Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.06.2021 - 07:57  //  aktualizácia: 28.06.2021 - 07:57  //  zobrazené: 428

VV - Letná kuchyňa bez súp. č. na ul. Vinohradníckej v Šali

V E R E J N ÁV Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE

O POVOLENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o povolenie odstránenia stavby, ktorú dňa 24.03.2021 podal vlastník stavby

 

Bc. Pavol Chovanec, bytom Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa a Lucia Regitková, bytom Slnečná 1940/14, 927 05 Šaľa

 

(ďalej len "vlastník stavby"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

p o v o ľ u j e

odstránenie stavby

Letná kuchyňa bez súp. č. na ul. Vinohradníckej v Šali
 

na pozemku register "C" parc. č. 286/1 v katastrálnom území Šaľa, ktorá tvorí doplnkovú funkciu k rodinnému domu súp. č. 187. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

 

Stavba je fyzicky opotrebovaná, v zlom technickom stave, jej oprava by bola nehospodárna a neúčelná.

 

Stavba obsahuje:

 • stavba určená na búranie je neobývaná, jednopodlažná, bez suterénu
 • búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať ručne vertikálnym smerom zhora dolu,
 • rozoberanie stropného dreveného záklopu,
 • pred búraním je potrebné odstaviť objekt od napojenia na všetky rozvody inžinierskych sietí.

 

 

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 • Stavba bude odstránená do 31.10.2021.
 • Odstránenie stavby bude uskutočnené svojpomocne. Odborné vedenie bude vykonávať Bc. Pavol Chovanec ev. č. 13450*10*, bytom Vlčanská 556/2, 927 02 Šaľa.
 • Prípojky stavby na vedenia inžinierskych sietí sa pred odstraňovaním odborne odpoja a miesta odpojenia bezpečne zaistia.
 • Stavbu odstráni vlastník stavby na vlastné náklady.
 • Pri prácach spojených s odstránením stavby je potrebné dbať o to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a stabilita iných stavieb, aby neboli ohrozené životy a zdravie osôb, aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami zbytočne a nad prípustnú mieru neobťažovalo, a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť.
 • Stavenisko bude zabezpečené v zmysle § 43i stavebného zákona.
 • Stavenisko bude zabezpečené provizórnym oplotením.
 • Vlastník stavby zodpovedá za škody spôsobené pri jej odstraňovaní.
 • So stavebným odpadom vzniknutým odstránením časti stavby rodinného domu bude nakladané  v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a s ním súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
 • Búraním získaný stavebný odpad bude zneškodnený na povolenej skládke odpadov.
 • Po odstránení stavby bude pozemok využitý ako stavebný pozemok.
 • Búracie práce nebudú vykonávané výbušninami.

 

Odôvodnenie:

Dňa 24.03.2021 podal vlastník stavby žiadosť o povolenie odstránenia stavby; týmto dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby. Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 07.04.2021, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

 

Stavebný úrad zabezpečil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

 

Účastníci konania:

Bc. Pavol Chovanec, Lucia Regitková, Ladislav Kelecsényi, Annamária Kelecsényiová, Ing. Jozef Holop, Mgr. Beáta Holopová, Československá obchodná banka a.s.

 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní zistil, že odstránením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Upozornenie:

Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby (§ 89 ods. 2 stavebného zákona).

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa. Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 86 ods. 1 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Príloha:

 • situácia

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 62 písm. a) ods. 2  vo výške 20,00 € bol zaplatený dňa 25.03.2021.

 

Doručí sa:

Účastníci (doručenky)
1. Bc. Pavol Chovanec, Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa

2. Lucia Regitková, Slnečná 14, 927 05 Šaľa

3. Ladislav Kelecsényi, Vinohradnícka 188/72, 927 01 Šaľa

4. Annamária Kelecsényiová, Vinohradnícka 188/72, 927 01 Šaľa

5. Ing. Jozef Holop, Vinohradnícka 186/76, 927 01 Šaľa

6. Neznámym vlastníkom susedného pozemku register "C" parc. č. 289/1 kat. územie Šaľa –   

      verejnou vyhláškou

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

7. Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava


dotknuté orgány
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa


 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016