Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.02.2020 - 09:59  //  aktualizácia: 07.02.2020 - 10:00  //  zobrazené: 207

VV - INS_FTTH_SALA_06_Veča_IBV

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení spoločnosti InfoTel, spol. s.r.o., so sídlom Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika, IČO: 46 981 071, ktorú v konaní zastupuje Ing. Markéta Klučáková, Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 10.09.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

INS_FTTH_SALA_06_Veča_IBV

(ďalej len “stavba“) v Šali m.č.. Veča, na uliciach Nitrianska, Dlhoveská, Fr. Kráľa, Germánska, Rímska, Nivy, Jilemnického, Bernolákova a Hospodárska katastrálne územie Šaľa.

 

Stavba obsahuje:

 • výstavba novej miestnej optickej siete v meste Šaľa m.č. Veča,
 • pre výstavbu optickej siete budú použité ochranné plastové rúry bez kovových prvkov s vonkajším priemerom max. 40 mm s predinštalovanými siedmymi a štyrmi mikrotrubičnami,
 • primárnu časť budú tvoriť multirúry typu DB 7x12/8 a DB 4x12/8 a trubičky 7/4,
 • trasy budú podľa terénu vedené v zelenom páse a v miestach kde je nespevnená plocha bude trasa výkopov vedená v chodníku, poprípade v časti komunikácie,
 • pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu so štátnou komunikáciou I. triedy č. 75, II. triedy č. 573, III. triedy č, 1368 a miestnymi komunikáciami a chodníkmi,
 • pri križovaní cesty I., II. a III. triedy budú multikultúry uložené do PE chráničiek 90 pretláčaním v hĺbke 0,9 m.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania.

Keďže je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na ktorej možno posúdiť návrh a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Príloha:

 • situácia

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Markéta Klučáková, Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
 2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 3198/243, 3198/8, 3080/13, 3080/15, 3198/115, 3080/14, 3080/11, 3080/327, 3080/328, 3431/3, 3434/1, 2910/41, 3080/3, 2910/44 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 310/2, 640/3, 642/101, 315, 314, 130, 549/100, 68/100, 1/2, 1/1, 66, 67/102, 1/9, 1/10, 1/29, 626/3, 626/8, 626/9, 626/22, 626/38, 236, 626/26 a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 6. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky
 7. Okresný úrad pre CD a PK Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 8. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 13. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 15. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 16. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 17. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 18. Wisper s.r.o., Ul. Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
 19. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 20. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 21. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

ostatní:

 1. Ing. Stanislav Sersen, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

 

na vedomie

 1. Ing. Markéta Klučáková, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
 • k spisu

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 534.34 kB)