Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2017 - 10:32  //  aktualizácia: 17.01.2017 - 10:33  //  zobrazené: 2772

VV - Administratívna budova POPLAR na Robotnícka ubytovňa – AB POPLAR

SIDDHA s.r.o., IČO: 47 619 813, so sídlom J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa

Upovedomenie účastníkov konania o vyjadrení navrhovateľa k námietkam k prebiehajúcemu konaniu o zmene užívaní stavby.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona               č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v nadväznosti na § 3 ods. 2 a ods. 4 správneho poriadku,

 

o z n a m u j e

 

účastníkom konania, že v rámci prebiehajúceho konania o zmene v užívaní stavby „Administratívna budova POPLAR na Robotnícka ubytovňa – AB POPLAR, na pozemku register "C"  parc. č. 816/5 kat. územie Šaľa, navrhovateľ SIDDHA s.r.o., so sídlom J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa, podal vyjadrenie k námietkam účastníkov konania v prebiehajúcom konaní o zmene užívaní stavby.

 

Účastníci konania o zmene v užívaní stavby predmetnej stavby, majú právo sa podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámiť s námietkami a písomne sa k nim vyjadriť v termíne najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

 

Do spisového materiálu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť  č. 311. (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

                                                                                                                                   

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.  

 

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 803/1, 816/6, 816/7, 816/8, 816/43, 816/44,  816/45, 816/46, 816/47, 817/22, 817/23, 817/24, 817/25, 817/26,  817/27, 817/28, 817/29,

817/30, 817/31, 817/32, 817/33, 817/34, 817/35, 817/36, 817/37, 817/38, 817/39, 817/40,

817/41, 817/42, 817/43, 817/44, 817/45, 817/46, 817/47, 817/48, 817/49, 817/50, 817/51,

817/52, 817/53, 817/54, 817/55, 817/56, 817/57, 817/58, 817/59, 817/60, 817/61, 817/62,

817/63, 817/64, 817/65, 817/66, 817/67, 817/68, 817/69, 817/70, 817/71, 817/72, 817/73,

817/74, 817/75, 817/76, 817/77, 817/78, 817/79, 817/83, 817/84, 817/85, 818/1,

v kat. území Šaľa a stavieb na nich v kat. území Šaľa.

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

na vedomie

SIDDHA, s. r. o., IČO 47 619 813, so sídlom J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa

- k spisu

 

Príloha:

 • kópia vyjadrenia navrhovateľa k námietkam účastníkov konania zo dňa 23.12.2016.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                      na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016