Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:09  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:10  //  zobrazené: 1019

„V súvislosti s územným konaním stavby „Cesta I/75 obchvat Šaľa“ - kópie záväzného stanoviska Mesta Šaľa vydaného listom č. 17231/2018/SU/4728 zo dňa 21. 11. 2018 podľa § 120 stavebného zákona aj s prípadnými príloh

číslo: I48/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„V súvislosti s územným   konaním  stavby  „Cesta I/75  obchvat  Šaľa“  -   kópie   záväzného

stanoviska Mesta Šaľa vydaného listom č. 17231/2018/SU/4728 zo dňa 21. 11. 2018 podľa
§ 120 stavebného zákona aj s prípadnými prílohami.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 003328, so sídlom Ul. Miletičova č. 19. P. O. BOX 64, 820 05  Bratislava 25 – Záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia podľa § 120 stavebného zákona č. 17231/2018/SU/4728 zo dňa
21. 11. 2018 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany A4.

Prílohy