Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.10.2019 - 10:49  //  aktualizácia: 10.10.2019 - 10:49  //  zobrazené: 560

VV - Centrum občianskej vybavenosti (COV)

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T I E

O ZASTAVENÍ KONANIA O ZMENE UŽÍVANIA STAVBY

 

Občianske združenie OPTIMA STATUS, so sídlom Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa, IČO: 52 028 089

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 30.07.2019 podal návrh na zmenu užívania časti stavby:

 

Centrum občianskej vybavenosti (COV) – budova obchodu a služieb súp. č. 1854,

nebytové priestory vo vchode B3, 1. poschodie, nebytový priestor č. 10

na nový účel: Sociálne služby (bez stavebných úprav)

 

(ďalej len "stavba") na Ul. Hollého v Šali, mestská časť Veča, na pozemku register "C" parc. č. 3080/18 v katastrálnom území Šaľa, priestory prevádzky v nájme navrhovateľa od mesta Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie na zmenu užívania stavby.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 30 ods. 1 písm. b)  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), kolaudačné konanie na uvedenú stavbu

 

 

z a s t a v u j e.

 

Odôvodnenie

Dňa 30.07.2019 podal navrhovateľ návrh na zmenu užívaní časti stavby, na Ul. Hollého v Šali, mestská časť Veča, na pozemku register "C" parc. č. 3080/18 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

 

Dňa 03.10.2019 navrhovateľ, vzal svoju žiadosť o povolenie zmeny užívaní stavby späť.

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví ak „účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán.“

 

Poučenie

 

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................  

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníci (verejnou vyhláškou)

 1. OPTIMA STATUS, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 3. EUROTEX SR Bratislava s.r.o., Pod Kalváriou 2103, 955 01 Topoľčany
 4. Style4U s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
 5. Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
 6. Edita Pappová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 745
 7. Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
 8. Andrej Hronec, Markusova 531/13, 942 01 Šurany
 9. Juraj Vyskoč, Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany
 10. Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská 1415/24, 927 05 Šaľa
 11. Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, 927 05 Šaľa
 12. BETALOV s.r.o., Hlavná 45/26, 927 01 Šaľa
 13. Martin Kőrősi, 925 92 Topoľnica č. 182
 14. Terézia Kőrősiová, 925 92 Topoľnica č. 182
 15. Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
 16. Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
 17. JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
 18. JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
 19. Mgr. Lucia Belovičová, Nitrianska 1744/39, 927 01 Šaľa
 20. Ľubica Vojteková, Hollého 20, 927 05 Šaľa
 21. MEDIK centrum Šaľa s.r.o., Hollého 9, 927 05 Šaľa
 22. Salón ANGELIKA s.r.o., Budovateľská 2256/52, 927 01 Šaľa
 23. Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
 24. Miroslav Korec, Jaseňová 2120/7, 927 01 Šaľa
 25. Sportstyle s.r.o., Slnečná 7/1941, 927 05 Šaľa
 26. Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa
 27. Mgr. Petronela Kapásová, Športová 623/24, 941 23 Andovce
 28. Sinta s.r.o., Krušovská 4194/40, 955 01 Topoľčany
 29. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 30. Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44C, 926 01 Sereď
 31. DRAGSTOR HAS s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
 32. BB – Hollandtex s.r.o., Budovateľská 16, 927 01 Šaľa
 33. Peter Szalai, Furmanská 355/28, 941 31 Dvory nad Žitavou
 34. MB EURO-MONT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
 35. František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa
 36. HARMÓNIA VZ s.r.o., 8. mája 908/15, 927 01 Šaľa
 37. AW-SENT s.r.o., 925 85 Neded č. 309
 38. SAVEDENT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
 39. Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
 40. Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
 41. Monika Magdalíková, Bernolákova 1512/24, 927 05 Šaľa
 42. Kristína Bírová, Fr. Kráľa 2153/29, 927 05 Šaľa
 43. MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. Armády 176, 925 72 Selice

 

na vedomie

OPTIMA STATUS, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa

- k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016