Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 06.09.2017 - 15:14  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:25  //  zobrazené: 2640

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

číslo: 04/2017  |  dátum schválenia: 21.09.2017  |  dátum účinnosti: 12.10.2017  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h) a n) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 4/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Šaľa


Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 2 sa v ods. (1) za písm. h) dopĺňajú nové písmená nasledovne:
i) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
j) prevádzkovaní zberného dvora,
k) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.

2. V § 3 sa v ods. (2) dopĺňa za písm. d) nové písmeno e) nasledovne:
e) pre triedené zložky komunálneho odpadu zbieraných vrecovým spôsobom verejný priestor pred rodinným domom výlučne v deň vývozu podľa aktuálneho zberového kalendára.

3. V § 5 v ods. (1) sa v druhej vete za slovné spojenie „pripraviť na odvoz“ dopĺňa „najneskôr do 7,00 hod.„.

4. V § 6 sa v ods. (1) písm. a) vypúšťa druhá veta a nahrádza sa nasledovne: „Vývozné dni: Šaľa – vo štvrtok; Veča – v pondelok,“

5. V § 9 ods. (2) sa na začiatku vety vypúšťa slovné spojenie: „Od 01. 07. 2016 sa“

6. V § 16 ods. (1) sa dopĺňajú písmená d) a e) nasledovne: d) kovy; e) viacvrstvové kombinované materiály (VKM).

7. V § 16 ods. (4) písm. a) sa za slovo „plasty“ dopĺňajú slová: „kovy  a VKM“ a na konci  sa dopĺňa: „(sklo- zelené, papier- modré, plasty + kovy + VKM - žlté),“.

8. V § 16 ods. (4) sa vypúšťajú pôvodné písmená b), c), d) a nahrádzajú sa novými nasledovne:
b) sklo (zelené vrecia) sa vyváža každý tretí štvrtok podľa zberového kalendára,
c) papier (modré vrecia) a plasty+ kovy+VKM (žlté vrecia) sa vyvážajú každý druhý utorok podľa zberového kalendára,
d) vrecia s triedenými zložkami je potrebné pripraviť na zber v deň vývozu najneskôr do 7,00 hod. prípadne večer pred dňom zberu,“.

9. V § 16 ods. (5) sa v prvej vete za slovo „Kovy“ vkladajú slová „papier, sklo, plasty
a VKM“.  Za slová „sa zbierajú“ sa vkladá slovo „aj“ a slovné spojenie „na zberných dvoroch“ sa nahrádza slovným spojením „na zbernom dvore“.

10. V § 17 ods. (1) sa v prvej vete na konci dopĺňa: „a v zberni druhotných surovín Zberných surovín Žilina, a.s. na Ulici Fr. Kráľa. V poslednej vete sa slovné spojenie „zberného dvora“ nahrádza slovným spojením „zberných miest“.

11. V § 20 sa v prvej vete vypúšťajú slová „zberných dvoroch pre ostatné zložky komunálneho odpadu na Dolnej 5 a“ a nahrádzajú sa slovami „zbernom dvore“. V druhej vete sa vypúšťajú slová „zberných dvorov“ a nahrádzajú sa slovami „zberného dvora“.

12. Dopĺňa sa nový § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 20a
Spätný odber pneumatík
Pneumatiky sa odovzdávajú u distribútora pneumatík v zmysle ustanovení §§ 69 – 72 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.“

13. V § 23 v ods. (2) sa v prvej vete mení slovo „tri“ na slovo “dva“. Vypúšťa sa
písm. b).  Pôvodné písm. c) sa mení na písm. b).

14. V § 23 ods. (6) sa v prvej vete za slová „so Zbernými surovinami“ vkladá slovo „Žilina“ a na konci vety sa vypúšťa slovo „Žilina“. V druhej vete sa za slová „prevádzkové hodiny“ vkladajú slová „a vykupované komodity“. Vypúšťa sa predposledná veta: „Vykupovanými komoditami sú papier a kovy.“

15. Ruší sa pôvodná Príloha č. 1 a nahrádza sa novou Prílohou č. 1.

16. Ruší sa pôvodná Príloha č. 2 a nahrádza sa novou Prílohou č. 2.


Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta

 

 


Príloha č. 1
k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom


Subjekty, ktoré majú s mestom Šaľa zmluvy na činnosti
pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi


(1) ENVI GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky zabezpečuje:
a) zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu,
b) zber veľkorozmerného a objemného odpadu,
c) jarné a jesenné upratovanie,
d) zber, odvoz, triedenie a zhodnotenie  zložiek komunálneho odpadu,
e) prevádzku zberného dvora vrátane zberu drobného stavebného odpadu,
f) uloženie komunálneho odpadu na skládke.

(2) SPEKO Šaľa, s.r.o., Diakovská cesta 9, Šaľa zabezpečuje:
a) zber, prepravu a zhodnotenie, resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov v zbernom dvore v sídle spoločnosti,
b) pristavenie zberného vozidla v čase jarného a jesenného upratovania a zber nebezpečných zložiek KO.

(3) IMK – Ing. Ivan Kováč, Nová 2, 927 05 Šaľa, zabezpečuje:
a) zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob,
b) čistenie komunikácií.

(4) INEX Hausgarden, s.r.o., Lipová 12, 951 31 Močenok zabezpečuje zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

(5) Zberné suroviny Žilina, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina zabezpečuje výkup
a zhodnotenie druhotných surovín – zložiek komunálneho odpadu a to papiera, kovov
a batérií.

(6) ASEKOL SK, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava zabezpečuje zber drobného elektro odpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov na verejných priestranstvách v meste.

(7) FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava zabezpečuje zber starého šatstva a textilného odpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov na verejných priestranstvách v meste.

(8) RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o., Jána Sambucusa 3432/27, 821 09 Bratislava zabezpečuje prevádzkovanie systému kolektívneho (združeného) nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov z komunálnych odpadov v zmysle platného zákona o odpadoch.

(9) INTA, s.r.o., Rybárska 18, 911 01 Trenčín zabezpečuje zber starých olejov a tukov.


Príloha č. 2
k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom


Zariadenia pre zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi 
na území mesta


(1) Zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu a na zber elektro odpadov
z domácností
a) prevádzkovateľ: ENVI GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
b) vedúci strediska:  0903 719 053
c) sídlo:  Ulica Fr. Kráľa pri kotolni
   prevádzková doba:  PO až PI: 9,00 – 17,00 hod.
                                         SO:           8,00 – 14, 00 hod.
   d)   zbierané odpady:
- 20 01 01  – papier a papierové obaly a obaly z lepenky
20 01 11 – textílie (napr. koberce,  nie staré šatstvo, to sa zbiera prostredníctvom špeciálnych kontajnerov)
- 20 01 39 – plasty a plastové obaly
- 20 01 02 – sklo a sklené obaly neznečistené nebezpečnými látkami
- 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 25 – jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách
- 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (staré televízory, monitory a pod.)
- 20 01 36 – stará elektronika z domácností  bez nebezpečných vlastností
- 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky (staré chladničky a mrazničky a pod.)
- 20 01 38 – d evený odpad (starý nábytok, dvere, dosky a pod.)
- 20 03 07 – objemné odpady – (napr. staré sedačky, starý nábytok, matrace a pod.)
- 20 03 08 – drobný stavebný odpad


(2) Zberný dvor pre nebezpečné zložky komunálnych odpadov  
a) prevádzkovateľ: SPEKO Šaľa, s.r.o.,
b) tel. č. 031/7716910
c) sídlo: Diakovská cesta 6, Šaľa,
d) prevádzková doba:  PO, ST, PI: 7,30 – 14,30 hod.
e) zbierané odpady:
- 20 01 13 – rozpúšťadlá
- 20 01 14 – kyseliny
- 20 01 15 – zásady
- 20 01 17 – fotochemické látky
- 20 01 19 – pesticídy
- 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky (staré chladničky a mrazničky a pod.)
- 20 01 26 – odpadové  oleje a tuky s nebezpečnými vlastnosťami
- 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
- 20 01 33 – batérie a akumulátory 
- 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (staré televízory, monitory a pod.)
- 20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky
- 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.


(3)  Výkupňa druhotných surovín
a) prevádzkovateľ: Zberné suroviny Žilina, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina,  závod 09 Galanta, tel. 031/7802071,
b) riaditeľ závodu: 0903 239 126
c) sídlo: Ulica Fr. Kráľa, Šaľa - Veča
d) prevádzková doba:  PO, ST, ŠT, PI: 7,00 – 15,30 hod. (utorok voľný deň)
                                                  SO:                    7,00 –  13,00 hod.
e) zbierané odpady:
- 20 01 01  – papier a papierové obaly a obaly z lepenky
- 20 01 02 – sklo
- 20 01 39 – plasty
- 20 01 40  – kovy a kovové obaly neznečistené nebezpečnými látka
- 20 01 40 01 – meď, bronz, mosadz
- 20 01 40 02 – hliník
- 20 01 40 03 – olovo
- 20 01 40 04 – zinok
- 20 01 40 05 – železo, oceľ
- 20 01 40 06 – cín
- 20 01 40 07 – zmiešané kovy
- 20 01 33 – batérie a akumulátory 


(4) Stacionárne kontajnery na drobný elektroodpad
a) Prevádzkovateľ: ASEKOL SK, s.r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
b) Lokality kontajnerov:
Veča:
- Dózsova – pri kultúrnom stredisku
- Hollého 36 – na stojisku pred ZŠ Hollého
- Hollého (Narcisová 17) – oplotené stojisko
Šaľa:
- SNP – pri moste vedľa kontajnera na šatstvo
- Vajanského ulica – väčšie murované stojisko
- L. Novomeského ulica – vo vnútri sídliska vedľa stojiska kontajnerov
- B. Nemcovej – ohradené pletivové stojisko pri kruhovom objazde
- Mostová – oplotené pletivové stojisko


(5) Kontajnery na šatstvo
a) Prevádzkovateľ: FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava
b) Lokality kontajnerov:
Šaľa:
- za budovou mestského úradu
- Vlčanská – oproti OC Olympia
- SNP – pri OC LUX pri moste
- Dolná ulica pri stanovišti kontajnerov
- L. Novomeského ulica na stanovišti kontajnerov
- na Dolnej ulici č. 5 (tento kontajner je vyprázdňovaný v spolupráci s Katolíckou jednotou Slovenska, pobočka Šaľa).
Veča:
- pred COV Veča
- vedľa autobusovej zastávky pri kostole vo  Veči
- pred ZŠ Hollého na stanovišti kontajnerov


(6) Zber starých olejov a tukov Rybárska 18, 911 01 Trenčín
Zber starých olejov a tukov sa zabezpečuje prostredníctvom kontajnera umiestneného na čerpacej stanici SLOVNAFT na Ul. Fr. Kráľa.

 

 

Prílohy