Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.10.2018 - 07:49  //  aktualizácia: 18.10.2018 - 07:52  //  zobrazené: 412

VV - INS_KLASTER_SALA_05_transport_Dlhá nad Váhom

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 18.04.2018 podala

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť S com SK s.r.o., so sídlom Ul. Na pántoch 22, 831 06 Bratislava

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

INS_KLASTER_SALA_05_transport_Dlhá nad Váhom

 

(ďalej len “stavba“) na ulici Dlhoveskej v kat. území Šaľa m.č. Veča a v kat. území Dlhá nad Váhom, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Popis stavby:

-        vybudovanie novej optickej trasy vedenej zeleňou na Ul. Dlhoveskej – cesta II/573 z mesta Šaľa m. č.  Veča do Dlhej nad Váhom,

-        po výkope káblovej ryhy budú do zeme v určenej trase uložené trubičkové zväzky pre zatiahnutie optických minikáblov a zväzkov bez nutnosti rozkopávania celej káblovej trasy.

-        pred obcou Dlhá nad Váhom je potrebné križovanie odvodňovacieho kanála, križovanie bude realizované v hĺbke 1 až 1,2 m pod dnom kanála, kde bude položená PE chránička,

-        dĺžka trasy bude 1012 m.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

    Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa m.č. Veča a v kat. území Dlhá nad Váhom v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Svatoplukom Fröhlichom s ev. č. 6568*A2, Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10, ČR.

    Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníka.

 

2.  Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

3.      Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Obec Dlhá nad Váhom

    S vydaním územného rozhodnutia stavby súhlasí bez pripomienok.

    Vyjadrenie zo dňa 29.05.2018.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra

    V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

    Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2018/2297-2/6392/Gro zo dňa 24.01.2018.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

    Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-72-001/2018 zo dňa 23.01.2018.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

    Predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

    Záväzné stanovisko pod č. HZP/A/2018/00462 zo dňa 08.02.2018.

Slovenská správa ciest Bratislava

    Stavba sa dotýka v mieste hranice katastrálnych území mesta Šaľa a obce Dlhá nad Váhom stavby pripravovanej Slovenskou správou ciest.

    Objekt č. 656-00 stavby obchvatu Šale rieši preložku MTS kábla spoločnosti Slovak Telekom mimo rekonštuovaného mosta na ceste II/573 pred obcou Dlhá nad Váhom. Ide teda o dve siete jedného vlastníka. Obe stavby by sa mali realizovať v roku 2019. Preto je nevyhnutné obe stavby skoordinovať.

    V prípade, že stavba optických káblov sa bude realizovať skôr ako stavba obchvatu, je potrebné vybudovať chráničku pod kanálom aj s rezervou pre preložku MTS kábla (obj. 656-00 stavby obchvatu). V opačnom prípade – ak stavba obchvatu začne skôr, je potrebné nechať rezervu pre budúce umiestnenie optických káblov.

    Projektantom dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat je firma Geoconsult, s.r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, tel. č. 0905 602 390. Koordinátom stavby obchvatu je Ing. Jaroslav Krč; poskytne Vám prípadne ďalšie podklady, resp. podmienky koordinácie projektových, resp. realizačných prác.

    Stanovisko č. SSC/6873/2018/2320/1946 zo dňa 23.01.2018.

    Dodržať všetky podmienky stanoviska č. SSC/7876/2018/6170/17278 zo dňa 18.06.2018.

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

    Do spevnenej časti komunikácie (živičný kryt) cesty II/573 nebude vykonaný žiadny zásah.

    V extraviláne mesta Šaľa m.č. Veča a obce Dlhá nad Váhom (ochranné pásmo cesty II/573) žiadame viesť trasu telekomunikačného vedenia min. 1 m za hranicou cestného telesa. Cestné teleso definuje §1 ods.3 cestného zákona č. 135/1961 „Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a odkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov“. Ochranné pásmo definuje §11 ods. 1 cestného zákona č. 135/1961.

    V intraviláne mesta Šaľa m.č. Veča a obce Dlhá nad Váhom viesť trasu telekomunikačného vedenia vo vzdialenosti min. 1 od spevnenej časti cesty II/573 v hĺbke min. 1,2 m pod terénom (na úsekoch, kde sú chodníkové úpravy, viesť trasu telekomunikačného vedenia pod chodníkmi).

    Križovanie telesa cesty pretláčaním, realizovať kolmo na os vozovky s dodržaním hĺbky min. 1,2 m od nivelety vozovky. Telekomunikačné vedenie uložiť do chráničky, konce chráničky vyviesť po steny štartovacej montážnej jamy, štartovacia a cieľová jama musí byť vybudovaná v súlade s STN 73 3050, okolitý terén uviesť do pôvodného stavu, montážne jamy umiestniť min. 1 m za hranicou cestného telesa.

    Telekomunikačné vedenie je potrebné viesť mimo mostných objektoch min. 5,0 m od vonkajších hrán mostného objektu, v tomto prípade je vzdialenosť 8 m s čím súhlasíme.

    V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, stavebník zabezpečí obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého úseku cesty.

    V prípade že realizáciou predmetnej stavby dôjde k porušeniu odvodnenia telesa cesty II/573 (cesty, priekopy, rigoly, priepusty), investor zabezpečí odstránenie poruchy na vlastné náklady, podľa požiadaviek správcu cesty II. triedy.

    Počas realizácie nesmie byť na ceste uskladňovaná zemina ani žiadny stavebný materiál, pri realizácii prác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.

Pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie:

-        povolenia na zvláštne užívanie cesty v zmysle §8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,

-        výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty v zmysle §11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

    Po vytýčení trasy v teréne – pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu RSÚC Nitra, SSÚ Nové Zámky, Ing. Vargovú 0903 282 647.

    Dňom písomného odovzdanie úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a zhotoviteľom diela do termínu odovzdania stavby (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom; stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám. Prípadné dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené ODI ORPZ Šaľa, a určené Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Šali.

    Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 159/2018 zo dňa 11.04.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

    Stavba sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa, konkrétne cesty č. II/573.

    V zmysle ustanovenia §8 zák. č. 15/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa cesty č. II/573 (zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou – ukladanie vedení, resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je potrebné povolenie Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. O predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 1,5 mesiaca) pred realizáciou zvláštneho užívania/realizáciou stavby, až po vydaní povolenia na predmetnú stavbu stavebným úradom. Tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu cesty, t.j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., SSÚ Nové Zámky. Toto stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolanie zvláštneho užívania predmetnej cesty.

    Tiež je potrebné požiadať súčasne aj o určenie dočasného dopravného značenia pri realizácii prác tohto rozsahu pre predmetnej ceste č. II/573, pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

    V čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby.

    Dodržať ďalšie podmienky stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2018/004973-S zo dňa 04.06.2018.

 

OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

    ODI požaduje predložiť – v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou stavby – projekt organizácie dopravy počas výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu.

    Vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI požaduje realizovať ju etapovite s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a plynulosť cestnej premávky.

    Všetky potrebné povolenia v súvislosti s vedením predmetnej optickej siete mimo zastavaného územia mesta resp. obcí bude investor riešiť s príslušným cestným správnym orgánom.

    Dodržať podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-7-036/2018 zo dňa 04.06.2018.

 

 

MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií

    MV SR nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete.

    Vyjadrenie č. SITB-OT4-2018/000355-814 zo dňa 19.07.2018.

 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava

    Vyjadrenie č. ASM-50-115/2018 zo dňa 04.01.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

    Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

    Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2018/002010-4 zo dňa 23.01.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

    V prípade, ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa a obce Dlhá nad Váhom a na pozemkoch mimo zastavaného územia mesta Šaľa a obce Dlhá nad Váhom nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo vybudovaní optickej siete, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

    V prípade, ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo vybudovaní optickej siete, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Mesta Šaľa.

    Počas užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona č. 7/20110 Z.z. o ochrane pred povodňami.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP_2017/001930-2 zo dňa 22.01.2018.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/001958-2 zo dňa 23.01.2018.

    Dodržať podmienky súhlasu podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) č. OU-SA-OSZP-2018/002207-3 zo dňa 06.02.2018.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/002629 zo dňa 20.02.2018.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

    Dotknutý pozemok vo vlastníctve mesta je potrebné dať po realizácii stavby do pôvodného stavu.

    Stavba prechádzajúca pod cestami bola realizovaná pretláčaním popod teleso cesty.

    Po realizácii stavby doručiť na oddelenie správy majetku a zriadení mesta Šaľa, geometrický plán skutočného zameranie stavby a žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcely vo vlastníctve mesta Šaľa. Odplata za zriadenie vecného bremena bude stanovená v zmysle zásad, alebo znaleckého posudku vypracovaného na náklady investora. –zriadenie vecného bremena schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní.

    Dodržať všetky podmienky súhlasu č. 1004/2018/OSMaZ/1326 zo dňa 22.01.2018.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

    Trasy viacerých investičných zámerov v rovnakej lokalite riešiť v jednej výkopovej ryhe, podľa možnosti spoločným podvŕtaním pod miestnou komunikáciou a chodníkmi, aby sa minimalizovali zemné práce a búracie práce.

    Trasy viesť prioritne v zeleni, minimalizovať búranie chodníkov, spevnených plôch a miestnych komunikácií.

    V celom katastrálnom území Šaľa nové trasy riešiť výhľadovo a s rezervou tak, aby sa zamedzilo opakovaným výkopom v rovnakom území mesta.

    V maximálnej možnej miere využívať na ukladanie nových trás existujúce vlastné trasy.

    Preveriť a predložiť zameraný aktuálny stav existujúcich inžinierskych sietí – dátových sietí, v navrhovanej trase, aby sa predišlo posúvaniu nových trás, a tým znehodnocovaniu nezastavaných mestských pozemkov.

    V minimálnej miere znehodnocovať nezastavané mestské pozemky trasami inžinierskych sietí

    Pred zásahom do telesa miestnej komunikácie vrátane chodníkov požiadať príslušný referát o rozkopávkové povolenie.

    Po ukončení výstavby žiadame, aby stavebník vrátil dotknuté pozemky a konštrukcie do pôvodného stavu s odbornou starostlivosťou.

    Po ukončení stavby žiadame predložiť geometrický plán, v ktorom bude zamerané skutočné uloženie sietí vedených na pozemkoch vo vlastníctve mesta. V zmysle § 13 ods. c)  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa v prípade verejných rozvodov inžinierskych sietí zriaďuje časovo neobmedzené vecné bremeno pre vlastníka siete. Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne.

    Dodržať ďalšie podmienky záväzného stanoviska č. 9402/2018/OSaKČ/2840 zo dńa 17.05.2018.

 

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností

    V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas  požiadať Mesto Šaľa - referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).

    V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácií vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 2723/2018/OSaKČ/1786 zo dňa 01.03.2018.

Slovenský pozemkový fond Bratislava

    Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí zmluvu o zariadení vecného bremena na jednorázovú odplatu na pozemky.

    Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.

    Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.

    Dodržať podmienky stanoviska č. SPFZ/2018/024960 zo dňa 13.03.2018.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

    Plánovaná stavba je v kolízii s jestvujúcimi podzemnými elektrickými vedeniami NN v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. a je bez požiadavky na elektrický výkon z distribučnej siete.

    Z dôvodu, že plánované trasy komunikačnej siete kolidujú s jestvujúcimi podzemnými distribučnými vedeniami Západoslovenskej distribučnej, a.s. vo všetkých úsekoch, pred spracovaním projektu k stavebnému konaniu žiadame vytýčiť podzemné vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s., a tieto zapracovať do projektu plánovanej stavby.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 8336/2018 zo dňa 27.02.2018.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava

    Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.

    V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

·          Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0333/2018/Kr zo dňa 16.05.2018.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

    Križovanie požadujeme riešiť v zmysle STN 73 6822. Projektovaná niveleta dna koryta Spojovacieho odpadu Trnovec - Veča v mieste križovania je na kóte 112,60 m.n.m. Pre zabezpečenie predpísaného krytia hornú hranu chráničky vedenia osadiť pod kótu 112,00 m.n.m.

    Chráničku a pomocné jamy umiestniť až za ochranné pásmo kanála, ktoré je stanovené v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary odpadu z obidvoch strán.

    V mieste križovania svahu a dna koryta odvodňovacieho odpadu opevniť betónovou dlažbou na šírku 2,0 m od osi káblového vedenia na obidve strany. Opevnenie zastabilizovať betónovými prahmi. Hornú hranu opevnenia dna koryta a betónového prahu osadiť na projektovanú niveletu dna koryta (112,60 m.n. m.).

    Trasa prechádza cez pozemok parc. č. 4001 KN-C, 642/2 KN-E v k.ú. Šaľa, zapísané na LV č. 1870 a LV č. 8 v správe SVP, š.p., Banská Štiavnica, čo požadujeme zmluvne (zmluvou o zriadení vec. Bremena) doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405) neodkladne po zriadení stavby. Akékoľvek iné zásahy do koryta kanála a pobrežných pozemkov uviesť do pôvodného stavu, tzn. Narušené pobrežie zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.

    Upozorňujeme, že ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!

    K zahájeniu a ukončeniu prác v dotyku s našim majetkom prizvať úsekového technika (p. Makács, 031/7702200-01, klp. 125)) a jeho pokyny rešpektovať. Pred zásypom pomocných jám bude prizvaný náš pracovník (/p. Makács) k zápisničnému prevzatiu križovania nami spracovanému majetku, ktorý skontroluje súlad s projektovou dokumentáciou stavby a podmienkami nášho vyjadrenia. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu o uložení chráničky sa bude požadovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.

    Po zriadení stavby miesto križovania nami spravovaného majetku zamerať a porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať Správe povodia dolného Váhu Šaľa.

    Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 988/2018/3, CZ 4417/210/2018 zo dňa 05.02.2018.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali

    V záujmovom území stavby ZsVS, a.s. potvrdzuje existenciu podzemných vedení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v ich správe.

    V mieste stavby sa nachádza diaľkové vodovodné potrubie, v správe a prevádzke ZsVS a.s., Útvaru diaľkových vodovodov.

    Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe ZsVS, a.s. OZ Galanta, na základe záväznej objednávky tel.: č.t. 0911/102 160, Ing. Michal Nagy.

    Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002, Z. z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:

      -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.

      -2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm.

    V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

    V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

    Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 4571/2018 zo dňa 22.01.2018.

 

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava

    Neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

    Vyjadrenie č. 231/KH/2018 zo dňa 28.05.2018.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany

    V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0222/2018 zo dňa 23.01.2018.  

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava

    V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

    Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611802611 zo dňa 30.01.2018.

 

SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa

    S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.

    V dotknutej lokalite sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.

    Vyjadrenie č. VS 18071201 zo dňa 12.07.2018.

CableNet, s.r.o., Galanta

    V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet, s.r.o.

    Vyjadrenie zo dňa 29.05.2018.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

    V dotknutom mieste uvedenej stavby sa siete spoločnosti UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú.

    Vyjadrenie zo dňa 21.06.2018.

Wisper s.r.o., Nové Zámky

    Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody optickej siete spoločnosti Wisper s.r.o.

    Vyjadrenie zo dňa 20.02.2018.

 

Heizer Optik spol. s.r.o. Bratislava

    K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. nepríde a v záujmovom území sa nenachádzajú.

    Vyjadrenie č. VYJ 107/18 ex zo dňa 30.05.2018.

eustream a.s. Bratislava

    V záujmovom území sa nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

    Vyjadrenie č. 196/2018 zo dňa 24.05.2018.

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava

    Naša spoločnosť nemá a ani neplánuje rozvoj elektroenergetických zariadení, a apreto nemáme pripomienky.

    Vyjadrenie č. PS/2018/008327 zo dňa 31.05.2018.

 

Účastníci konania:

Slovak Telekom a.s., Ing. Svatopluk Fröhlich, Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 3880, 6208/2, 6208/1, 6208/7,6209, 6207/6, 6207/3, 4001, 2403/1, 2403/3, 4367, 6210/299, 6210/295, 6215/1, 6211/2 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 642/101, 1/2, 1/9, 1/10, 1/29, 626/3, 626/3, 626/8, 626/9, 626/26, 626/25, 626/22, 626/38, 642/201, 642/201 a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-        Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-        Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

-        Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Bratislava

-        Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 225

-        Strelnica s.r.o., Broskyňová 1992/15, 927 01 Šaľa

-        Ing. Roman Poláček, Dlhoveská 1963/71, 927 05 Šaľa

-        Mgr. Jana Poláčeková, Dlhoveská 1963/71, 927 05 Šaľa

 

 

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

Upozornenie:

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 18.04.2018 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.09.2018, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

 

Stanoviská oznámili:

-          Obec Dlhá nad Váhom,

-          Slovenský pozemkový fond Bratislava,

-          Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,

-          Slovenská správa ciest Bratislava,

-          Krajský pamiatkový úrad Nitra,

-          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

-          Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,

-          MO SR, Agentúra správy majetku Bratislava,

-          Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia,

-          Okresný úrad šaľa, odbor starostlivosti o ŽP,

-          Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.,

-          OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,

-          Západoslovenská distribučná, a.s.,

-          SPP – distribúcia a.s.,

-          Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

-          Michlovský, spol. s.r.o.,

-          Wisper s.r.o. Bratislava,

-          Hydromeliorácie, š.p. Bratislaba,

-          Slovak Telekom, a.s., Bratislava,

-          Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

-          MeT Šaľa, spol. s.r.o.,

-          Heizer Optik s.r.o. Bratislava,

-          SALAMON INTERENT, s.r.o. šaľa,

-          CableNet, s.r.o., Galanta

-          Upc broadband slovakia, s.r.o. Bratislava,

-          eustream, a.s. Bratislava,

-          Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

-          Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,

-          MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností,

-          MsÚ Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta.

 

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, listy vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, súhlas vlastníka pozemkov, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a úradnej tabuli obce Dlhá nad Váhom. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Zverejnené na internetovej stránke obce Dlhá nad Váhom dňa  .............................

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 16.04.2018.

 

Príloha pre navrhovateľa:

-          overená projektová dokumentácia pre územné konanie

-          situácia

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Scom SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Ing. Svatopluk Fröhlich, Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10, ČR
 2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 3880, 6208/2, 6208/1, 6208/7,

6209, 6207/6, 6207/3, 4001, 2403/1, 2403/3, 4367, 6210/299, 6210/295, 6215/1, 6211/2 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 642/101, 1/2, 1/9, 1/10, 1/29, 626/3, 626/3, 626/8, 626/9, 626/26, 626/25, 626/22, 626/38, 642/201, 642/201 a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

-        Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

-        Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

-        Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Bratislava

-        Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 225

-        Strelnica s.r.o., Broskyňová 1992/15, 927 01 Šaľa

-        Ing. Roman Poláček, Dlhoveská 1963/71, 927 05 Šaľa

-        Mgr. Jana Poláčeková, Dlhoveská 1963/71, 927 05 Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

            Obec Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Obec Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

  dotknutým orgánom jednotlivo

         4.         Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

         5.         Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

         7.         Slov. vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa

         8.         MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 831 47 Bratislava

 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
 2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Ul. Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24

       11.       Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

       12.       Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

       13.       Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

       14.       Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

 1. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

       17.       Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava

       18.       MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa

       19.       Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

       21.       SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava

       22.       Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

       23.       SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

       24.       Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

 1. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 2. Upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava

       27.       eustream, a.s., Votrubova 901/11A, 821 09 Bratislava-Ružinov

       28.       Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava 26

 1. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
 2. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 3. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 na vedomie

Scom SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava

( splnomocnený zástupca navrhovateľa)

-              k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

 

Prílohy

S com - situácia

(pdf - 389.48 kB)