavebný úrad príslušný a určený podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  začína konanie o odstránení stavby:

 

Rodinný dom súpisné číslo 598, na pozemku parcela č. 575/8 katastrálne územie Močenok na Ul. Sv. Gorazda v Močenku,

 

podľa § 88  ods. 3 stavebného zákona na základe žiadosti vlastníka stavby o povolenie na jej odstránenie z dôvodu, že stavba je v zlom technickom stave.

 

O začatí konania vás podľa § 18 ods. 3 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,  upovedomujeme a za účelom prerokovania tejto veci nariaďujeme

 

na deň 30.05.2017 o 10.00 h

                                            

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, so stretnutím na Obecnom úrade v Močenku (stavebný úrad č. dv. 9).

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a vzniesť prípadné námietky na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín Po, Ut: 7,30 – 15,30h, St: 7,30 – 16,30h a Pia: 7,30 – 15,00h a pri ústnom pojednávaní.

 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke dňa .............................

 

 

                                                                                  ……………………………………………                                                                                              pečiatka a podpis

                                                                   

 

Oznámenie sa doručí:

 

  1. Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik – starosta obce, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
  2. Jozef Dičér, Vinohradská 1629/33, 951 31 Močenok
  3. Katarína Dičérová, Vinohradská 1629/33, 951 31 Močenok
  4. Miroslav Lóži, M.R.Štefánika 467, 951 31 Močenok
  5. ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných pozemkov KN-C č. 575/1, 575/2 a 575/3 sa doručí verejnou vyhláškou:

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15  dní

      Mesto Šaľa – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
  2. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                              Mgr. Jozef Belický