Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2018 - 09:23  //  aktualizácia: 16.04.2018 - 09:23  //  zobrazené: 636

VV - IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra - 2

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o. , so sídlom Ul. Mierova 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789
(ďalej len "stavebník") dňa 19.03.2018 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:
IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra
SO  11 VN vedenie - zrušenie
SO 13.2 Trafostanica - zrušenie
SO 14.1 NN rozvody prekládka

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16 a 2848/17 v katastrálnom území Šaľa a na pozemkoch register "E" 1393/201 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
SO  11 VN vedenie - zrušenie
    cez územie je v súčasnosti vedené 22kV vzdušné vedenie na podperných bodoch až po existujúcu stožiarovú trafostanicu TS034-028,
    vzdušné vedenie  a podperné body budú demontované a existujúce odberné miesta budú napojené z novovybudovanej kioskovej trafostanice,

SO  13.2 Trafostanica - zrušenie
    existujúca stožiarová trafostanica v súčasnosti zásobuje elektrickou energiou priemyselný areál a objekty poľnohospodárskeho družstva,
    táto stanica sa zruší a vybuduje sa nová kiosková trafostanica,

SO  14.1 NN rozvody prekládka
    napojenie existujúcich odberných miest z TS 0834-028,
    z trafostanice bude káblom NAYY-J 4x240 napojenie novo osadenej pilierovej skrinky s poistkovými lištovými odpínačmi,
    druhý prívod – zokruhovanie bude zo skrine 9-SR5.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00 – budova Mestkého kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 205).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.
Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.


Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.
    
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       


Príloha:
- situácia

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1.    IQ Bývanie s.r.o., Mierova 1431/55, 924 01 Galanta
(splnomocnený zástupca stavebníka)
2.    Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
3.    Peter Karas, EL.P.M s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
4.    vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
5.    Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
6.      Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica
7.      Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
8.    OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9.    Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
10.      Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
11.    MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
12.    Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
13.    Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
14.    Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15.    SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
16.    Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
17.    Salamon Internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
18.    Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19.    MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
20.    MsÚ v Šali, referát životného prostredia
21.    MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
22.    MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
IQ Bývanie s.r.o., Mierova 1431/55, 924 01 Galanta (splnomocnený zástupca stavebníka)
    k spisu

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016