Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.09.2016 - 10:44  //  aktualizácia: 06.09.2016 - 10:46  //  zobrazené: 1624

VV - DS Šaľa Nemocničná, 24

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 a § 38 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 25.05.2016 podala spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
v zastúpení Hexotech s.r.o., IČO: 46 389 041, so sídlom Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   l í n i o v e j   s t a v b y

DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v kat. území Šaľa za účelom vybudovania novej 1 kV káblového rozvodu k novým odberným miestam.

Popis stavby:
SO 01 – 1kV káblová prípojka
 Z jestvujúcej distribučnej transformačnej stanice TS č. 0834-001, sa vybuduje podzemná káblová prípojka typu NAYY-J 4x240 mm2, ktorá bude ukončená v novej  rozpojovacej skrini na pozemku žiadateľa.
 Z rozpojovacej skrine pokračuje 1kV podzemným káblovým vedením typ NAYY-J 4x240 mm2 do jestvujúcej rozpojovacej skrine SR č. 140203.
 Celková dĺžka navrhovanej trasy  zemných NN vedení bude 635m.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:
. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa, v súlade so situáciou umiestnenia v mierke 1:1000 vypracovanou Ing. Eduard Dubeň, 3477*T*A2 autorizovaným stavebným inžinierom.

. Projektovú dokumentáciu, ktorá bude predložená pre stavebné povolenie, môže vypracovať len autorizovaná osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti stanovené v zákone                č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :  
. Navrhovateľ, má k dotknutým pozemkom, súhlas vlastníkov.

Priestorové a výškové  umiestnenie objektu:
. Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, v okraji komunikácií       alebo v zelenom páse vo výkope (hĺbka uloženia je od 0,65m do 1,2m podľa miesta uloženia).
 
2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2016/01001 zo dňa 15.03.2016.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2016/10081-2/27695/Pat zo dňa 18.04.2016.
 Dodržať podmienky rozhodnutia KPUNR-2016/10081-7/47556/Pat zo dňa 20.06.2016.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Dodržať podmienky stanoviska č. ORHZ-NR1-300/2016 zo dňa 01.04.2016.

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty 1/75.
 Nakoľko realizáciou výstavby dôjde k zásahu do cestného pozemku je potrebné počas realizácie postupovať podľa podmienok stanovených správcom cesty- SSC IVSC Bratislava.
 Križovanie cesty 1/75 NN káblovým vedením požadujeme realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, pričom hĺbka uloženia chráničky pod niveletou cesty musí byť min. 1,5m. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25m do montážnych jám.
 Pretláčacie jamy budú umiestnené mimo hlavný dopravný priestor cesty 1/75 (min. 1,00m za obrubníkom cesty 1/75). Iné riešenie je potrebné konzultovať so správcom cesty - SSC IVSC Bratislava.
 Počas realizácie stavby a pri realizácii spätných úpravách budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom cesty 1/75 - SSC IVSC Bratislava.
 Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty 1/75 (pretláčanie) kde uvedie cestný km v ktorom dôjde k zásahu do cestného telesa a zároveň požiadať aj o určenie dočasného dopravného značenia použitého počas realizácie stavby.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-NR-OCDPK-2016/031593 zo dňa 12.07.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 V prípade ak sa na uvedenej trase v mieste plánovanej stavby nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou na ich výrub je potrebný súhlas Mesta Šaľa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 Investor, resp. dodávateľ stavby zabezpečí, aby bolo so vzniknutými odpadmi naložené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a s ním súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
 Vyjadrenie OU-SA-OSZP-2016/002463-2 zo dňa 17.03.2016.
 Vyjadrenie OU-SA-OSZP-2016/002456-2 zo dňa 15.03.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
 Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2016/002765-2 zo dňa 22.03.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií    
 Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2016/002362-S zo dňa 09.03.2016.

Slovenská správa ciest, Bratislava
 Súhlasíme s vedením trasy 1kV káblovej prípojky v súbehu s cestou I/75 v min. vzdialenosti 1,5m za obrubníkom a križovaním cesty I/75 kolmo na os komunikácie v hĺbke min. 1,5m pod niveletou cesty
 Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75. Žiadame dodržať podmienky STN 733050 - zemné práce. Zásyp ryhy a jám bude uskutočnený zo zhutňovanej vrstvy po vrstvách hr. 20 cm včítane konečnej úpravy a zatrávnenia.
 Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/75 žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC - Demo Ján, t.č: 0910 943 054, min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
 Pred začatím prác a vydaním povolenia žiadame určiť KM križovania s cestou I/75 v staničení cesty za prítomnosti uvedeného pracovníka SSC-IVSC Bratislava.
 Dočasné dopravné značenie môže byť osadené až po vydaní rozhodnutia o určení OÚ Nitra, odbor CD a PK a odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom. Po ukončení stavebných prác je nutné jeho okamžité odstránenie.
 Záruku na práce v telese cesty I/75 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
 Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
 V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady vlastníka.
 V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC požadujeme aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu a zriadení vecného bremena.
 Stavebník je povinný požiadať OÚ pre CD a PK v Nitre o súhlas so zvláštnym užívaním ciest.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 6983/2016/6170/5536 zo dňa 25.05.2016.
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 vyjadrenie č. 140/2016 zo dňa 17.03.2016.

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 žiadateľ v ďalšom konaní predloží projekt organizácie výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia po včasnej konzultácii na ODI.
 Vyjadrenie č. ORPZ-SA-OPDP52-1-033/2016 zo dňa 24.06.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 V priložených situáciách je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe ZsVS, a.s.. Vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie Vám zabezpečíme na základe záväznej objednávky tel.: 031 773 7506.
 Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany,
 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 pásme ochrany je zakázané:
 vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
 Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe, (poklopy, hydranty a pod.) Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 16427/2016/47 zo dňa 22.03.2016.

SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 V ochrannom pásme plynového vedenia (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike § 79 a § 80) nie je možné umiestniť nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a podobne.
 Pri súbehu a križovaní dodržať min. odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005. TPP 06 01.
 Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov, presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných plynárenských zariadení. Vytýčenie plynárenských zariadení v teréne vykonajú pracovníci SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, na základe písomnej objednávky.
 Zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne.
 Dodržať ostatné podmienky vyjadrenie č. TD/442/PD/DK/2016 zo dňa 22.03.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 Súhlasí bez pripomienok na základe vyjadrenia č. CD 1115599/2016 zo dňa 14.03.2016.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
 Plánovaná stavba „DS_Šaľa, Nemocničná, 24 bj, NNK“ stavebný objekt SO 01 – 1 kV káblová prípojka sa nedotýka ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 Z uvedeného dôvodu sa k projektovej dokumentácii stavby nevyjadrujeme.
 Dodržať podmienky stanoviska č. CS 4278/2016,  CZ 8189/2016 zo dňa 19.04.2016.

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 Pred začatím zemných prác stavebník požiada o vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ (stavebník) povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia.
 Dodržať ostatné podmienky vyjadrenie č. 6611606712 zo dňa 14.03.2016.

MeT Šaľa, spol. s r. o.
 V danej lokalite sa nenachádzajú rozvody tepla
 Vyjadrenie č. 318/2016/SZ zo dňa 28.06.2016.

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 V dotknutej lokalite podľa Vašej projektovej dokumentácie sa nachádza podzemná optická kabeláž. Z uvedeného dôvodu bude pred zahájením terénnych prác nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia. V miestach križovania a súbehov vedení vykonať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.
 Žiadame Vás o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác. Prosím kontaktujte nás na vyššie uvedenom čísle.
 Dodržať podmienky vyjadrenie č. sb 2164305 zo dňa 27.06.2016.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
 V danej lokalite sa nenachádzajú káblové vedenia našej spoločnosti.
 Vyjadrenie  zo dňa 23.06.2016.

Stavebné bytové družstvo Šaľa
 Na území stavby sa nachádza podzemné vedenie patriace SBD Šaľa.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. 0903 725 345, p. Vrabec.
 V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu voči poškodeniu.
 Vyjadrenie zo dňa 09.07.2016.

Wisper s.r.o. Nové Zámky
 Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody optickej infraštruktúry spoločnosti.
 Vyjadrenie zo dňa 01.07.2016.

MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 V lokalite kde sa bude realizovať stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
 Vyjadrenie č. 213/2016 zo dňa 21.06.2016.

Michlovský, spol. s r.o. Piešťany /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
 Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechnicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budu realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi PTZ.
 Upozorňujeme, že:
 Vo vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
 Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
 Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ .
 Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
 Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
 Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
 Vyjadrenie č. BA-0913/2016 o dňa 23.03.2016.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ASM-77-635/2016 zo dňa 08.03.2016.

Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 Pri výstavbe nedôjde k výrubu drevín.
 Stavebník zabezpečí, aby pri výkopových prácach nedošlo k obnaženiu, následne k porušeniu koreňovej sústavy okolitých drevín, ktoré nebudú zasahovať do trasy stavby a je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému odretiu a poškodeniu kôry,
 V prípade, že dôjde k vyhynutiu dreviny z dôvodu výkopových prác nezasahujúcich do trasy stavby, orgán ochrany prírody môže uložiť pokutu za poškodzovanie drevín  (§ 47 ods. 1 a § 90 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
 V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.

Mesto Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Súhlasí bez pripomienok.
 Záväzné stanovisko č. 02705/2016/OSaKČ/03044 zo dňa 11.07.2016.

Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
 Správny poplatok za zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie) určí Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí príslušný orgán vydá povolenia v ktorých príslušný cestný správny orgán určí podmienky, ktoré je stavebník povinný rešpektovať a splniť.
 Zároveň je stavebník povinný uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.
 V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov, horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácií vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozob ratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.
 Investor prispôsobí trasovanie káblov elektronickej komunikačnej siete vedeniu verejného osvetlenia pre možnosť uloženia nadzemného vedenia verejného osvetlenia do zeme, resp. nových podzemných vedení verejného osvetlenia, pre tieto účely bude investor konzultovať definitívnu trasu vedenia s p. Miroslavom Poličekom, správcom verejného osvetlenia Mesta Šaľa.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 03045/2016/OSaKČ/03290 zo dňa 19.07.2016.

Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 Oznamujeme Vám, že nemáme námietky voči realizácii predmetnej stavby, s tým že po ukončení stavby je potrebné dať pozemky do pôvodného stavu.
 V zmysle §13 ods. 2 písm c/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa (ďalej ako Zásady) sa v prípade verejných rozvodov inžinierskych sietí (ďalej ako IS) zriaďuje časovo neobmedzené vecné bremeno pre vlastníka siete.
 Odplata za zriadenie vecného bremena sa určí jednorázovo a vychádza spravidla z hodnoty pozemku podľa dolnej hranice intervalu príslušného cenového bloku hodnotovej mapy mesta Šaľa vynásobenej koeficientom 0,25 výmery pozemku v závislosti na dĺžke uloženia IS a šírke ochranného pásma prislúchajúceho k IS, alebo zo znaleckého posudku.
 Pred kolaudáciou stavby bude potrebné doručiť na Oddelenie správy majetku a zariadení mesta, geometrický plán skutočného zamerania stavby, znalecký posudok (v prípade, ak nesúhlasíte so stanovenou výškou odplaty podľa Zásad), ktorým bude stanovená cena vecného bremena a žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcely vo vlastníctve mesta Šaľa. Zriadenie vecného bremena schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.
 Stanovisko č. 0815/2016/OSMaZM zo dňa 10.03.2016.
Ďalšie pripomienky:
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica
SP, a.s., súhlasí s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemku C KN pare. č. 2056/2 vedeného na LV č. 2405, k.ú. Šaľa podľa zaslaného výkresu, ktorý je súčasťou „Dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie“ a to v dĺžke cca 10 m výlučne za predpokladu splnenia všetkých nasledovných podmienok zo strany investora resp. stavebníka, resp. realizátora stavby.
A) pri realizácii stavby budú dodržané všetky nižšie špecifikované podmienky:
 kábel viesť podľa trasy určenej v stavebnom konaní
 neobmedziť a neohroziť zamestnancov a klientov pošty
 obmedziť poškodenie majetku Slovenskej pošty, a.s., zabezpečiť kvalifikované opravy a úpravy narušených povrchov,
 zabezpečiť stavenisko tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu zamestnancov a klientov pošty
 dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre vykonávané práce,
 počas realizácie prác musí byť zabezpečený neobmedzený prístup ku vchodu do pošty ako aj ku rampe pre nakládku a vykládku zásielok,
 očistenie spevnených plôch, ktoré sú vo vlastníctve SP, a.s., od prípadného znečistenia
 zabezpečiť na svoje náklady odvoz všetkého odpadu zo stavby, ako aj odpadu z obalov potravín, tekutín a pod.,
 všetky práce budú realizované bez nutnosti finančnej spoluúčasti SP, a.s., alebo akejkoľvek inej kompenzácie z našej strany,
 počas realizácie brať v úvahu potenciálnu existenciu nadzemných a podzemných inžinierskych sietí na pozemku SP, a.s., a tejto skutočnosti prispôsobiť postup prác tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,
 v prípade porušenia ktorejkoľvek z uvedených povinností preberá stavebník zodpovednosť za všetky škody a prípadný ušlý zisk SP, a.s., ktorých výšku sa zaväzuje našej spoločnosti bezodkladne uhradiť
B) pred realizáciou stavebných prác budú splnené nasledovné podmienky:
 vyhotovenie a zaslanie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bude geometrický plán s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku parc.č. 2056/2 vedeného na LV č. 2405, k.ú. Šaľa
 vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností formou záznamu s predložením geometrického plánu
 vyplatenie jednorazovej odplaty v zmysle Zmluvy o zriadení vecného bremena - jednotková cena za 1 m2 záberu pozemku: 43 € bez DPH - odplata za obmedzenie užívania pozemku
 pri dĺžke uloženia distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení 10 m a šírke ochranného pásma 1,5 m od osi na každú stranu záber pozemku predstavuje cca 30 m2, čomu zodpovedá výška jednorazovej odplaty 1 290 € bez DPH. K uvedenej sume bude účtovaná DPH vo výške 20% v zmysle Zákona o DPH.
 v prípade zvýšenia (zníženia) rozsahu vecného bremena bude odplata priamoúmerne navýšená podľa definovanej jednotkovej ceny
 všetky súvisiace náklady s vyhotovením geometrického plánu a jeho zápisom do KN znáša stavebník
C) všeobecné podmienky:
 začatie a ukončenie prác stavebníkom na pozemku parc.č. 2056/2 je potrebné minimálne 3 dni vopred oznámiť mailom na adresu szabo.zoltan@slposta.sk. mobil: 0903 204 329 a prizvať zástupcu Slovenskej pošty, a.s. oddelenia údržby a nehnuteľností na odovzdanie staveniska, geometrické zameranie a preberacie konanie stavby.
 kontaktnou osobou pre zabezpečenie výkonu práv stavebníka za SP, a.s. je: Ing. Martina Urbanová , tel.č. 031/770 29 03 (vedúca pošty Šaľa)
 Vstup na pozemok SP, a.s., sa považuje za vyjadrenie súhlasu stavebníka s podmienkami
 definovanými vyššie v bodoch A), B) a C).
 vyjadrenie č. 2015/2016/SSM-OSN zo dňa 16.03.2016.

Slovenský pozemkový fond Bratislava
 Stavebník na dotknutom pozemku v zastavanom území obce najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do KN o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením.
 K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF,
 Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
 Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný susedné pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s pozemkami SPF.
 Vyjadrenie č. SPFZ/2016/068936 zo dňa 11.07.2016.

POSEIDON PROPERTY s.r.o. Bratislava
 V mieste uloženia kábla je plánovaný vjazd žiadame uložiť  kábel do hĺbky 1,2 m do korugovanej chráničky – dostatočné krytie káblu pod budúcim vjazdom.
 S umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení súhlasí, podľa priloženej situácie.
 Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne.
 Dodržať podmienky stanoviska zo dňa 11.05.2016.

Ďalšie podmienky:
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude vypracovaný v rozsahu vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a bude zosúladený s podmienkami orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy, správcov inžinierskych sietí a organizácií.

V územnom konaní námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

Pripomienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkali umiestnenia stavby boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Upozornenie:
Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.
Nestratí však platnosť, ak v jeho lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 25.05.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.
Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.07.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
 Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
 Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií    
 Slovenská správa ciest, Bratislava
 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
 Slovak Telekom, a. s. Bratislava, DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 MeT Šaľa, spol. s r. o.
 SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
 Stavebné bytové družstvo Šaľa
 Wisper s.r.o. Nové Zámky
 MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 Michlovský, spol. s r.o. Piešťany /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava
 Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 Mesto Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica
 Slovenský pozemkový fond Bratislava
 POSEIDON PROPERTY s.r.o. Bratislava
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán mesta Šaľa v znení neskorších zmien a doplnkov.
Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom.
Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 25.05.2015.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:1000
Doručí sa:
 účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Hexotech s.r.o., Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo
(splnomocnenec stavebníka)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN 1678/4, 1678/5, 1678/3, 2056/1, 2077/4, 2056/2 a pozemkov register "E" KN 1319, 478/2, 389, 350,  358/1, 352 a stavieb na nich v kat. území Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 POSEIDON PROPERTY s.r.o., Ul. Trhová č. 54, 841 01 Bratislava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
    dotknutým orgánom jednotlivo
3. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
6. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
8.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
11. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
12. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
13. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
15. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
18. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01  Šaľa
19. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
20. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
21. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
22. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
23. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
24. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
25. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
26. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
    na vedomie
27. Hexotech s.r.o., Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo
(splnomocnenec stavebníka)
 k spisu

 

                                                                                                                    Mgr. Jozef Belický
                                                                                                                       primátor mesta