Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.10.2018 - 11:31  //  aktualizácia: 23.10.2018 - 11:31  //  zobrazené: 383

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Jazerná 584, IČO: 37968033

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 20.08.2018 podali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Jazerná 584, IČO: 37968033, na Ul. Jazernej č. 584 v Šali, ktorých v konaní zastupuje Miroslav Kudry, bytom Ul. Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa 

 

ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 584/22, 24, 26 na Ul. Jazernej v Šali

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 985/3 v katastrálnom území Šaľa, za účelom obnovy bytového domu.

 

Stavba obsahuje:

 • zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami podľa projektovej dokumentácie,
 • oprava balkónov – zateplenie a výmena podláh,
 • výmena klampiarskych a zámočníckych výrobkov,
 • výmena výplne otvorov,
 • výmena bleskozvodu.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Alexander Elek, EA projekt, s.r.o., Ul. Eszterházyovcov č. 714/6, 924 01 Galanta, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

 1. Stavba bude uskutočnená na bytovom dome súp. č. 584 na Ul. Jazernej v Šali, na pozemku  parc. č. 985/3 katastrálne územie Šaľa.

 

 1. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 

 1. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

 1. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Dodávateľa stavby oznámi stavebník stavebnému úradu  do 15 dní po ukončení výberového konania.

 

 1. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

 1. Pripojenie na inžinierske siete:

 nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

 

 1. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.

 

9. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Stavebník zabezpečí, aby dodávateľ stavebných prác naložil s odpadmi vzniknutými počas stavebných úprav v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/006347-2-Or zo dňa 24.08.2018.

 V prípade dodatočného nálezu úkrytu chránených druhov živočíchov, najmä netopierov a dažďovníkov v objekte, je potrebné prerušiť práce v mieste nálezu a nález ohlásiť neodkladne na Okresnom úrade životného prostredia Šaľa.

 Dodržiavať navrhované opatrenia vyplývajúce z odborného posudku na výskyt chránených druhov živočíchov v bytovom dome, ktorý vypracoval  Mgr. Matúš Kováč, Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, Ul. Potravinárska č. 18, 949 01 Nitra.

 Umiestniť na bytovom dome 4 ks búdok typu UniXL5.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/006088-2 zo dňa 17.08.2018

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 OR HaZZ v Nitre súhlasí s vydaním stavebného povolenia a k riešeniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORHZ-NR2-2018/000298-002  zo dňa 15.08.2018.

 

Ďalšie podmienky:

 • Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. V prípade použitia verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať Mesto Šaľa o vydanie Rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva.
 • Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
 • Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce zo statického posúdenia stavby a z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácii stavby.
 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

 1. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.

 

 1. Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.

 

 1. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

 

 1. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť    stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.

 

 1. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

 1. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

 

 1. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy.

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

 

Podľa § 70 je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 20.08.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Jazernej č. 584, Mesto Šaľa, EA projekt, s.r.o., Ing. Alexander Elek,

 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

 

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 20.08.2018.

 

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Jazernej súp. č. 584/22, 24, 26, na pozemku register "C" parc. č. 985/3 kat. územie Šaľa      
 2. EA projekt, s.r.o., Ing. Alexander Elek, Eszterházyovcov 714/6,924 01 Galanta

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra

na vedomie

 1. SVBaNP Jazerná 584, Miroslav Kudry, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016