Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.03.2019 - 13:45  //  aktualizácia: 15.03.2019 - 13:45  //  zobrazené: 501

VV - Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronizačnej komunikačnej siete 63154 SAKNV Kráľová nad Váhom

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Ul. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť 3Connect, s.r.o., so sídlom Ul. Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 364 447

(ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 12.10.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronizačnej komunikačnej siete 63154 SAKNV Kráľová nad Váhom

(ďalej len “stavba“) na pozemku register "C" parc. č. 5023/1 katastrálne územie Šaľa, na pozemkoch register "E" 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a na pozemku register "C" parc. č. 1100/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom.

 

Stavba obsahuje:

 • výstavba základňovej stanice systému GSM a výstavba plánovaného rádioreleového bodu, pričom tecchnologické kabinety budú umiestnené na rošte, ktorý bude umiestnený na betónovej ploche pri päte stožiara,
 • vybudovanie oceľovej veže výšky 50 m, ktorá bude umiestnená na betónovom základe,
 • antény budú prichytené na anténne nosiče, ktoré budú uchytené na vrchnú časť stožiara,
 • vybudovanie oplotenia, osadenie nových antén troch smerových sektorov a parabolické antény,
 • antény sa prepoja s technologickým zariadením pomocou koaxiálnych káblov, vedených na káblových roštoch.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný a určený (na základe určenia Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2018/039020-2 zo dňa 11.10.2018) podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

 na 09. 04. 2019  o 10.00 hodine

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 4.20)

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa o obce Kráľová nad Váhom.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Kráľová nad Váhom po dobu 15 dní. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk a obce Kráľová nad Váhom www.kralovanadvahom.sk.

 

Príloha:

 • situácia

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke obce Kráľová nad Váhom dňa  .............................        

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. 3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Vlastníci na pozemku register "C" parc. č. 5023/1 katastrálne územie Šaľa, na pozemkoch register "E" 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a na pozemku register "C" parc. č. 1100/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničná námestie 8, 969 44 Banská Štiavnica

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 8. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71
 9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 13. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany, Dolná 16, 927 00 Šaľa
 14. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
 15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 16. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 17. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 

ostatní:

 1. Ing. Zsolt Nagy – 3Connect s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

 

na vedomie

3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016