Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.01.2020 - 11:20  //  aktualizácia: 31.01.2020 - 11:21  //  zobrazené: 1246

VV - CASINO RESPECT a bar

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE

O POVOLENÍ ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v konaní preskúmalo návrh na zmenu v užívaní časti stavby, ktorý dňa 04.12.2020 podala spoločnosť

AND - JUR 1 s.r.o., so sídlom Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany, IČO: 44 511 761,

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), v súlade s § 21 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e   z m e n u   v   u ž í v a n í   č a s t i   s t a v b y:

 

Centrum občianskej vybavenosti (COV) – „Budova obchodu a služieb“ súp. č. 1854,

v časti

 • nebytový priestor vo vchode A4, prízemie, zariadenie obchodu, priestor č. 4
 • nebytový priestor vo vchode A6, prízemie, skladový priestor č. 7

 

na nové účely prevádzky herne

„CASINO RESPECT a bar“

 

(ďalej len "stavba") na ul. Hollého v Šali, m. č. Veča, na pozemku register "C" parc. č. 3080/18 v katastrálnom území Šaľa, priestory prevádzky v nájme navrhovateľa. Zmena v užívaní časti stavby je povolená na základe predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Igorom Bujdákom – ARCHPROJEKT, MDŽ 42, 942 01 Šurany, autorizovaným stavebným inžinierom, č. osvedčenia: 4108*A*4-1. 

 

Stavba obsahuje:

 Priestory prevádzky „CASINO RESPECT a bar“ sa nachádzajú v budove COV so súp. č. 1854, na ul. Hollého v Šali, m. č. Veča, na prízemí objektu, s hlavným vstupom zo severozápadnej strany (zo strany parkoviska pre obchodný dom TESCO) a tiež so vstupom pre zásobovanie z átriovej časti objektu COV, max. pôdorysné rozmery dotknutých priestorov 25,41 m x 11,95 m, úžitková plocha kasína 282,53 m2.

 Dispozičné riešenie kasína:

zádverie (21,95 m2), herná miestnosť - barová časť (17,10 m2 - barový pult so zápultím), herná miestnosť č. 1.02b (112,85 m2), herná miestnosť č. 1.02c (96,00 m2), miestnosť pre výdaj žetónov (1,80 m2), šatňa pre personál (1,20 m2), sklad potravín (6,75 m2), WC muži s predsienkou (9,90 m2), WC ženy s predsienkou (5,40 m2), WC pre personál (5,42 m2), miestnosť pre upratovačku s výlevkou (4,16 m2).

 Vnútorné inštalácie prevádzky sú napojené na jestvujúce vnútorné rozvody existujúceho objektu bez plynoinštalácie, príprava teplej vody je zabezpečená elektrickým zásobníkovým ohrievačom, vykurovanie je zabezpečené klimatizáciou, vetranie priestorov je zabezpečené vzduchotechnikou.

 

Pre zmenu v užívaní priestorov sa určujú tieto podmienky:

 Priestory prevádzky budú užívané na účely vymedzené týmto rozhodnutím.

 Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané v zmysle platných technických predpisov, ako aj príslušných STN tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.

 Navrhovateľ zabezpečí počas užívania priestorov dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.

 Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.

 Prevádzkovateľ zariadenia je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona 355/2007 Z.z. pred začatím činnosti predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

 Priestory prevádzky budú užívané tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky uvedené v nesúhlasnom záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra pod č. IPNR/IPNR_BOZP I./ KON/2020/2244; INA-02-24-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 16.01.2020, ktoré boli navrhovateľom do dnešného dňa odstránené.

Inšpektorát práce Nitra následne pod č. IPNR/IPNR_BOZP I./KON/2020/2459; INA-08-24-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 29.01.2020 vydal záväzné stanovisko, na základe ktorého súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú stavbu. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre pod č. HV/A/2020/00299 zo dňa 24.01.2020 vydal záväzné stanovisko so súhlasom na zmenu užívania priestorov prevádzky. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v záväznom stanovisku č. ORHZ-NR2-2019/001492-002 zo dňa 18.12.2019 súhlasil s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.

 

Účastníci konania:

 • AND - JUR 1 s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
 • Andrej Hronec, Mesto Šaľa, Ing. Igor Bujdák – ARCHPROJEKT Šurany,
 • ostatní spoluvlastníci objektu COV a vlastníci susedných pozemkov a stavieb

V priebehu konania námietky účastníkov neboli vznesené.

 

Odôvodnenie:

Dňa 04.12.2019 podal navrhovateľ návrh na zmenu v užívaní časti stavby, uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 16.01.2020, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh na zmenu v užívaní časti stavby, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 Inšpektorát práce Nitra pod č. IPNR/IPNR_BOZP I./ KON/2020/2244; INA-02-24-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 16.01.2020 a súhlasné záväzné stanovisko pod č. IPNR/ IPNR_BOZP I./KON/2020/2459; INA-08-24-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 29.01.2020.

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre pod č. HV/A/2020/00299 zo dňa 24.01.2020.

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre pod č. ORHZ-NR2-2019/001492-002 zo dňa 18.12.2019.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, ktorý k zmene v užívaní stavby zaujali kladné stanovisko a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok a do výroku rozhodnutia.

K návrhu na zmenu v užívaní stavby boli predložené doklady: projektová dokumentácia, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, stanoviská dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Na základe uskutočneného kolaudačného konania možno konštatovať, že užívaním priestorov prevádzky na nové účely nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny v užívaní stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Upozornenie:

So zmenou v užívaní stavby sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62 písm. a ods. 1 vo výške 30.00 € bol zaplatený dňa 04.12.2019.

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. AND - JUR 1 s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
 2. Andrej Hronec, Markusova č. 531/13, 942 01 Šurany
 3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 4. Ostatným spoluvlastníkom objektu COV a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb:
  • EUROTEX SR Bratislava s.r.o., Pod Kalváriou 2103, 955 01 Topoľčany
  • Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
  • Style4U s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
  • Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
  • Edita Pappová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 745
  • Juraj Vyskoč, Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany
  • Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, 927 05 Šaľa
  • BETALOV s.r.o., Hlavná 45/26, 927 01 Šaľa
  • Martin Kőrősi, 925 92 Topoľnica č. 182
  • Terézia Kőrősiová, 925 92 Topoľnica č. 182
  • Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
  • Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
  • MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého 9, 927 05 Šaľa
  • Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa
  • Mgr. Petronela Kapásová, Športová 623/24, 941 23 Andovce
  • JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
  • JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
  • Mgr. Lucia Belovičová, Nitrianska 1744/39, 927 01 Šaľa
  • Ľubica Vojteková, Hollého 20, 927 05 Šaľa
  • Salón ANGELIKA s.r.o., Budovateľská 2256/52, 927 01 Šaľa
  • Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
  • Miroslav Korec, Jaseňová 2120/7, 927 01 Šaľa
  • Sportstyle s.r.o., Slnečná 7/1941, 927 05 Šaľa
  • Sinta s.r.o., Krušovská 4194/40, 955 01 Topoľčany
  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  • Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44C, 926 01 Sereď
  • DRAGSTOR HAS s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
  • BB – Hollandtex s.r.o., Budovateľská 16, 927 01 Šaľa
  • Peter Szalai, Furmanská 355/28, 941 31 Dvory nad Žitavou
  • František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa
  • MB EURO-MONT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
  • HARMÓNIA VZ s.r.o., 8. mája 908/15, 927 01 Šaľa
  • AW-DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
  • SAVEDENT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
  • Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
  • Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
  • Monika Magdalíková, Bernolákova 1512/24, 927 05 Šaľa
  • Kristína Bírová, Fr. Kráľa 2153/29, 927 05 Šaľa
  • MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. Armády 176, 925 72 Selice
 5. Ing. Igor Bujdák - ARCHPROJEKT, MDŽ 42, 942 01 Šurany

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

na vedomie:

 1. AND - JUR 1 s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
 • k spisu

 

                 Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016