Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.12.2019 - 16:32  //  aktualizácia: 12.12.2019 - 16:33  //  zobrazené: 1721

V prvom rade by som aj touto formou chcel poďakovať za rekonštrukciu KD Šaľa – Veča. Priestory sú veľmi pekné, vybavenie je moderné.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. novembra 2019

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „V prvom rade by som aj touto formou chcel poďakovať za rekonštrukciu KD Šaľa – Veča. Priestory sú veľmi pekné, vybavenie je moderné. Chcel by som ale poprosiť o domontovanie zábradlia pri schodoch z oboch strán, nakoľko sa hlavne starší ľudia nevedia chytiť, oprieť pri návšteve kultúrneho domu.

 

  1. Druhá interpelácia sa tiež týka Kultúrneho domu Šaľa – Veča, pri vlhšom počasí sa dlažba na schodoch začína šmýkať. Prosím o domontovanie protišmykových líšt na tieto schody.

 

  1. Ešte súvisiaca s kultúrnym domom, ide o novú namontovanú tabuľu na oznamy, ktorá je umiestnená na začiatku Pribinovho  parku. Teší ma, že má svoje využitie, ale je namontovaná za odvodňovacím betónovým žľabom. Sám som si vyskúšal, že ak tieto oznamy chcem prečítať, musím do neho vstúpiť, aby som bol čo najbližšie. Prosím o domontovanie mriežky nad týmto žľabom, pretože hrozí hlavne starším ľuďom pošmyknutie, ak to tam bude zamrznuté.“ 

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Rekonštrukcia KD Šaľa – Veča bola financovaná z finančných prostriedkov poskytnutých Európskou úniou a od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia plynie 5 ročné monitorovacie obdobie uvedeného projektu. Z uvedeného dôvodu mesto Šaľa môže

vykonávať nepodstatné stavebno-technické zásahy len so súhlasom riadiaceho orgánu na uvedenej stavbe, nakoľko by mohlo prísť k porušeniu podmienok poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov na jej rekonštrukciu. Pre imobilných návštevníkov Kultúrneho Domu Šaľa-Veča je k dispozícii schodolez.  

 

  1. Správca objektu zabezpečí nalepenie protišmykových pásov na vstupné schodisko.

 

  1. Uvedená informačná tabuľa nie je majetkom mesta Šaľa. Osadenie predmetnej tabule na uvedenom mieste bolo zrealizované občianskym združením OZ Večania. Uvedené občianske združenie využíva túto informačnú tabuľu za účelom prezentovania svojej činnosti. Nakoľko uvedená informačná tabuľa nie je vo vlastníctve mesta Šaľa, mesto Šaľa ani nevykonáva jej správu. V tomto roku sú momentálne všetky stavebné práce pozastavené až do 15. 03. 2020. Mesto však vie poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť potrebné množstvo dlažby na spevnenie Vami uvádzaného úseku, no práce by museli byť vykonané taktiež ako tabuľa svojpomocne. Počas budúceho roka je možnosť osadenia dlažby firmou s ktorou bude mať mesto uzatvorenú zmluvu na stavebné práce uvedeného druhu.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností