Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.12.2018 - 15:51  //  aktualizácia: 18.12.2018 - 15:51  //  zobrazené: 484

VV - Eisen s.r.o. – prevádzka recyklácie stavebných odpadov

P O Z V Á N K A 

 

 

Mesto Šaľa v spolupráci s obcou Močenok a po dohode a v spolupráci s navrhovateľom  Eisen s.r.o., areál eisen 1493, 927 03 Šaľa, podľa   § 34 ods. 2, 3 a  5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  pozýva

verejnosť mesta Šaľa

n a    s p o l o č n é    v e r e j n é       p r e r o k o v a n i e

 

správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti  „Eisen s.r.o. – prevádzka recyklácie stavebných odpadov“ na životné prostredie.

 

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa

 

08. januára 2019 (utorok) o 14,00 hod.

 

v zasadačke č. 2.28 na I. poschodí  Mestského úradu v  Šali.

 

Zámer  (správa o hodnotení) je verejnosti k dispozícii na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činností,  3. poschodie MsÚ Šaľa č. dv. 4.24 a to v čase úradných hodín, kde je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Zámer je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/eisen-s-r-o-prevadzka-recyklacie-stavebnych-odpadov-

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k zámeru (správe o hodnotení) doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 30 dní od termínu, kedy bola o jeho  doručení  informovaná, t.j. do 14. 01. 2019.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                        primátor