Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.12.2016 - 10:04  //  aktualizácia: 23.12.2016 - 10:05  //  zobrazené: 3317

VV - B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
v zastúpení MAVIX s.r.o., IČO: 35 740 264, Ul. Račianska č. 66, 831 02 Bratislava
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 13.06.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05

na pozemkoch v kat. území Šaľa, Šaľa m.č. Veča a v kat. území Močenok.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
 Účelom stavby je vybudovanie novej optickej prípojky pre administratívny objekt DUSLO, a.s. investorom a telekomunikačným operátorom – spoločnosťou Slovak Telekom, a.s..
 Samotná optická prípojka bude z dôvodu zvýšenej bezpečnosti napojená z dvoch telekomunikačných objektov investora – RSU Šaľa (Štúrova č. 834/1) a DLU Šaľa – Veča (Fr. Kráľa č. 1861/2).
 V trase budovanej optickej prípojky budú ponechané rezervy pre budúce riešenie lokality.
 V meste Šaľa v štandarde FTTX výstavbou mikrotrubičiek na uliciach SNP, Nitrianska, Fr. Kráľa, Pribinovo námestie.
 Jednotlivé úseky multirúr budú navzájom prepojené multirúrovými spojkami. Do takto prepojených multirúr bude zafúknutý 144 vláknový optický minikábel (OMK).
 V telekomunikačných objektoch investora a v objekte administratívnej budovy DUSLO, a.s. budú vybudované potrebné optické rozvádzače ODF (typ ORMPV 3U 19“),
 Celková dĺžka projektovaných trás výkopov pre predmetnú výstavbu bude cca. 5,0 km.

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

na stredu  18. 01. 2017 o 10.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.
Navrhovateľ najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s § 3 Vyhlášky                      č. 453/2000  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Močenok.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Príloha:
 situácia

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................
Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        
Doručí sa:
 účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. MAVIX s.r.o., Ul. Račianska č. 66, 831 02 Bratislava
(splnomocnenec stavebníka)
 Vlastníci pozemkov register "C" KN 2811/1, 2664, 2799/1, 2760, 3080/328, 3080/327, 3080/13, 2910/18, 5870/6 a pozemkov register "E" KN 137, 641/3, 270, 268, 310/2, 640/3, 315, 269, 642/101, 1/2, 1/1, 140, 66, 549/100, 550/100, 550/200, 556, 514, 501, 487, 485, 458 a stavieb na nich v kat. území Šaľa a Vlastníci pozemkov register "C" KN 6040/477 a pozemkov register "E" KN 5907, 5906 a 5908/3 a stavieb na nich v kat. území v kat. území Močenok
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Duslo a.s., Administratívna budova 1236, 927 03  Šaľa
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
 Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
 Rímskokatolícka cirkev, farský úrad Šaľa – Veča, Ul. Rímska 10, 927 05 Šaľa
 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
   
  dotknutým orgánom jednotlivo
2. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
3.    SVP, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16,       927 01 Šaľa
6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
7. MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Ul. Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava
8. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Ul. Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
9. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Odbor technickej regulácie,                         Ul. Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
10. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
11. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
14.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
15. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
16. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
17. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
18. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
19. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
21. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
22. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
24. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
25. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
26. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
27. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
28. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
29. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
30. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
31. KABEL TV, spol. s r.o.,Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
32. EUSTREAM, a.s., Votrubova 901/11A, 821 09 Bratislava-Ružinov
33. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Ul. Mlynské nivy č. 59/A,                  824 84 Bratislava 26
34. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
35. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
36. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
37. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
38. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
MAVIX s.r.o., Ul. Račianska č. 66, 831 02 Bratislava
(splnomocnenec stavebníka)
 k spisu

 

 


                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

 

 

Prílohy