Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.08.2019 - 11:01  //  aktualizácia: 23.08.2019 - 11:01  //  zobrazené: 789

VV - Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Róbert Balog, bytom Záhradnícka č. 284/16, 927 01 Šaľa

a Slavomír Prílepok, bytom Jelšová č. 2358/9, 927 01 Šaľa

ktorých v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO, s.r.o, Šaľa, so sídlom Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46 243 551

(ďalej len "navrhovateľ“), podali dňa 06.05.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča

 

v rozsahu:       SO 1    Verejný vodovod s prípojkami

SO 2    Verejná kanalizácia s prípojkami

            SO 2.1 Splašková kanalizácia

            SO 2.2 Dažďová kanalizácia

SO 3    Plynové rozvody a prípojky

SO 4    Elektrické rozvody

SO 4.1 Rekonštrukcia TS

SO 4.2 Elektrické rozvody NN

SO 4.3 Verejné osvetlenie

SO 5    Komunikácie a spevnené plochy

            SO 5.1 Križovatka na štátnej ceste III/1368

            SO 5.2 Komunikácie a spevnené plochy

SO 6    Rodinné domy

SO 7    Záhradné centrum

SO 8    Objekt ubytovní

SO 9    Terénne a sadové úpravy

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, m. č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 6076/1, 6076/17, 6076/37, 6076/38, 6146/5, 6147/1 v katastrálnom území Šaľa a s napojením lokality na štátnu komunikáciu triedy III/1368 na pozemkoch register "C" parc. č. 6075/1, 6075/4 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Účel a popis stavby:

 • Návrh rieši navrhovaný stavebný obvod pre individuálnu bytovú výstavbu 42 rodinných domov, dve ubytovne a záhradné centrum s potrebnými spevnenými plochami pre dopravu aj pre peších, v okrajovej, severozápadnej časti mesta Šaľa, m. č. Veča, s napojením na štátnu komunikáciu III/1368 smer Šaľa - Močenok (medzi priemyselným závodom Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a areálom spoločnosti ZVEREX spol. s r.o.).
 • Na záujmovom území sa nachádzajú tri vzdušné elektrické vedenia vysokého napätia (110 kV, 22kV a 22 kV), ktoré nebránia prevedeniu navrhovaného zámeru, potrebné odstupové vzdialenosti budú dodržané.
 • Celková plocha navrhovanej lokality bude 66 319 m(parcely 6076/1, 6146/5 a 6147/1).

 

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 1  Verejný vodovod s prípojkami

 Zásobovanie lokality pitnou a požiarnou vodou bude zabezpečené rozšírením existujúceho verejného vodovodu - od cesty III/1368 pripojením navrhovaného verejného vodovodu, na ktorý sa budú napájať individuálne navrhované pozemky pre rodinné domy. Na hranici každého pozemku je navrhovaná vodomerná šachta s meraním spotreby vody. Záujmové územie bude vybavené podzemnými hydrantmi a podzemnou protipožiarnou nádržou o objeme 22 m3.

SO 2  Verejná kanalizácia s prípojkami

 Nová kanalizačná vetva z navrhovanej lokality bude napojená do verejného rozvodu tlakovej kanalizácie nachádzajúcej sa vedľa štátnej cesty III/1368. Pre napojenie jednotlivých pozemkov budú osadené odbočky, kanalizačné prípojky budú ukončené revíznou kanalizačnou šachtou cca 1 m od hranice pozemku.

 Dažďová voda zo striech rodinných domov a ostatných stavieb bude zachytávaná na jednotlivých pozemkoch.

 Dažďové vody z dopravných komunikácií a parkovísk budú odvádzané do vsakovacích boxov s celkovým objemom 104 m3, umiestnené v zelenej ploche. Pred vsakovacími boxami budú dažďové vody prečistené v odlučovači ropných látok.  

SO 3  Plynové rozvody a prípojky

 Navrhovaná lokalita bude napojená do jestv. verejného plynovodu STL 90 kPa nachádzajúcej sa vedľa štátnej cesty III/1368 – rozšírením verejného STL plynovodu. Na hranici každého pozemku bude regulačné zariadenie s meraním spotreby plynu.  

SO 4  Elektrické rozvody

 V záujmovom území sa nachádza jestvujúca stožiarová transformačná stanica TS 0834 -310, osadená ako voľnostojaca, z ktorej bude po rekonštrukcie NN rozvádzača navrhovaná lokalita zásobovaná elektrickou energiou. Prístup k TS bude z novovybudovanej spevnenej plochy.

 Z trafostanice budú káble ústiť do plastových pilierových skriniek SR pre pozemky RD a pre objekty ubytovní a záhradného centra – v zelených pásoch, pod chodníkmi príp. pod komunikáciami.

 Káblové prípojky NN zo skríň SR do rozvádzačov merania RE tento projekt nerieši, skrine SR budú navrhnuté tak, že každé odberné miesto bude možné napojiť samostatnou prípojkou.  

 Na osvetlenie komunikácií sú navrhnuté stožiare o výške 6 m + výbojkové svietidlá 70W,  Napojenie rozvodov VO bude z novonavrhnutého rozvádzača RVO, ktorý bude napojený z jestv. trafostanice.

 Na záujmovom území sa nachádzajú tri vzdušné elektrické vedenia vysokého napätia (110 kV, 22 kV a  22kV), ktoré nebudú zabraňovať prevedeniu navrhovaného zámeru, budú od nich dodržané potrebné odstupové vzdialenosti. Pod nimi a vo vzdialenosti ich ochranných pásiem stavebné práce prevádzať nebudú, budú sa uskutočňovať len inžinierske stavby – komunikácie a inžinierske siete smerujúce k záhradnému centru. 

SO 5  Komunikácie a spevnené plochy

 Budú vybudované betónové komunikácie a chodníky zo zámkovej dlažby pre prístup k jednotlivým pozemkom. Prístup do záujmového územia bude možný navrhovanou miestnou komunikáciou zo štátnej cesty III/1368, Šaľa – Močenok.

 Parkovanie osobných automobilov pri rodinných domoch bude na vlastných pozemkoch jednotlivých vlastníkov.

SO 6  Rodinné domy

 Pozemky pre výstavbu rodinných domov /RD/ budú v severozápadnej časti záujmového územia (parc. č. 6147/1) – 42 pozemkov od 372 mdo 523 m2, v šiestich radoch. Osadenie rodinných domov je navrhované 6 m od uličnej čiary, min. 2 m od severozápadnej hranice pozemku a min. 5 m od juhovýchodnej hranice pozemku. Medzi objektmi ostane min. 7 m. Na každom pozemku bude od uličnej čiary, z dvornej časti pozemku plocha 5 m x 6 m na státie dvoch osobných automobilov. Maximálna podlažnosť objektov do 2 NP s možnosťou zabudovania podkrovných priestorov. Zastavanosť pozemkov max. 40 %, ozelenenie min. 20%.

SO 7  Záhradné centrum

 Vybuduje sa v severovýchodnej časti záujmového územia, bude poskytovať služby záhradkárskeho charakteru (predaj rastlín, záhradkárskych potrieb i pomôcok) a vytvorí filter medzi navrhovanou lokalitou a jestv. priemyselným závodom.  

SO 8  Objekt ubytovní

 Budú riešené samostatne, v juhozápadnej časti pri príjazdovej komunikácii k rodinným domom, s dodržaním regulatív na výstavbu objektov tohto územia – dva rovnaké objekty, v každom do 25 ubytovacích jednotiek.

SO 9  Terénne a sadové úpravy

 Riešia úpravu terénu pred výstavbou, plochy pod elektrickými vedeniami a v ich ochranných pásmach a okolo ubytovní. Celková rozloha týchto plôch bude 23 282 m2. Plochy pod a v ochranných pásmach el. vedení budú zatrávnené, prípadne upravené výsadbou nízkej zelene, okolo ubytovní zatrávnené a upravené výsadbou vysokej a nízkej zelene.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

18. 09. 2019  o  10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. posch. č. dverí 4.20.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas úradných hodín (Mestský úrad Šaľa, 3. posch., č. dverí 4.20, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00), najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníkom dotknutých pozemkov register "C" parc. č. 6076/1, 6076/17, 6076/37, 6076/38, 6146/5, 6147/1 a pozemky register "C" parc. č. 6075/1, 6075/4 a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:
 • PeTEXO, s r. o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľov)

 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11
 • Slovenský poľovnícky zväz – Ústredný výbor, Štefánikova č. 10, 811 05 Bratislava 1
 • Anikó Dvořáková, Nopova č. 13, 615 00 Brno 15 - ČR
 • Gabriela Horváthová, Jesenského č. 1828/82, 927 01 Šaľa
 • Ing. arch. Pavol Kollár, Kpt. Jaroša č. 2033/48, 927 01 Šaľa
 • RNDr. Andrea Kollárová, Kpt. Jaroša č. 2033/48, 927 01 Šaľa
 • RNDr. Jozef Kollár, Hliník č. 1891/44, 927 05 Šaľa
 • Ing. Milan Hargaš, Pod Sokolice č. 517/1, 911 11 Trenčín
 • LOXWOOD, s.r.o., Vašinova č. 134/16, 949 01 Nitra
 • Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., smer Šaľa – Duslo č. 7236, 927 05 Šaľa

 

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

 1. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby,

Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

 1.  Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 11. Michlovský spol.s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 12. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 13. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
 14. MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
 15. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
 16. eustream, a.s. Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava 26
 17. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 18. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
 19. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 20. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 21. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 22. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 23. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

 1. PeTEXO, s r. o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľov)

 

 

ostatní:

 1. Ing. Jozef Tamaškovič, tamaskovic.sk, P. Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
 2. Ing. Peter Žák, Z-PROJECT, s.r.o., Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica
 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 491.36 kB)