Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.12.2016 - 08:53  //  aktualizácia: 09.12.2016 - 08:54  //  zobrazené: 4153

VV - IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 30.9.2016 podal

Mikuláš Mikus, bytom 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia v súlade s ustanoveniami § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojenom územnom konaní vydáva

rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby

IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra

časť  SO – 03 Chodník

 • napojenie na existujúci chodník na Ul. Váhovej v Šali

 

(ďalej len "stavba") v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1421/831, 1435/103, 1435/203, 1472/100 a 1477/200 (druh pozemkov ostatná plocha a orná pôda) v katastrálnom území Šaľa, so súhlasom správcu pozemkov.

 

Účel a popis stavby:

časť  SO – 03 Chodník - napojenie na existujúci chodník na Ul. Váhovej v Šali

Predmetom územného konania je povolenie umiestnenia chodníka za účelom spojenia pešej trasy lokality IBV Šaľa (individuálna bytová výstavba) - Dostihová dráha a technická infraštruktúra, s peším komunikačným systémom mesta Šaľa v severnej časti územia.

 • Navrhovaný chodník bude umiestnený pozdĺž telesa ochrannej hrádze Váhu, popri jestvujúcej asfaltovej spevnenej ploche, v priestore od Zimného štadióna s napojením na jestvujúci chodník, až po hrádzový prechod v km 58,168 vodnej stavby, kde sa napojí na navrhovaný prístupový chodník k lokalite IBV Šaľa – Dostihová dráha.
 • Existujúca spevnená plocha slúži na obsluhu záhradkárskej osady Šaľa – Váh I. a na obsluhu hrádzového priestoru, pred obslužný objekt zimného štadiónu bude umiestnená dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou tabuľou - Mimo dopravnej obsluhy.
 • Navrhovaný chodník bude s betónovým povrchom (cementobetónová doska hrúbky 180mm)  a so šírkou 1,5m.    

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v extraviláne mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa tak, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracoval Ing. Jozef Draškovič, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 1096*A*1., Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa.
 2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona, s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby.
 3. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby.
 5. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra sa nachádza v nezastavanom území extravilánu mesta Šaľa, zo severovýchodnej strany je vymedzené hrádzou popri rieke Váh. Navrhovaný chodník bude spájať pešiu trasu lokality IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra, s peším komunikačným systémom mesta Šaľa, pozdĺž telesa ochrannej hrádze Váhu, od Zimného štadióna s napojením na jestvujúci chodník, až po hrádzový prechod, kde sa napojí na navrhovaný prístupový chodník k lokalite IBV Šaľa – Dostihová dráha.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Nové Zámky:

 K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF.

 Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF - vyjadrenie SPF pod č. SPFZ/2016/031138 zo dňa 17.3.2016.

 Na pozemky SPF dotknuté stavbou SO-03 Chodník bude uzatvorená najneskôr do vydania stavebného povolenia nájomná zmluva. Dodržať ďalšie podmienky stanoviska SPF, Generálne riaditeľstvo Bratislava pod č. SPF/2015/084384 zo dňa 19.8.2015 a vyjadrenia SPF pod č. SPFZ/2015/028342 zo dňa 17.3.2015.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Riaditeľstvo odštepného závodu Piešťany a Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Šaľa:

 SVP š.p. ako správca vodného toku Váh a jeho pravostrannej ochrannej hrádze (POH) z hľadiska technicko-prevádzkového s umiestnením stavbypodľa predloženej PD súhlasí.

 Pri prácach dbať na to aby nebolo porušené teleso a vegetačné opevnenie vodnej stavby. Stavebný resp. iný materiál uložiť mimo telesa hrádze a jej ochranného pásma.

 Projektovú dokumentáciu stavby spracovanú pre stavebné konanie bude potrebné predložiť na Správu povodia dolného Váhu Šaľa na vyjadrenie.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia pod č. CZ 17731/210/2015 zo dňa 3.7.2015 a vyjadrenia pod č. CZ 29 484/2015 (139/115/2015) zo dňa 12.11.2015.

 Na vytýčenie stavebných objektov stavby a na začiatok stavebných prácbude prizvaný zástupca SVP, š.p.

 Stavbou prístupového chodníka dôjde k trvalým zásahom do pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. Táto skutočnosť bude zmluvne doriešená na Odbore správy majetku OZ Piešťany do doby kolaudácie stavby.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia pod č. CZ 10 306/2016 (49/115/2016) zo dňa 11.4.2016.

 Povolenie na výrub stromov a krovinových porastov je potrebné vyžiadať na Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie. Drevená hmota je majetkom SVP, likvidáciu konárov stromov a kríkových porastov je potrebné realizovať v zmysle zákona o odpadoch – vyjadrenie pod č. CS SVP OZ PN 2140/2016/1CZ 15988/2016 zo dňa 8.6.2016.

 

Ministerstvo vnútra SR Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát:

 ODI po náležitom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie a tvaromiestnej obhliadke miesta stavby súhlasí s predmetnou stavbou tak, ako je to vyznačené a overené ODI v prílohe priloženej PD.

 ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom PD, vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-026/2015 zo dňa 22.5.2015 a následne pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-036/2015 zo dňa 16.7.2015, ďalej vyjadrenia pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-041/2016 zo dňa 27.9.2016.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 Na predmetnej stavbe je potrebné zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu. KPÚ Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona. V zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona druh, rozsah, spôsob vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi určí podľa § 37 ods. 3 cit. Zákona KPÚ Nitra.

 Záväzné stanovisko pod č. KPUNR-2014/18845-2/71972/Pat zo dňa 7.11.2014.

 Dodržať podmienky určené v rozhodnutí o záchrannom archeologickom výskume č. KPUNR-2014/18845-4/84075/Pat zo dňa 4.12.2014.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:

 Z hľadiska hluku vo vonkajšom prostredí a miesta navrhovanej lokality je možné s umiestnením stavby súhlasiť.

 Návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia - záväzné stanovisko č. HZP/A/2014/03006 zo dňa 13.10.2014.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a je potrebné ho predložiť spolu s overenou projektovou dokumentáciou pri kolaudačnom konaní.

 Stanovisko OR HaZZ v Nitre pod č. ORHZ-NR1-926/2015 zo dňa 21.10.2015.

 

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:

 Navrhovaná stavba z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania nie je v rozpore s podmienkami vyplývajúcimi z Územného plánu (ÚPN) mesta Šaľa.

 Vyjadrenia OSaKČ pod č. 06330/2014/OSaKČ/05166 zo dňa 10.11.2014 a pod č. 04946/2015/OSaKČ/04959 zo dňa 22.11.2015.

 

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta):

 OMaZM nemá námietky voči predmetnej stavbe. Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. 02310/2015/OSMaZM zo dňa 13.5.2015.

 

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností:

 V zmysle § 3a, ods. 4 a § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 58 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) stavby tohto charakteru podliehajú stavebnému povoleniu vydávaného mestom Šaľa - špeciálnym stavebným úradom.

 Ďalšie stupne projektovej dokumentácie je nutné predložiť špeciálnemu stavebnému úradu a akékoľvek prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia špeciálneho stavebného úradu.

 Počas realizácie stavby je zakázané umiestňovať skládku zeminy na verejnom priestranstve.

 •  

 Svojou činnosťou žiadateľ nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Reguláciu dopravy je v prípade potreby žiadateľ povinný zabezpečiť vlastnými silami.

 Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať ustanovenia § 7 a § 8 VyhláškyMinisterstva ŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 Dodržať ďalšie podmienky záväzného stanoviska pod č. 04576/2015/OSaKČ/4666 zo dňa 3.10.2015 a 00917/2016/OSaKČ/1543 zo dňa 30.3.2016.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2014/005140-2 zo dňa 8.9.2014):

 V prípade, ak sa na pozemkoch par. č. 5030/1, 5033/1, 5028 nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nadzemou, je potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2014/005147-2 zo dňa  29.9.2014):

 Počas výstavby technickej infraštruktúry vzniknú odpady zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. do skupiny č. 17 - stavebné odpady a odpady z demolácií, kategória „ostatný“, ktoré budú zneškodnené uložením na skládku príslušnej stavebnej triedy.

 Stavebník zabezpečí dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov. Vyjadrenie platí aj pre vydanie stavebného povolenia.

Súhlas podľa § 27 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2016/006322-2 zo dňa 7.9.2016):

 Budú dodržané ustanovenia vodného zákona a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a podmienky uvedené vo vyjadrení SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu pod č. CZ 10 306/2016 zo dňa 11.4.2016.

 Tento súhlas pod č. OU-SA-OSZP-2016/006322-2 zo dňa 7.9.2016 je súčasne záväzným stanoviskom pre stavebný orgán v stavebnom konaní.

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor:

 Uvedená stavba je navrhovaná aj na parcelách, ktoré sú poľnohospodárskou pôdou, druh pozemku orná pôda.

 V ďalšej časti výstavby príde aj k dočasnému, aj k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, preto je potrebné pred vydaním stavebného povolenia postupovať v zmysle § 17 a § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. (OU-SA-PLO-2014/05304-2 zo dňa 18.9.2014).

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:

 Odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia (č. 2014/005241-2 zo dňa 12.9.2014).

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 V danej lokalite sa nachádza nadzemné zariadenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.,

 Pred začatím prác je potrebné vytýčiť podzemné vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.,

 Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia pod č. CD 34737/2016 zo dňa 16.5.2016.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynárenských zariadení § 79 a § 80 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z., a príslušné technické normy.

 Vyjadrenie nie je súhlasným vyjadrením pre vydanie stavebného povolenia a nenahrádza podmienky pripojenia budúceho OPZ na plynovodnú distribučnú sieť vo vlastníctve alebo v prevádzke SPP-distribúcia, a.s.

 • Dodržať ostatné všeobecné podmienky a technické podmienky vyjadrenia č. TD/1385/PD/D/DK/2016  zo dňa 15.8.2016.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra:

 Dodržať všetky podmienky vyjadrení pod č. pod č. 54443/2014/72 zo dňa 15.10.2014, súhlasu s vydaním územného rozhodnutia pod č. 22832/14-Cs/2015 zo dňa 7.5.2015, vyjadrenia č. 49987/2014/73 zo dňa 26.9.2014 a vyjadrenia pod č. 24821/2016 zo dňa 2.5.2016.

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava:

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

 Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia a dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení pod č. 6611623318 zo dňa 2.9.2016.

 

Ďalšie podmienky:

 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.

 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Stavebník požiada tunajší stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej stavby, súvisiacej s hlavnou stavbou.

 

Stavebné povolenie na stavebný objekt SO-03 Chodník - napojenie na existujúci chodník na Ul. Váhovej v Šali, na základe samostatnej projektovej dokumentácie bude vydávané špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby - Mestom Šaľa.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 30.9.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej líniovej stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29.11.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu stavby, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí, súhlas správcu dotknutých pozemkov a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky  a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa, v znení zmien a doplnkov č. 1 až ZaD č. 5 z októbra 2015.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel, stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 1 vo výške 40.00 € bol zaplatený dňa 6.10.2016.

 

 

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie,
 • situácia v mierke 1:500

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

Vyvesené dňa: ..............................................            Zvesené dňa: .............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:  .................................................

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
 2. Mesto Šaľa, primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 3. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

dotknuté pozemky: register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1421/831, 1435/103, 1435/203, 1472/100 a 1477/200 v kat. území Šaľa,

susedné pozemky: register "C" parc. č. 2515, 2516, 2517, 2518, 2522/3, 2522/6, 2522/7, 2522/10, 2522/11, 2522/14, 2522/15, 2522/20, 2522/25, 2522/85, 2522/89, 2522/90, 2529/6, 2813 v kat. území Šaľa

 • Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta č. 36, 817 15 Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č. 8,

969 01 Banská Štiavnica

 • Andrea Hlavatá, Čsľ. Armády 1020/18, 927 01 Šaľa
 • Marián Eiselle, Hlavná č. 12/47, 927 01 Šaľa
 • Ing. Dušana Molotová, Hurbanova č. 910/18, 927 01 Šaľa
 • Drahomír Ollári, Okružná č. 1025/24, 927 01 Šaľa
 • Katarína Olláriová, Okružná č. 1025/24, 927 01 Šaľa
 • Magdaléna Lénartová, Okružná č. 1025/22, 927 01 Šaľa
 • Mgr. Radka Putzová, Nešporova č. 1007/9, 927 01 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. RÚ VZ v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 6. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu,

Dolná č. 16, 927 01 Šaľa

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 5. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 6. MO SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 7. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 8. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 9. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
 10. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
 11. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 12. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 13. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 14. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 15. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 16. MsÚ v Šali, referát investičných činností

ostatní:

 1. Ing. Jozef Draškovič, Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa

k spisu

na vedomie

 1. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374