Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.11.2021 - 16:02  //  aktualizácia: 28.11.2021 - 16:04  //  zobrazené: 382

VV - KLM Šaľa a.s. - RETAIL BOX Šaľa

Spoločnosť KLM Šaľa a.s., so sídlom ul. Karloveská č. 34, 841 04 Bratislava, m. č. Karlova Ves, IČO: 51 411 407, ktorú v konaní zastupuje Ing. Beata Antalová, bytom Kendereš č. 272, 941 10 Jatov

(ďalej len "navrhovateľ“), podala dňa 05.02.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

RETAIL BOX ŠAĽA

(ďalej len “stavba“) obchodné centrum s príslušnými parkovacími plochami a úpravou križovatky ulíc Kráľovská, SNP, Švermova v Šali, na pozemkoch:

 • register "C" parc. č. 1964/1, 1964/2, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2112/1, 2112/2, (vo vlastníctve KLM Šaľa a.s.),
 • pozemky register "C" parc. č. 1678/3, 1884/8, 1959/4, 1961/1, 1971/1, 1971/15, 2115/2, 2116/1 (vo vlastníctve mesta Šaľa),

pozemky register "E" parc. č. 242/1, 387/11, 389, 397, 478/2, 1319, 1764/1 (vo vlastníctve mesta Šaľa),

 • pozemky register "C" parc. č. 1959/3, 2116/3 (vo vlastníctve ProCS, s.r.o.),
 • pozemky register "E" parc. č. 406/1, 407/1 a 242/1 vo vlastníctve ČSL štát a v správe Slovenský pozemkový fond),
 • pozemky register "C" parc. č. 1886 (vo vlastníctve Henrieta Kecková, Daniela Antalová),
 • pozemok register "E" parc. č. 398.
 • pozemok register "E" parc. č. 1480/1
 • pozemok register "E" parc. č. 387/10

v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Účel a popis stavby:

Návrh rieši umiestnenie objektu s mestskou vybavenosťou, obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plochami. Obchodné centrum bude rozširovať ponuku tovaru a služieb v meste Šaľa a jej spádovej oblasti. Záujmové územie, kde bude realizovaná výstavba, sa nachádza v centre mesta Šaľa, na nároží ulíc SNP a Kráľovskej, v PF Celku Šaľa, PFČasť Šaľa – centrum. V zmysle platnej ÚPN pozemok sa nachádza na území určenom na zastavanie. Pre realizáciu je navrhnutá aj úprava dopravného uzla – križovatky ulíc SNP, Kráľovskej a Švermovej formou kruhového objazdu.

Na okraji staveniska sa nachádza aj transformátorová stanica, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a nie je predmetom projektovej dokumentácie.

 

Členenie stavby na stavebné objekty:

Vyvolané stavebné objekty (líniové stavby):  

SO 01  Úprava štátnej cesty I/75 a miestnych komunikácií, DZ

SO 02  Úprava verejného osvetlenia

SO 03  Odvodnenie upravovaných komunikácií

SO 04  Elektrická VN prekládka / prípojka a trafostanica

SO 05  Prekládka elektrických NN rozvodov

SO 06  Prekládka plynových rozvodov

SO 07  Prekládka a ochrana slaboprúdových rozvodov

SO 08  Prekládka verejného vodovodu 

SO 09  Úprava verejnej kanalizácie         

 

Priame stavebné objekty:                             

SO 11  PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ

SO 12  OBCHODNÁ GALÉRIA

      12 - 01 Architektonicko - stavebné riešenie

12 - 02 Betónové a oceľové konštrukcie, zakladanie

12 - 03 Zdravotechnika

12 - 04 Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie

12 - 05 Elektroinštalácia a uzemnenie

      12 - 06 Protipožiarna ochrana

12 - 07 Vnútorné slaboprúdové rozvody, Hlasová signalizácia požiaru, EPS

12 - 08 Zariadenie na odvod dymu a tepla

SO 13  SADOVÉ ÚPRAVY

SO 14  AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY, DOPRAVNÉ ZNAČENIE

SO 15  VODOVODNÁ PRÍPOJKA

SO 16  KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

SO 17  ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ NN ROZVODY

SO 18  AREÁLOVÉ OSVETLENIE

SO 19  SLABOPRÚDOVÁ PRÍPOJKA A OCHRANA SLP ROZVODOV

SO 20  DROBNÉ OBJEKTY

 

SO 01  Úprava štátnej cesty I/75 a miestnych komunikácií, DZ

V súčasnosti riešené územie sa nachádza pri dôležitom dopravnom uzle mesta, na križovatke:

 cesty I/75 na ul. SNP, v smere na východ, obojsmerná cesta zo smeru Nové Zámky - Nitra, Komárno,

 cesta I/75 na ul. Kráľovskej, smerom zo severnej strany, jednosmerná zo smeru Galanta s vjazdom do križovatky,

 ul. SNP v smere na západ (smerom na železničnú stanicu), miestna obslužná komunikácia obojsmerná,

 ul. Kráľovská vedúca smerom na juh (smerom na kruhový objazd), obojsmerná miestna komunikácia,

 z križovatky je vedená jednosmerná miestna komunikácia na ul. Švermovej, smerom severným.

 Návrh rieši úpravu existujúceho stavu na okružnú križovatku s priemerom 45 m, so šírkou jazdného pruhu v križovatke 6,0 m.

 Súčasťou úpravy bude aj úprava križovatky ul. Kráľovská na SNP, ktoré budú napojené prostredníctvom okružnej križovatky, na ktorej budú riešené samostatné odbočovacie pruhy pre odbočenie vľavo zo smeru od ul. SNP na Kráľovskú aj z ulice Kráľovská na ul. SNP a odbočenie vľavo z ulice SNP smerom k objektu polície. Návrh rešpektuje existujúce vjazdy na priľahlé pozemky, len vjazd k rodinným domom severovýchodne od areálu polície rieši novým prepojením od vjazdu k polícii.

 Návrh si vyžaduje aj úpravu umiestnenia autobusových zastávok na ul. SNP v obidvoch smeroch.

 Pohyb chodcov bude riešený novými chodníkmi, ktoré budú vedené okolo okružnej križovatky s priechodmi cez vetvy križovatky, s napojením na existujúce chodníky v meste.

 

SO 02  Úprava verejného osvetlenia

 Existujúce svietidlá na osvetlenie priechodov pre chodcov v priestore plánovanej okružnej križovatky, bude potrebné zdemontovať, príp. premiestniť po obvode kruhového objazdu (demontáž a prekládka 3 ks, montáž nových 9 ks).

 Okolo kruhového objazdu sú navrhnuté nové LED svietidlá (6 ks jednovýložníkové, 2 ks dvojvýložníkové) na oceľových stožiaroch v=8m s výložníkmi.

 

SO 03  Odvodnenie upravovaných komunikácií

 V rámci navrhovanej úpravy jestv. križovatky na okružnú križovatku bude potrebné riešiť aj nové odvodnenie kruhového objazdu, vrátane upravených pripojovacích komunikácii Kráľovskej a Švermovej ulice, na ktorých budú osadené nové uličné dažďové vpuste, nevyhovujúce dažďové vpuste osadené na jestvujúcich komunikáciách budú zrušené a to odpojením - zaslepením priamo na potrubí jestvujúcej verejnej kanalizácie.

 Odvodnenie upravovanej križovatky aj s ohľadom na značné množstvo jestvujúcich pozemných inžinierskych sietí bude plne rešpektovať súčasný stav odvodnenia.

 

SO 04  Elektrická VN prekládka / prípojka a trafostanica

 Pre plánovaný objekt sa vybuduje samostatná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním do 630kVA - osadený transformátor 400kVA.

 Elektrický kábel sa pri rekonštrukcii križovatky na kruhový objazd preloží po obvode križovatky v chodníkoch a zelených plochách a zároveň sa zaslučkuje do VN rozvádzača trafostanice RETAIL BOXU.

 

SO 05  Prekládka elektrických NN rozvodov

 Zmenou pôvodnej križovatky na kruhový objazd a návrhom RETAIL BOXU je potrebné niektoré NN káblové rozvody uložiť v novej trase okolo kruhového objazdu v chodníkoch, prípadne v zelených plochách.

 

SO 06  Prekládka plynových rozvodov

 Plynovod 1 bude preložený k juhovýchodnej časti oplotenia areálu. Dopojenie bude prevedené na plynovod 3 v chodníku miestnej komunikácie a na plynovod 8, pri areály Poliklinika Šaľa. Zrušená časť plynovodu DN100 bude v miestach napojenia uzavretá zovretím s opranými objímkami a navarením elektrotvarovkového dna.

 Plynovod 2 bude v úseku uvažovanej parkovacej plochy preložený do existujúceho chodníka pre peších s povrchom asfalt. Pripojenia budú prevedené bez prerušenia dodávky plynu, s realizáciou mimo vykurovacieho obdobia.

 Plynovod 3 zostane v pôvodnej trase bez zmeny. Pri úprave miestnej komunikácie dôjde k navýšeniu krytia plynovodu z 1,0m na 1,3m, položením nového asfaltového krytu.

 Plynovod 4 zostáva v pôvodnej trase v chodníku pre peších vedľa miestnej komunikácie.

 Plynovod 5 bude pod kruhovým objazdom zrušený až po chodník pre peších vedľa kruhového objazdu. Po miesto zrušenia plynovodu - chodník pre peších, bude z plynovodu č. 7 privedená vetva plynovodu D160, dopojená prechodkou na plynovod DN150 s označením 5.

 Plynovod 6 bude napojený na preložený plynovod D160 mimo kruhového objazdu.

 Plynovod 7 nie je dotknutý výstavbou. Z neho bude vysadená T kusom odbočka pre napojenie plynovodu č. 5 a č. 6.

 Plynovody 8, 9. nie sú dotknuté výstavbou.

 Nefunkčný plynovod DN200 oceľ bude v rámci prípravy územia odplynený, prepláchnutý dusíkom a pri zemných prácach postupne demontovaný.

 

SO 07  Prekládka a ochrana slaboprúdových rozvodov

 V riešenom území a v jeho tesnej blízkosti sú viaceré podzemné a nadzemné telekomunikačné zariadenia, ktoré budú zasahovať do novovybudovanej kruhovej križovatky. Pre podzemné vedenia bude urobená ochrana rozvodov a pre nadzemné vedenia bude realizovaná prekládka vedení a stĺpov v zmysle platných noriem a štandardov a vlastníkov vedení.

 

SO 08  Prekládka verejného vodovodu 

 S ohľadom na súčasný stav jestvujúceho verejného vodovodu, ktorej trasy sú situované priamo v riešenom území navrhovanej kruhovej križovatky bude potrebné riešiť prekládku dotknutého verejného vodovodu mimo navrhovanú okružnú križovatku - celkom štyri vetvy prekládky verejného vodovodu, riešené aj s ohľadom na značné množstvo jestvujúcich podzemných inžinierskych sieti a aj ich potrebné a riešené prekládky.

 

SO 09  Úprava verejnej kanalizácie   

 Na jestvujúcej stoke verejnej kanalizácie budú prevedené len drobné úpravy, na jestv. stoke vedenej z ulice SNP do Kráľovskej ulice budú z prevádzkových dôvodov vybudované dve nové revízne (čistiace) kanalizačné šachty, ktoré budú polohovo situované do zeleného pásu mimo budúcu kruhovú križovatku.

 

Priame stavebné objekty:                            

SO 11  PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ

 Objekt rieši úpravy terénu pod navrhnutými komunikáciami, spevnenými plochami a objektmi v riešenom území pred zahájením stavby na úroveň pláne komunikácie a úroveň navrhovaných podkladových vrstiev.

 Pre prípad prívalových dažďov bude potrebné mať pripravené v najnižších bodoch odvodnenie čerpadlom s napojením do kanalizácie.

 

SO 12  OBCHODNÁ GALÉRIA

      12 - 01 Architektonicko - stavebné riešenie

12 - 02 Betónové a oceľové konštrukcie, zakladanie

12 - 03 Zdravotechnika

12 - 04 Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie

12 - 05 Elektroinštalácia a uzemnenie

      12 - 06 Protipožiarna ochrana

12 - 07 Vnútorné slaboprúdové rozvody, Hlasová signalizácia požiaru, EPS

12 - 08 Zariadenie na odvod dymu a tepla

 

 Prízemný halový objekt s plochou strechou nepravidelného pôdorysného tvaru max. vonkajších rozmerov 131,8 x 63,1 m, výšky 6,2 m od U.T., s prístupom z čelnej strany, od ul. Kráľovská a SNP, zásobovanie bude riešené zo zadnej strany objektu, strecha je navrhnutá ako zelená (zadržiavanie dažďovej vody v území).  

 Dispozičné riešenie:

 • Obchodné centrum bude pozostávať zo 6 samostatných blokov s priamymi vstupmi zo severnej a západnej fasády, ktoré môžu fungovať prevádzkovo samostatne.
 • Hlavný priestor bude tvoriť prevádzka potravinového reťazca, každý ostatný blok bude vybavený dennou miestnosťou, šatňou, miestnosťou pre upratovačku a hygienickým zázemím. Dispozícia (ako aj počet prevádzok) môže byť upravená podľa požiadaviek budúcich nájomníkov. Na východnej strane je navrhnutý spoločný priestor pre technické zázemie (správca objektu).
 • Prenajímateľná plocha vrátane obslužných priestorov (zázemie, hygienické zázemie, kancelárie, komunikácie... ) – 3709,71 m2,
 • Čistá predajná plocha bez zázemí a konštrukcií – 2824,03 m2.

 Objekt bude napojený na verejné inžinierske siete vody, kanalizácie a elektriny.

 Vetranie predajní a hygienických zariadení a skladov bude zabezpečené rekuperáciou – so spätným získavaním tepla a chladu, s ohrevom vzduchu v zimnom období a chladením priestoru v letnom období.

 Do objektu bude privedená voda z verejného vodovodu, v objekte bude kanalizácia členená na splaškovú, tukovú a dažďovú kanalizáciu. Tuková kanalizácia bude z priestorov druhej koncesie (nájomca č.2), bude vyvedená za objekt do lapača tukov

 Dažďová kanalizácia zo strechy objektu bude podtlaková, vyvedená pred objekt, napojená do areálovej dažďovej kanalizácie. Do dažďovej kanalizácie budú odvedené aj kondenzáty od klimatizačných jednotiek.

 Na požiarne účely sa bude využívať spoločný rozvod vody s pitnou vodou. Teplá voda sa bude pripravovať individuálne pri jednotlivých odberných miestach el. prietokovým ohrievačom, či el. zásobníkom.

 Napojenie NN je navrhnuté z novej trafostanice do rozvádzača RE na vonkajšej stene budovy OC a samostatným káblom do elektr. rozvádzača RE-B prevádzky 5. Meranie spotreby jednotlivých prevádzok bude osadené v rozvádzači RE, pre nájomcu 5 v rozvádzači RE-B. Pre napojenie nabíjačky elektromobilov sa v rozvádzači RE vynechá rezerva.

 Ochrana objektu pred účinkami blesku bude zabezpečená bleskozvodnými zariadeniami.

 

SO 13  SADOVÉ ÚPRAVY

 Plochy zelene budú tvoriť okrajové časti areálu, ktoré budú upravené trávnikmi. S výsadbou vzrastlej zelene sa uvažuje na parkovisku a v severnej časti areálu.

 

SO 14 AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY, DOPRAVNÉ ZNAČENIE

 Objekt rieši prístupové, zásobovacie komunikácie a parkovacie plochy pre novobudovaný objekt obchodného centra.

 Návrh rieši 97 parkovacích miest pre vozidlo O2 kolmých (rozmer 2,5 x 5,3 m resp 2,5 x 4,8 m), z čoho budú 4 miesta pre imobilných občanov (rozmer 3,5 x 5,3 m),

 Parkovacie plochy budú napojené na komunikačnú sieť navrhovanou okružnou križovatkou cesty I/75.

 Pre nákladnú dopravu - pre zásobovanie bude samostatná areálová komunikácia napojená na Kráľovskú ulicu, šírky 5,0 m s rozšírením o manipulačnú plochu 2,5 m pozdĺž objektu. Pre samotné zásobovanie bude vytvorený „zásobovací dvor“ Pre vytvorenie otočky dôjde k záberu 3 parkovacích miest na konci tejto ulice, ktoré budú nahradené v zmysle požiadavky dotknutých orgánov.

 Pozdĺž západnej fasády objektu, v súbehu s Kráľovskou ul. je vedený chodník, ktorý bude riešený ako združený chodník pre chodcov a cyklistov š. 3,0 m, na ktorý sa budú napájať areálové chodníky Retail boxu.   

 

SO 15  VODOVODNÁ PRÍPOJKA

SO 16  KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

SO 17  ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ NN ROZVODY

SO 18  AREÁLOVÉ OSVETLENIE

SO 19  SLABOPRÚDOVÁ PRÍPOJKA A OCHRANA SLP ROZVODOV

 

SO 20  DROBNÉ OBJEKTY

 Navrhované drobné  objekty budú tvoriť reklamný pilón, smetné koše, veľkokapacitné kontajnery, stojany na bicykle.

 Pred vstupom do areálu bude osadený reklamný svetelný pylón výšky cca 7,5 m, upozorňujúci na jednotlivé prevádzky v objekte. Na fasáde objektu budú nad vstupmi označenia prevádzok.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

21. 12. 2021  o  10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas úradných hodín - Mestský úrad Šaľa, stavebný úrad, úradné hodiny: Po - Pi: 8.00-12.00, najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk a verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Ing. Beata Antalová, Kendereš č. 272, 941 10 Jatov

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Vlastníci dotknutých a susedných pozemkov:
 • KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, m. č. Karlova Ves
 • 365.invest, správ. Spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

      (PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVC. SPOL. POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.)

 • Mesto Šaľa - primátor, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • ProCs, s.r.o., Kráľovská 8/824, 927 01 Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 • Renáta Erdélyiová, Narcisová 1945/6, 927 05 Šaľa
 • Eva Hanková, Štúrova 862/68, 927 01 Šaľa
 • Anna Pavlová, Bottova 1021/2, 927 01 Šaľa
 • Juraj Kozmér, 925 02 Dolné Saliby č. 771
 • Henrieta Kecková, Ľanová 3065/9, 934 05 Levice
 • Daniela Antalová, Kráľovská 776/3, 927 01 Šaľa
 • Zoltán Takáč, SNP 997/17, 924 01 Galanta
 • Matys s.r.o., 925 84 Vlčany č. 520
 • Ing. Marián Orság a Ing. Zuzana Orságová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa
 • Mário Klajman, SNP 2243/32A, 927 01 Šaľa
 • Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • Milan Hanák a Beáta Hanáková, SNP 946/34, 927 01 Šaľa
 • Janko Stankovic a Svetlana Stankovic, P. Pázmáňa 63/6, 927 01 Šaľa
 • Radoslav Rábek, SNP 946/34, 927 01 Šaľa
 • Ivana Bizmárová, SNP 946/34, 927 01 Šaľa
 • Braun Avitum s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava
 • Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 • Poliklinika Nitrianskeho samospr. kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

 

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

 1. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 2. Okresný úrad Nitra, odbor CD a PK, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná  2/1, 927 01 Šaľa
 5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 6. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 8. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 9. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 10. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 12. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 14. Slovak Telekom a.s. + DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 15. CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 16. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 17. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 18. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 19. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
 20.  MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 21. Wisper s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
 22. SITEL s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 18 alebo 20/c, 851 01 Bratislava
 23. Heizer Optik spol. s r.o. (FibreNet s.r.o.), Hraničná 18, 821 05 Bratislava
 24. OTNS, a.s., (SWAN) Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
 25. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 26. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 27. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 28. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

ostatní (elektronicky)

 1. Ing. arch. Pavel Mikleš, ESTING, s.r.o., Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen
 2. Ing. Beata Antalová, Kendereš 272, 941 10 Jatov

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

RETAIL BOX Šaľa, situácia

(pdf - 363.27 kB)