Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.03.2019 - 08:08  //  aktualizácia: 22.03.2019 - 08:09  //  zobrazené: 653

VV - líniová stavba INS_KLASTER_SALA_01_transport

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení spoločnosti InfoTel, spol. s.r.o., so sídlom Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika, IČO: 46 981 071, ktorú v konaní zastupuje Ing. Markéta Klučáková, Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 21.09.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

INS_KLASTER_SALA_01_transport

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Diakovce, Tešedíkovo a Žihárec. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Stavba obsahuje:

-      vybudovanie novej optickej trasy pozdĺž komunikácie III. triedy č. 1366 v kat. území Šaľa, Diakovce, Tešedíkovo a Žihárec,

-      trasy budú vedené v zelenom páse a v miestach kde nie je nespevnená plocha bude trasa výkopov vedená v chodníku, poprípade v časti komunikácie,

-      križovanie ciest, vjazdov k pozemkom a vstupov do objektov s chodníkmi bude vykonané pretláčaním,

-      pre výstavbu budú použité ochranné plastové rúry bez kovových prvkov s vonkajším priemerom max. 40mm s predinštalovanými siedmimi a štyrmi mikrotrubičkami.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný a určený (na základe určenia Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2018/021251-002 zo dňa 17.04.2018) podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

 

na 16. 04. 2019 o 09.00 h

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Navrhovateľ najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s § 3 Vyhlášky                      č. 453/2000  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa, obce Diakovce, obce Tešedíkovo a obce Žihárec.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa, obce Diakovce, obce Tešedíkovo a obce Žihárec po dobu 15 dní. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Príloha:

-      situácia

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

Zverejnené na internetovej stránke obce Diakovce dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke obce Tešedíkovo dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke obce Žihárec dňa .............................        

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Markéta Klučáková, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1032/6, 2303/14, 1032/1, 1032/9, 2303/1, 1270, 2897/1, 1031, 2303/10, 890/1, 890/18 a 1030/48 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 1323/1, 1834/103, 1845/200, 3294, 1318, 1845/100, 1835/100  a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-       Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

-      Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-      Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa – Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 1. Vlastníci pozemku register "C" KN parc. č. 1315/1 v kat. území Diakovce a pozemkov register "E" KN parc. č. 1468, 1335/200, 1335/100, 1225, 1220/1, 1222/1, 1285/100, 1285/200, 3294, 1312/6 a 1283 v kat. území Diakovce a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-      Obec Diakovce, Hlavná 1, 925 81 Diakovce

-      Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-      Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Diakovce, 925 81 Diakovce č. 108

 

Obec Diakovce, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Diakovce – www.diakovce.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1573 a 1574/2 v kat. území Tešedíkovo a pozemkov register "E" KN parc. č. 3161 a 3220 v kat. území Tešedíkovo a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-      Obec Tešedíkovo, 925 82 Tešedíkovo č. 860

-      Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 

Obec Tešedíkovo, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Tešedíkovo – www.tesedikovo.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 1636/1, 3841/2, 1613/2, 1129/1, 1123/5, 1123/8, 1128, 1122/10, 1122/13 a 1122/19 v kat. území Žihárec a pozemkov register "E" KN parc. č. 3841/200, 3841/100 a 3840/100 v kat. území Žihárec a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-      Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599

-      Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 

Obec Žihárec, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Žihárec – www.obecziharec.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

  dotknutým orgánom jednotlivo

       6.       Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

       7.       Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
 3. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

      11.      Slov. vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa

      12.      MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 831 47 Bratislava

 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
 2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Ul. Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24

      15.      Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

      16.      Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

      17.      Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

      18.      Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

 1. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

      21.      MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa

      22.      Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

      24.      SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava

      25.      Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

      26.      CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta

      27.      SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

      28.      Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

 1. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 2. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava

      31.      Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava 26

 1. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 2. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 3. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 4. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 na vedomie

 Ing. Markéta Klučáková, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

 (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 

 ostatní

  Ing. Stanislav Sersen, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

-   k spisu

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

Príloha

(pdf - 693.13 kB)