Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.04.2019 - 15:22  //  aktualizácia: 29.04.2019 - 15:22  //  zobrazené: 342

VV - Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
 
Mesto Šaľa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa   § 3a, ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 27.03.2019 podalo
Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta
(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona “ a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e
líniovej stavby
 
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu
(ďalej len "stavba") na ul. Nitrianska, pri ceste I/75 a III/1378, v Šali m.č. Veča, na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 2910/44, 2910/46, 2910/47, 3434/4, 3435, 3436/2, 3437/2, 3438/2, 3439/2, 3554/5, 3439/5, 3554/4, 3554/6, 3554/7, 3554/8, 3554/2, 2910/45, 2910/39, 2910/41, 2910/40, 3540/9, 2910/38, 2910/37, 2910/43, 3540/10, 5873/62, 5873/61, 5873/60, 5873/57, 5873/59, 5873/56, 5869/2, 5873/58, 5858/9, 5858/7, 5858/13, 5858/14, 5858/8, 5858/4, 5858/10, 5858/11, 5868/3, 5868/2, 5868/4, 5798/35, 5798/37, 5798/38, 5798/39, 5798/82, 5798/3, 5858/15, 5858/6, 5798/17, 5871/3, 5871/4, 5871/7, 5871/6, 5871/5, 5798/40, 5798/41, 5798/42, 5798/43, 5798/44, 5798/45, 5798/46, 5798/47, 5798/48, 5798/49, 5798/51, 5798/53, 5798/55, 5798/56, 5798/57, 5798/58, 5798/59, 5798/60, 5798/61, 5798/62, 5798/63, 5798/64, 5798/65, 5798/66, 5798/67, 5798/68, 5798/69, 5798/70, 5798/71, 5798/72, 5798/73, 5798/79, 5798/85, 5798/75, 5798/80, 5872/7, 5872/6, 5788/2, 5913/2, 5797/2, 5797/3, 5920/8, 5920/9, 5796/3, 5796/6, 5796/4, 5796/5, 5782/3, 5782/4, 5911/2, 5911/3, 5911/4, 5910/3, 5910/5 a 5912/2 v kat. území Šaľa, pozemkoch registra  "E" KN parc. č. 315 v kat. území Šaľa a na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 5907/4, 5907/5, 5906/7, 5906/10, 5906/8, 5906/3, 5908/21, 6040/520, 6040/521, 5908/31, 6040/522, 5908/32, 6040/523, 5908/33, 6040/524, 6040/525, 5908/34 a 6040/477 v kat. území Močenok, na účely zabezpečenia plynulého a bezpečného presunu pracovníkov (cyklistov) do priemyselného areálu DUSLO a.s. Šaľa.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa dňa 19.05.2017 pod č. 16738/2017/SU/2369, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 19.06.2017.
 
Stavba obsahuje:
SO 01  Cyklotrasa za zamestnaním, časť kostol Svätej rodiny km 0,000 po km 0,535
a) Začiatok cyklotrasy v meste  Šaľa, m. č. Veča po križovatku s cestou III/1368
Cyklotrasa začína pri kostole Svätej rodiny (Veča starý kostol) km 0,000 po km 0,200 nepriamym ľavým odbočením cez cestu I/75, ktoré je primknuté k priechodu pre chodcov.
Priechody sú bezbariérové s úpravou pre nevidiacich.
Cyklotrasa pokračuje rozšírením existujúceho chodníka na šírku 3,0 m ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov, cez ktorú sú existujúce vjazdy k prevádzkam. 
Odvodnenie cyklotrasy je priečnym sklonom na komunikáciu alebo do zelene. Uličný vpust pri napojení cyklotrasy ostal v pôvodnej polohe bez zásahu do konštrukcie a umiestnenia.
b) Križovatka ciest I/75 a III/1368
Cyklotrasa prechádza cez križovatku ciest I/75 a III/1368 od km 0,200 po km 0,263, kde nie je existujúci priechod pre chodcov a cyklistov. Pre cyklotrasu je vytvorený priechod pre cyklistov spojený s priechodom pre chodcov.
Jestvujúci chodník v spoločnej trase s cyklotrasou sa rozšíril na šírku 3 m, pri križovaní cez slepú komunikáciu je umožnené nepriame ľavé odbočenie pre cyklistov prichádzajúcich zo slepej cesty a po ceste I/75. 
Odvodnenie cyklotrasy je priečnym sklonom na komunikáciu alebo do zelene. Pri ceste III/1368 je voda pozdĺžnym a priečnym sklonom odvedená do zelene k existujúcemu parkovisku.
c) Intravilánová cyklotrasa od križovatky po koniec mesta
Cyklotrasa pokračuje v blízkosti ČSPHM od km 0,263 po km 0,535 ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov.
V tomto úseku je cyklotrasa rozšírená na 3 m s posunom verejného osvetlenia, až po koniec mesta ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov kvôli jestvujúcim areálom a cestám.  
Križovanie s vjazdami do areálov je s bezbariérovou úpravou, znížením obrubníka a výstražným pásom pre nevidiacich a slabozrakých.
Odvodnenie cyklotrasy a priľahlej časti vozovky je priečnym sklonom do odvodňovacieho žľabu.
 
SO 02  Cyklotrasa za zamestnaním, časť km 0,535 po km 3,431
d) Extravilánová časť po navrhovanú okružnú križovatku
Začína sa na konci zastavaného územia v km 0,535 po km 1,545 na hrane budúceho obchvatu mesta Šaľa. 
V extraviláne je cyklotrasa na samostatnom telese šírky 2,5 m v súbehu s cestou III/1368, za odvodňovacou priekopou.
Odvodnenie cyklotrasy v tomto úseku je priečnym sklonom do zelene.
e) Križovanie cyklotrasy s navrhovaným obchvatom I/75
-  v plnej miere akceptuje budúcu polohu okružnej križovatky. Poloha cyklotrasy je za odvodňovaciu priekopu navrhovanej okružnej križovatky. 
f) Cyklotrasa smerujúca do areálu DUSLO a.s. Šaľa
Začína sa v km 1,558 po koniec km 3,341, je vedená v zeleni, na samostatnom telese šírky 2,5m v súbehu s cestou III/1368, za odvodňovacou priekopou. 
g) Vjazdy na polia
Vjazdy na polia križujú cyklotrasu v km 0,693, km 1,084, km 1,877 a km 2,413. Vjazdy sú existujúce pre pohyb poľnohospodárskej techniky.
h) Lávky cez odvodňovacie kanály
Cyklotrasa križuje dva odvodňovacie kanály v km 0,854 a km 2,084. Lávky sú založené na betónovom základe. Konštrukcia lávok je oceľová s drevenou mostovkou a rozponom 9,8 m. Mostovka je z impregnovaného dreva. Šírka cyklotrasy na lávkach je 2,5m. Svetlá šírka lávky medzi zábradliami 3,1m. Každá lávka je opatrená zábradlím. 
V miestach lávok sú úpravy na odvodňovacích kanáloch. Brehy sú so sklonom 1:1,5 a na brehoch je úprava z betónovej dlažby. Únosnosť lávky je pre peších a cyklistov, nie je možný cez ne prejazd vozidiel. 
i) Osvetlenie cyklotrasy
Cyklotrasa je osvetlená v meste existujúcim verejným osvetlením. V extraviláne je osvetlenie LED svietidlami na osvetľovacích stĺpoch. 
Križovanie cyklotrasy a okružnej križovatky je realizované nasvietením priechodu pre cyklistov a zvýrazneným zvislým dopravným značením. Pre zvýšenie bezpečnosti pri priechode pre cyklistov a obchvatu je v cyklotrase svetelná brzda z led pásu.
j) Mobiliár
V areáli DUSLO a.s. Šaľa sú umiestnené cyklostojany pre bicykle v počte 216 miest. Cyklostojany sú obojstranné moduly ukotvené do existujúcej plochy, v uzamykateľných boxoch, ktoré umožňujú doparkovanie bicykla.
 
Súčasťou stavby je umiestnenie trvalého dopravného značenia v zmysle určení cestných správnych orgánov Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a PK pod č. OU-NR-OCDPK-2019/021531 zo dňa 26.04.2019, Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a PK pod č. OU-SA-OCDPK/2019/003741-TDZ zo dňa 24.04.2019, Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností, pod č. 10071/2019/OSaKČ/2349 zo dňa 26.04.2019 a Obec Močenok pod č. 261/2019/SU/1354 zo dňa 26.04.2019.
 
 
Na užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:
1. Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
2. Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
3. Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.   
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdajú novému nadobúdateľovi.
5. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.      
Úšastníci konania:
Mesto Šaľa, Slovenský pozemkový fond, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., František Loži, Zoltán Rácz, Júlia Palkovičová, Ing. Terézia Pápayová, Ing. Juraj Pápay, Roľnícke družstvo Šaľa, Slovenská správa ciest, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., EuroDabo s.r.o., EISEN s.r.o., Duslo a.s., Margita Korandová, Ing. Slávka Súdorová, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa – Veča, Božena Reháková, Kamil Dobiš, Anna Andraščíková
 
Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní so zmenami, ktoré si nevyžadujú osobitné konanie a sú povolené v tomto konaní. Zmeny sa týkajú mierneho odchýlenia od plánovanej trasy, realizácia bezpečnostných zvodidiel v časti smerujúcej do areálu DUSLO a.s. v dĺžke 92 m, zmena riešenia odvodnenia pri ČSPH Extrabenz, nebola zrealizovaná preložka oplotenia pri spoločnosti EISEN s.r.o., upravená výška dna pod lávkou na 5 m z dôvodu existencie optického kábla. Tieto zmeny sú zakreslené do projektu skutočného vyhotovenia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky, uvedené v záväzných stanoviskách:
- Inšpektorátu práce Nitra zo dňa 23.04.2019 pod č. IPNR/IPNR_BOZP II./KON/2019/2402, navrhovateľ zistené nedostatky odstráni a oznámi ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 30.05.2019.
 
V priebehu kolaudačného konania námietky neboli vznesené.
 
Odôvodnenie:
Dňa 27.03.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa dňa 19.05.2017 pod č. 16738/2017/SU/2369, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 19.06.2017.
Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom a dotknutým orgánom a organizáciám, súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. 
Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
- Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, súhlasné stanovisko spísané do zápisnice zo dňa 23.04.2019.
- Inšpektorát práce Nitra, záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_BOZP II./KON/2019/2402 zo dňa 23.04.2019 – pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky, ktoré navrhovateľ odstráni a oznámi odstránenie na príslušný inšpektorát do 30.05.2019.
- MV SR, OR PZ Okresný dopravný inšpektorát v Šali súhlasné stanovisko spísané do zápisnice zo dňa 23.04.2019.
Ku kolaudácii stavby boli predložené doklady: kópia stavebného povolenia, projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní – projekt skutočného vyhotovenia stavby, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, stavebný denník, doklady o preukázaní zhody stavebných materiálov zabudovaných na stavbe, geometrické plány, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie k spôsobu naloženia so stavebným odpadom, určenia trvalého dopravného značenia. 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky neboli v konaní uplatnené.
 
Upozornenie:
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).
 
Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa. 
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym , súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
 
Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Močenok.
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Močenok. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
 
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa ............................. 
Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................                 
 
Poplatok:
Podľa § 4 ods. a písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od správneho poplatku.
 
Doručí sa:
účastníci (verejnou vyhláškou)
1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci dotknutých pozemkov register "C" KN parc. č. 2910/44, 2910/46, 2910/47, 3434/4, 3435, 3436/2, 3437/2, 3438/2, 3439/2, 3554/5, 3439/5, 3554/4, 3554/6, 3554/7, 3554/8, 3554/2, 2910/45, 2910/39, 2910/41, 2910/40, 3540/9, 2910/38, 2910/37, 2910/43, 3540/10, 5873/62, 5873/61, 5873/60, 5873/57, 5873/59, 5873/56, 5869/2, 5873/58, 5858/9, 5858/7, 5858/13, 5858/14, 5858/8, 5858/4, 5858/10, 5858/11, 5868/3, 5868/2, 5868/4, 5798/35, 5798/37, 5798/38, 5798/39, 5798/82, 5798/3, 5858/15, 5858/6, 5798/17, 5871/3, 5871/4, 5871/7, 5871/6, 5871/5, 5798/40, 5798/41, 5798/42, 5798/43, 5798/44, 5798/45, 5798/46, 5798/47, 5798/48, 5798/49, 5798/51, 5798/53, 5798/55, 5798/56, 5798/57, 5798/58, 5798/59, 5798/60, 5798/61, 5798/62, 5798/63, 5798/64, 5798/65, 5798/66, 5798/67, 5798/68, 5798/69, 5798/70, 5798/71, 5798/72, 5798/73, 5798/79, 5798/85, 5798/75, 5798/80, 5872/7, 5872/6, 5788/2, 5913/2, 5797/2, 5797/3, 5920/8, 5920/9, 5796/3, 5796/6, 5796/4, 5796/5, 5782/3, 5782/4, 5911/2, 5911/3, 5911/4, 5910/3, 5910/5 a 5912/2 v kat. území Šaľa, pozemkov register  "E" KN parc. č. 315 v kat. území Šaľa, pozemkov register "C" KN parc. č. 5907/4, 5907/5, 5906/7, 5906/10, 5906/8, 5906/3, 5908/21, 6040/520, 6040/521, 5908/31, 6040/522, 5908/32, 6040/523, 5908/33, 6040/524, 6040/525, 5908/34 a 6040/477 v kat. území Močenok a stavieb na nich:
Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, , 817 15 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
František Loži, P. Pázmaňa 914/7, 927 01 Šaľa
Zoltán Rácz, Nitrianska 2180/41A, 927 01 Šaľa
Júlia Palkovičová, J. Hollého 1847/32, 927 05 Šaľa
Ing. Terézia Pápayová, Nitrianska 1551/66, 927  Šaľa
Ing. Juraj Pápay, Nitrianska 1551/66, 927 05 Šaľa
Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 
949 01 Nitra
EuroDabo s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
EISEN s.r.o., Areál eisen 1493, 927 03 Šaľa
Duslo a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa
Margita Korandová, Sládkovského 8, 326 00 Plzeň, Česká republika
Ing. Slávka Súdorová, Bernolákova 1513/22, 927 05 Šaľa
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa – Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa
Božena Reháková, Orechová 400/1, 927 01 Šaľa
Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
Anna Andraščíková, Cintorínska 1858/9, 927 01 Šaľa
 
 
    Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
    Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
 
    Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
    Obec Močenok – www.močenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
 
      dotknuté orgány
3. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
4. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
6. Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
8. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Ul. Miletičova č. 19, 820 05 Bratislava  
9. Okresný úrad Nitra, odbor pre CD a PK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
11. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
12. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
13. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., P. Pázmaňa č. 4, 927 01 Šaľa
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
18. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
21. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
22. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 
      ostatní
23. DIC Bratislava, s.r.o., „v likvidácii“ Ing. Dr. Milan Skýva, Rumančeková 38, 821 01 Bratislava
24. Swietelsky – Slovakia spol. s.r.o., Mokráň záhoň 4, 821 04 Bratislava
- k spisu
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                                 vedúca stavebného úradu
                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016