Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.09.2019 - 17:01  //  aktualizácia: 09.09.2019 - 17:01  //  zobrazené: 271

VV - DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK, na ul. L. Novomeského, ul. SNP a ul. Nádražnej v Šali,

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

 

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
ktorú v konaní zastupuje Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01  Šaľa

 (ďalej len "stavebník") dňa 06.08.2019 podala žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:

DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK,

na ul. L. Novomeského, ul. SNP a ul. Nádražnej v Šali,

 

na pozemkoch register "C" parc. č. 1611/1, 1586/1, 1586/2, 1678/3, 1577/1, 1330/1, 2879/7, 2879/8, 1339/2, 1341, 1342/7, 1342/8 v kat. území Šaľa a na pozemkoch register "E" parc. č. 1762, 1819/1, 1762/2 a 1767/4 v kat. území Šaľa, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy v zastavanom území mesta Šaľa.

Na stavbu DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK, na Ul. L. Novomeského, Ul. SNP a Ul. Nádražnej v Šali, bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 04503/2015/SU/03479 zo dňa 29.10.2015, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 10.12.2015. Následne bolo vydané rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia Mestom Šaľa pod č. 31287/2016/SU/3194 zo dňa 15.11.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 21.12.2017.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 1 a § 69 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbu  je  vydané právoplatné stavebné povolenie  a jedná  sa  iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa  už  na prerokovanie  žiadosti  uskutočnilo ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním, a od tej doby nedošlo k zmene pomerov v  území, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa  má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené  v prvostupňovom konaní  v  určenej lehote, hoci  uplatnené  mohli  byť.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Príloha:

- situácia

 

Doručí sa:

účastníci (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)
 2. Ing. Jozef Frólo, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 3. Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
 4. Diami s.r.o., Ul. Jánošíkova 1322/2, 927 01 Šaľa
 5. Imrich Turányi, Ul. Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 6. Eva Turányiová, Ul. Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 7. Železnice slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 8. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 9. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknuté orgány

 1. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01  Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 15  Šaľa
 6. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
 8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 9. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
 10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 11. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 12. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
 13. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 14. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 15. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká 10/33, 927 01  Šaľa
 16. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 17. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 18. MsÚ v Šali,  referát životného prostredia
 19. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)
- k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Sa_009-A1_situácia dsp

(pdf - 600.94 kB)